Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Компроміс на досудовому слідстві: поняття, види, криміналістичні прийоми досягнення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Компроміс на досудовому слідстві: поняття, види, криміналістичні прийоми досягнення

Анотації 

Курта Є.О. Компроміс на досудовому слідстві: поняття, види, криміналістичні прийоми досягнення.— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза.— Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню сучасних проблем укладання компромісу на досудовому слідстві. Проведено історичний аналіз розвитку законодавчих норм, які встановлюють порядок надання поступок з метою укладання компромісу на досудовому слідстві. Сформульовано визначення поняття “компроміс на досудовому слідстві”. Розкрито сутність та встановлено місце і роль компромісу на досудовому слідстві. Проведено аналіз усієї сукупності можливих для укладання на досудовому слідстві компромісів. Види компромісів класифіковані на кримінально-правові, кримінально-процесуальні, тактико-криміналістичні і морально-етичні.
   Визначено основні умови укладання компромісу та встановлено межі можливостей прийняття компромісного рішення.
   Обґрунтовано думку про те, що розробка криміналістичних прийомів укладання компромісу на досудовому слідстві повинна відбуватися у розділі науки криміналістики — криміналістична тактика. Криміналістичні прийоми укладання компромісу на досудовому слідстві визначено як найбільш доцільні дії щодо пропозиції та надання поступок з боку слідчого в обмін на обов’язкове виконання іншими учасниками досудового слідства окремих зобов’язань, спрямованих на вирішення завдань кримінального судочинства.
   Запропоновано класифікацію криміналістичних прийомів укладання компромісу на досудовому слідстві.
   Ключові слова: досудове слідство, конфлікт, компроміс, слідчі дії, криміналістичні прийоми.

Курта Е.А. Компромисс на досудебном следствии: понятия, виды, криминалистические приемы достижения.— Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза.— Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию современных проблем достижения компромисса на досудебном следствии. Проведен исторический анализ законодательных норм, которые регламентируют порядок достижения компромисса на досудебном следствии. Определено четыре основные этапа развития законодательных норм, которые регулируют достижение компромисса на досудебном следствии: начальный этап — с древних времен до начала ХІХ века (а именно до выделения, согласно сводов законов Российской Империи 1832 года, из уголовного судопроизводства такой стадии, как досудебное следствие), во время которого в основном компромисс выступал альтернативной формой искупления вины; во время второго этапа (30-е годы ХІХ века — середина ХХ века) получили законодательное закрепление компромиссы, связанные с проведением следственных действий; третий этап начинается в 50-60-е годы ХХ века, в ходе которого получили дальнейшее закрепление уголовно-правовые и уголовно-процессуальные нормы, которые регулировали достижение компромисса на досудебном следствии; четвертый этап связан с принятием Уголовного кодекса Украины 2001 года и внесением соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины и расширением возможностей компромисса на досудебном следствии.
   На основе всестороннего анализа понятия “компромисс” автор определяет компромисс на досудебном следствии как соглашение между участниками досудебного следствия между следователем и подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, свидетелем на основании взаимных уступок, в соответствии с нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства, морально-этическими правилами, путем применения криминалистических приемов.
   Автором обосновывается, что отказ от принятия компромиссных решений на досудебном следствии может привести к возникновению конфликтных ситуаций и трудностей в получении доказательственной информации. В работе определяется место и роль компромисса на досудебном следствии.
   Проводиться анализ совокупности возможных для достижения на досудебном следствии компромиссов. Компромисс на досудебном следствии классифицирован на уголовно-правовой, уголовно-процессуальный, морально-этический, тактико-криминалистический.
   В работе определяются цели, достижение которых ставит перед собой следователь, принимая компромиссное решение: обеспечение всестороннего и полного расследования уголовного дела, получение правдивых показаний, установление психологического контакта, предупреждение или устранение возможных конфликтов, обеспечение возмещения ущерба, предупреждение противодействия в расследовании уголовного дела, получение дополнительной информации, которая представляет интерес для следователя.
   Особое внимание уделяется определению условий и пределов достижения компромисса на досудебном следствии. Условия достижения компромисса на досудебном следствии делятся на две группы: а) общие условия компромисса, при наличии которых становится возможным принятие любого компромиссного решения; б) специальные условия достижения компромисса, к которым относятся совокупность обстоятельств, указанных в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, наличие которых позволяет следователю достичь компромисса с лицом, совершившим преступление.
   Криминалистические приемы достижения компромисса на досудебном следствии определены как наиболее целесообразная линия поведения следователя относительно предложения и предоставления уступок в обмен на обязательное выполнение участниками досудебного следствия отдельных обязательств, благодаря чему достигается решение задач уголовного судопроизводства.
   Предложено классифицировать криминалистические приемы достижения компромисса на досудебном следствии таким образом:
   - приемы компромисса, построенные на возможности предоставления законодательно предусмотренных уступок;
   - приемы компромисса, построенные на возможности предоставления законодательно не предусмотренных уступок.
   Ключевые слова: досудебное следствие, конфликт, компромисс, следственные действия, криминалистические приемы.

Kurta E.O. The compromise at the pretrial proceedings: notions, types, criminalistics methods of achievement.— Manuscript.

Dissertation for a Candidate Degree in Law (Speciality 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; Judicial Expertise).— National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2005.

   Dissertation is devoted to the complex research of contemporary problems of making compromise at the pretrial proceedings. The historical analysis of the development of legislative regulation which establishes the order of giving concessions with the purpose of making compromise at the pretrial proceedings is carried out. The definition of the notion “the compromise at the pretrial proceedings” is formulated. The essence of the compromise is revealed and its place and role at the pretrial proceedings are fixed. The whole totality of the compromises possible at the pretrial proceedings is analyzed. The types of compromises are classified as criminal and legal, criminal and procedural, tactical and criminalistics, moral and ethic.
   The general conditions of making compromise are determined and the possible limits of taking a compromise decision are established.
   The thought that the elaboration of the criminalistics methods of making compromise at the pretrial proceedings should be carried out at the part of the science of criminalistics (criminalistics tactics) is grounded. Criminalistics methods of making compromise at the pretrial proceedings are defined as the most expedient actions, concerning propositions and giving concessions from the side of the investigator, in exchange to the compulsory fulfillment of individual duties directed to the resolving issues of the criminal procedure by other participants of the pretrial proceedings.
   The classification of the criminalistics methods of making compromise at the pretrial proceedings is proposed.
   Key-words: pretrial proceedings, conflict, compromise, investigative actions, criminalistics methods.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Компроміс на досудовому слідстві: поняття, види, криміналістичні прийоми досягнення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net