Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Право на ділову репутацію суб’єктів господарювання і його позасудовий захист від неправомірного використання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Право на ділову репутацію суб’єктів господарювання і його позасудовий захист від неправомірного використання

Анотації 

Коваль І.Ф. Право на ділову репутацію суб’єктів господарювання і його позасудовий захист від неправомірного використання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - Господарське право; господарсько-процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2005.

   Дисертація присвячена дослідженню актуальних проблем теоретичного та правозастосовчого характеру, пов’язаних із правом на ділову репутацію суб’єктів господарювання і його захистом органами АМК від неправомірного використання. У дисертації сформульовано поняття ділової репутації суб’єктів господарювання, визначено її ознаки як особистого немайнового блага, зміст права на ділову репутацію. Запропоновано шляхи удосконалення складів правопорушень у сфері неправомірного використання ділової репутації суб’єктів господарювання; розмежовано сферу застосування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції і про знаки для товарів і послуг. Розроблені пропозиції з підвищення ефективності застосування органами АМК мір юридичної відповідальності у вигляді штрафів за неправомірне використання ділової репутації. Доводиться доцільність збереження на сучасному етапі розвитку конкуренції провідної ролі органів АМК у запобіганні недобросовісній конкуренції, проте, з урахуванням принципу розподілу влади, пропонується спосіб розмежування компетенції між антимонопольними та судовими органами з питань розгляду справ про недобросовісну конкуренцію.
   Ключові слова: ділова репутація, суб’єкт господарювання, недобросовісна конкуренція, законодавство про захист від недобросовісної конкуренції, правопорушення, захист прав, юридична відповідальність.

Коваль И.Ф. Право на деловую репутацию субъектов хозяйствования и его внесудебная защита от неправомерного использования. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04.–Хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию общей характеристики права на деловую репутацию субъекта хозяйствования, его защиты органами АМК от неправомерного использования и определению направлений правового регулирования отношений, складывающихся в ходе осуществления и защиты этого права.
   Проведенный анализ научных положений, законодательства, практики его применения, а также зарубежного опыта позволил автору сформулировать положения и рекомендации теоретического и практического характера относительно совершенствования правового регулирования осуществления и защиты права на деловую репутацию субъектов хозяйствования.
   В первом разделе диссертационной работы дана общая характеристика права на деловую репутацию субъекта хозяйствования. Проанализированы определения понятия деловой репутации, имеющиеся в законодательстве и научной литературе. Обосновано, что определение этого понятия в Законе Украины “О банках и банковской деятельности” может быть применимо лишь к гражданам, в том числе предпринимателям.
   На основе рассмотрения процесса формирования деловой репутации она определена как основанная на информации о качестве производимых им товаров (работ, услуг), соблюдении законодательства, договорных, иных хозяйственных обязательств, правил деловой этики оценка субъекта хозяйствования потребителями, деловыми партнерами, государственными органами, общественными организациями, средствами массовой информации.
   Исследованы признаки деловой репутации субъекта хозяйствования. Обосновано, что деловая репутация имеет индивидуализирующий и подвижный характер. Определена связь деловой репутации и доходов предприятия. Рассмотрена природа, содержание права на деловую репутацию субъекта хозяйствования, определен момент его возникновения. Обоснована связь деловой репутации субъекта хозяйствования и его фирменного наименования, знака для товаров и услуг, других средств индивидуализации, в силу которой указанные объекты предложено считать материальными носителями деловой репутации субъекта хозяйствования.
   Во втором разделе исследованы правонарушения в сфере неправомерного использования деловой репутации субъекта хозяйствования, являющиеся основанием для возникновения права на защиту деловой репутации. На основе комплексного анализа отечественного и зарубежного законодательства, практики его применения разработаны предложения по совершенствованию законодательной характеристики этих правонарушений.
   Разграничена сфера действия законодательства о защите от недобросовестной конкуренции и о знаках для товаров и услуг. Предложено расширить характеристику правонарушения “неправомерное использование товара другого производителя” за счет действий по введению в хозяйственный оборот чужих товаров, с которых обозначения сняты, а обозначения нарушителя не проставлены, а также с изменением либо снятием упаковки товара. Обосновано, что правонарушение “копирование внешнего вида изделия” следует сформулировать в виде открытого перечня действий, являющихся введением копии в хозяйственный оборот.
   Обосновано, что в формулировке правонарушения “неправомерная сравнительная реклама” должна быть отражена только тот вид неправомерной сравнительной рекламы, распространение которого приводит к неправомерному использованию чужой деловой репутации, т.е. только позитивная сравнительная реклама.
   В третьем разделе диссертационной работы рассмотрены вопросы осуществления защиты права на деловую репутацию органами АМК. Дана характеристика органов АМК как субъектов несудебной формы защиты права на деловую репутацию. Определены направления развития форм и порядка защиты прав субъектов хозяйствования, в том числе права на деловую репутацию, от недобросовестной конкуренции.
   На основе анализа процессуальных норм конкурентного законодательства разработаны предложения по совершенствованию порядка рассмотрения органами АМК дел о неправомерном использовании деловой репутации субъектов хозяйствования, в частности, процессуальных действий по отказу в принятии заявления, принятию мер, обеспечивающих исполнение решений антимонопольних органов. Определены особенности расследования и рассмотрения этой категории дел.
   Проанализирована природа мер государственно-принудительного воздействия, применяемых органами АМК при неправомерном использовании деловой репутации. На основе анализа отечественной практики и зарубежного опыта применения этих мер сформулированы предложения по их совершенствованию. Определены пути повышения результативности применения органами АМК мер юридической ответственности в виде административно-хозяйственных штрафов штрафов за неправомерное использование деловой репутации субъектов хозяйствования.
   Аргументирована целесообразность закрепления в Законе Украины “О защите от недобросовестной конкуренции” такой меры защиты, как размещение нарушителем сведений, уточняющих, изменяющих неправомерную сравнительную рекламу. Уточнен порядок применения изъятия товаров с неправомерно использованным обозначением.
   Ключевые слова: деловая репутация, субъект хозяйствования, недобросовестная конкуренция, законодательство о защите от недобросовестной конкуренции, правонарушение, защита прав, юридическая ответственность.

Koval Iryna F. The Right to Business Reputation of Enterprises and its Extrajudicial Protection Against Unlawful Use. – Manuscript.

Dissertation for the scientific degree of the Candidate of Legal Studies in specialization 12.00.04 – Business Law; Commercial Arbitration Procedure. – Institute of Economic and Legal Research, National Academy of Sciences, Donetsk, 2004

   The dissertation is devoted to research on the actual theoretical and practical issues related to the right to business reputation of enterprises and its protection by the Anti-Monopoly Committee bodies against unlawful use. The dissertation defines the concept of business reputation of enterprises, determines its features as a personal non-material right, contents of the right to business reputation. The author proposes ways of improving constituent elements of offense of unlawful use of business reputation of enterprises; draws distinction between the scope of unfair competition laws and trademark laws. The author develops proposals as to advancing the efficiency of application of forfeiture measures taken by the AMC bodies against unlawful use of business reputation. The author argues for the need to preserve the leading role of the AMC bodies in prevention of unfair competition; however, in the light of the separation of powers principle proposes the ways of separation of jurisdiction in case investigation between the AMC and judicial bodies.
   Key words: business reputation, enterprise, unfair competition, unfair competition legislation, offense, protection of rights, legal liability.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Право на ділову репутацію суб’єктів господарювання і його позасудовий захист від неправомірного використання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net