Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Фінансово-правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Фінансово-правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні

Анотації 

Кравцов Д.В. Фінансово-правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2005.

   У дисертації досліджується правова природа інвестицій та інвестиційної діяльності як суспільного явища, що забезпечує економічні інтереси і держави, і територіальних громад, юридичних і фізичних осіб, та висвітлюється саме фінансово-правовий аспект цієї проблеми. У дисертації обґрунтовується визначення інвестиційної діяльності як категорії, що притаманна і публічному, і приватному праву, надається характеристика видів інвестицій і форм здійснення інвестиційної діяльності. Визначено місце інвестиційної діяльності як комплексного правового інституту, що складається з норм конституційного, адміністративного, фінансового і цивільного права. Визначаються особливості державного регулювання інвестиційної діяльності та фінансового контролю за процесом її здійснення. Розглянуті місце та правова природа інвестицій (капітальних вкладень) у фінансових правовідносинах. Внесені пропозиції щодо зміни діючого законодавства у сфері інвестиційної діяльності.
   Ключові слова: інвестиції; інвестиційна діяльність; банківське інвестиційне кредитування; капітальне будівництво; публічні і приватні правовідносини; фінансовий контроль; регулювання інвестиційної діяльності.

Кравцов Д.В. Финансово-правовое регулирование инвестиционной деятельности в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2005.

   В диссертации исследуется правовая природа инвестиций и инвестиционной деятельности как общественного явления, которое обеспечивает экономические интересы и государства, и территориальных общин, и юридических и физических лиц и освещается финансово-правовой аспект этой проблемы. В диссертации обосновывается определение инвестиционной деятельности как категории, которая присуща и публичному, и частному праву, дается характеристика видов инвестиций и форм осуществления инвестиционной деятельности. Определено место инвестиционной деятельности как комплексного правового института, который регулируется нормами конституционного, финансового, административного и гражданского права. Определяются особенности государственного регулирования инвестиционной деятельности и финансового контроля за процессом ее осуществления. Рассмотрены место и правовая природа инвестиций (капитальных вложений) в финансовых правоотношениях.
   Значительное внимание уделяется проблемам формирования источников привлечения инвестиций в инвестиционную деятельность. Акцентируется внимание на том, что финансовые ресурсы аккумулируются из трех основных источников: собственные средства (амортизационные отчисления, нераспределенная прибыль предприятий), долгосрочное банковское кредитование и бюджетные назначения.
   Формирование инвестиций за счет средств Государственного бюджета и местных бюджетов регулируется нормами финансового права. При этом возникают финансовые правоотношения между субъектами на двух уровнях.
   Первый уровень – между государством и главными распорядителями средств при установлении конкретного объема денежных средств на капитальные расходы – в инвестиции, закрепленного в Законе о Государственном бюджете на год. Аналогичные финансовые (бюджетные) правоотношения возникают и по местным бюджетам между местными советами и главными распорядителями бюджетных средств.
   Второй уровень финансовых правоотношений – между субъектами: Государственным казначейством и распорядителями бюджетных средств, получающими бюджетные ассигнования на капитальные расходы в инвестиции. Это составление смет капитальных расходов, представление и контроль проектно-сметной документации и титульных списков, взятие обязательств в пределах утвержденных сумм бюджетных назначений на год, т.е. практическое использование инвестиций в инвестиционной деятельности.
   Капитальные инвестиции, кроме того, что устанавливаются по фонду развития в бюджетах конкретными суммами, они обязательно при вводе в эксплуатацию объектов в результате инвестиционной деятельности увеличивают балансовую стоимость необоротных активов как материально-технической базы субъекта.
   В тех случаях, когда инвестициями являются средства из государственного и местных бюджетов, инвестиционная деятельность в большей мере регулируется нормами финансового права. Гражданско-правовые или хозяйственно-правовые отношения возникают как вторичные при взятии обязательств по заключаемым договорам на выполнение подрядных работ, оказание услуг и приобретение строительных материалов и других материальных ценностей.
   В работе отмечается наличие противоречий в законодательстве Украины в сфере инвестиционной деятельности, внесен ряд предложений по усовершенствованию действующего законодательства в сфере инвестиционной деятельности.
   Ключевые слова: инвестиции; инвестиционная деятельность; банковское инвестиционное кредитование; капитальное строительство; публичные и частные правоотношения; финансовый контроль; регулирование инвестиционной деятельности.

Kravtsov D.V. Financial lawful regulation of investment in Ukraine. – Manuscript.

The thesis for the degree of the Candidate of Law Sciences. Speciality 12.00.07 – Theory of Management; Administrative Law and Lawsuit; Financial Law; Informational Law. – Odessa National Academy of Law, Odessa, 2005.

   The thesis presents the analysis of a legal nature of investment as a public phenomenon which meets economic interests of the state, territorial communities, juridical and physical persons, and highlights the financial legal aspect of the problem. In the thesis the definition of investment is being grounded as a category typical for both Public and Private Law, and forms of investment are being characterized. The place of investment as a complex law institution comprising Constitutional, Administrative, Financial and Civil Law norms has been defined. The work contains the study of state investment regulation and financial control of the process of investment. The place and legal nature of investment in financial legal relationships have also been considered. Some propositions concerning changes in Ukrainian investment legislation have been made.
   Key words: investment; investment crediting of banks; capital construction; public and private juridical relationships; financial control; investment regulation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Фінансово-правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net