Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий статус біженців в Україні: проблеми теорії і практики
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий статус біженців в Україні: проблеми теорії і практики

Анотації 

Ковалишин І.Г. Правовий статус біженців в Україні: проблеми теорії і практики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Інститут законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2005.

   Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем правового статусу біженців в Україні. Ідея дослідження полягає у тому, що проблема правового статусу біженців, з одного боку – це частина загальної проблеми правового статусу особи у сучасному світі, прав людини і громадянина. З іншого боку, проблему правового статусу біженців необхідно розглядати як складову проблеми правового статусу іноземців в країні їхнього тимчасового перебування.
   В роботі на основі аналізу основних положень теорії конституційного права України, міжнародно-правових норм, Конституції і законодавства України, практики надання і припинення статусу біженців в Україні сформульовано авторську концепцію правового статусу біженців як особливого (привілейованого) і тимчасового виду правового статусу іноземців, які не користуються захистом держави у країні свого походження; розкриваються поняття біженця і правового статусу біженця в конституційному праві України, досліджуються співвідношення і взаємозв'язок між правовим статусом біженців і правовим статусом іноземців та осіб без громадянства; порядок набуття та припинення правового статусу біженців в Україні; існуючі проблеми реалізації прав та виконання обов'язків біженців в Україні, а також запропоновано шляхи їх розв'язання. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, яке регламентує правовий статус біженців в Україні.
   Висновки і рекомендації, що містяться у дисертації, можуть бути використані в процесі удосконалення діяльності органів державної виконавчої влади, які беруть участь у вирішенні питань біженців.
   Ключові слова: біженець, іноземець, громадянство, правовий статус, набуття і припинення статусу біженця, принцип невислання.

Ковалишин И.Г. Правовой статус беженцев в Украине: проблемы теории и практики. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. – Институт законодательства Верховного Совета Украины. - Киев, 2005.

   Диссертационная робота посвящена комплексному исследованию теоретических и практических проблем правового статуса беженцев в Украине. Идея исследования состоит в том, что проблема правового статуса беженцев, с одной стороны – это часть общей проблемы правового статуса лица в современном мире, прав человека и гражданина. С другой стороны, проблему правового статуса беженцев необходимо рассматривать как составную проблемы правового статуса иностранцев в стране их временного пребывания.
   В роботе на основе анализа основных положений теории конституционного права Украины, международно-правовых норм, Конституции и законодательства Украины, практики предоставления и прекращения статуса беженцев в Украине сформулирована авторская концепция правового статуса беженцев как специального (привилегированного) и временного вида правового статуса иностранцев, которые не пользуються защитой своего государства в стране происхождения, раскрываются понятия беженца и правового статуса беженца в конституционном праве Украины, исследуются соотношение и взаимосвязь между правовым статусом беженцев и правовым статусом иностранцев и лиц без гражданства, порядок предоставления и прекращения статуса беженца в Украине, существующие проблемы реализации прав и выполнения обязанностей беженцев в Украине, а также предложены пути их решения.
   Определён момент, с которого лицо является беженцем, а также сформулирована концепция круга лиц, которые попадают под определение беженца. Выделены основные этапы становления и развития законодательства Украины о беженцах, сформулированы предложения по его усовершенствованию. В частности, обосновывается внесение изменений в Закон Украины "О беженцах" и предложено авторское определение понятия беженца, которое уточняет, дополняет существующее в законодательстве Украины определение и исключает его расширенное толкование. Предложена классификация прав беженцев. Обосновивается связь между правом беженцев и правом убежища.
   Выводы и рекомендации, которые содержатся в дисертации, могут быть использованы в процесе совершенствования деятельности органов государственной исполнительной власти, которые принимают непосредственное участие в решении вопросов беженцев.
   Ключевые слова: беженец, иностранец, гражданство, правовой статус, принятие и прекращение статуса беженца, принцип невысылки.

Kovalyshyn I. G. Legal Status of Refugees in Ukraine: Problems of Theory and Practice. – Manuscript.

Dissertation for the degree of candidate of legal sciences in the specialty 12.00.02 – constitutional law.- Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of the Ukraine.-Kyiv, 2005.

   Dissertation is devoted to the complex research of theoretical and practical problems of legal status of refugees in Ukraine. In particular, in the work based on the analysis of core theses of the constitutional law theory, Constitution of Ukraine, international legal norms, Ukrainian legislation, practice of granting and suspending of the refugee status in Ukraine, the author’s concept of legal status of refugees as special and temporary legal status of foreigners is formulated; the terms refugee and legal status of refugee in the constitutional law of Ukraine, the correlation and interrelation between legal status of refugees and legal status of foreigners and stateless people are described; the procedure of obtaining and suspending of the legal status of refugees in Ukraine is researched; the problems of implementing the rights and fulfilling the duties of refugees in Ukraine are analyzed and ways to resolve them are proposed. Propositions on the improvement of the legislation in force that regulates the legal status of refugees in Ukraine are formulated.
   Conclusions and recommendations included into dissertation can be used in the process of improvement of the activities of authorities immediately involved in refugee issues management.
   Key words: refugee, foreigner, citizenship, legal status, obtaining and suspension of refugee status, non-refoulement principle, rights and duties of a refugee.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий статус біженців в Україні: проблеми теорії  і  практики

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net