Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Зміст організаційно-правових форм підприємницьких товариств: інтереси, функції, правові засоби
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зміст організаційно-правових форм підприємницьких товариств: інтереси, функції, правові засоби

Анотації 

Кочергіна К.О. Зміст організаційно-правових форм підприємницьких товариств: інтереси, функції, правові засоби. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2005.

   Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, в якій комплексно досліджуються проблеми з'ясування соціальної та юридичної сутності конструкції організаційно-правової форми підприємницьких товариств. На підставі застосування системного підходу визначено зміст соціально-економічних факторів, що впливають на функціонування підприємницьких товариств а саме, соціальних інтересів, які існують при створенні останніх та супроводжують їх існування, функцій організаційно-правових форм підприємницьких товариств, що потребуються вказаними інтересами і, нарешті, правових засобів за допомогою яких здійснюється конструювання організаційно-правових форм та через які, відповідно, реалізуються вказані функції та інтереси. Значна увага приділяється розробці концепції науково-теоретичної методології удосконалення діючого законодавства, включаючи спробу моделювання нової організаційно-правової форми, яка вимагається економічним розвитком.
   Ключові слова: юридична особа, підприємницькі товариства, організаційно-правова форма, інтереси, функції, правові засоби, економічний уклад.

Кочергина Е.А. Содержание организационно-правовых форм предпринимательских обществ: интересы, функции, правовые средства. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2005.

   Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, в которой комплексно исследуются проблемы проникновения в социальную и юридическую сущность конструкции юридического лица, в его организационно-правовое строение. На основании применения системного подхода возникновение и развитие организационно-правовых форм исследуется в рамках определенных экономических укладов - индивидуально-семейном, государственном, частно-рыночном, общественно-гражданском, а также общественно-рыночном, который возник на пересечении двух предыдущих укладов. Это дало возможность раскрыть содержание социально-экономической среды функционирования предпринимательских обществ, а именно интересы, существующие при создании последних и сопровождающие их существование, функции организационно-правовых форм предпринимательских обществ, которые восстребуются указанными интересами и, наконец, правовые средства, с помощью которых осуществляется конструирование организационно-правовых форм и через которые, соответственно, реализуются указанные интересы и функции.
   Отстаивается точка зрения о том, что признаки юридического лица, определенные в теории гражданского права целесообразно подразделить на не вариативные (постоянные), которые всегда будут присущи конструкции юридического лица (выступление в гражданском обороте от своего имени, государственная регистрация, а также способность быть истцом и ответчиком в суде), и вариативные (переменные). Вариативные признаки юридического лица (правоспособность (а именно – ее объем), организационное единство и автономия, имущественная обособленность и самостоятельная юридическая ответственность) могут иметь различные формы и поэтому, в силу своей вариативной сущности, становятся содержательными элементами конструкции организационно-правовой формы.
   Посредством применения системно-структурного подхода организационно-правовая форма представлена как сложная иерархичная система, в структуре которой выделены две подсистемы с особыми системно-структурными связями: подсистема учредителей/участников, включающая такой системно-структурный элемент, как отношения между учредителями/участниками по поводу создания, функционирования и прекращения юридического лица; подсистема "юридического лица", системно-структурными элементами которой являются правоспособность, правовой режим имущества, порядок управления. Отдельным фрагментом системы является содержание отношений между участниками и созданным ими юридическим лицом, в том числе пределы и порядок ответственности. Это позволило автору сформулировать собственное определение организационно-правовой формы предпринимательских обществ, которое носит универсальный характер, а значит, может быть применено и к другим видам юридических лиц, но главное, создает теоретические предпосылки для научно-обоснованого конструирования юридических лиц с новым организационно-правовым содержанием.
   Рассматривается проблема соотношения конструкций юридического лица и организационно-правовой формы. Аргументируется позиция о том, что данные конструкции, вопреки традиционным представлениям, не поглощаются друг другом, как содержание и форма, а находятся в более сложном соотношении взаимозависимости и взаимопроникновения, но которые при этом являются достаточно автономными и не совпадающими по содержанию правовыми характеристиками одной и той же субстанции предпринимательского общества, как организации. В связи с чем предложено перейти от понятия "организационно-правовая форма" к понятию "организационно-правовое содержание".
   Утверждается, что для полного учета основных системных интересов в индивидуально-семейном укладе, как среды функционирования малого (семейного) предпринимательства, необходима новая методология правового моделирования "недостающей" организационно-правовой формы предпринимательских обществ посредством установления системно-структурных связей между интересами, функциями и правовыми средствами, с одной стороны и соответствующими элементами структуры организационно-правовой формы, - с другой.
   В качестве результата методологии правового моделирования сделана попытка предложить новую организационно-правовую форму персонально-коммандитного общества с ограниченной ответственностью, в которой модификации с помощью правовых средств подвергается такой элемент структуры организационно-правовой формы, как содержание отношений между участниками и созданным ими юридическим лицом, в том числе пределы и порядок ответственности.
   Ключевые слова: юридическое лицо, предпринимательские общества, организационно-правовая форма, интересы, функции, правовые средства, экономический уклад.

K.O.Kochergina, Organizational and legal forms of profit organizations: concerns, functions, legal means. – Manuscript

The dissertation for conferring the scientific degree of Candidate of judicial sciences on the speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. National Academy of Law named after Yaroslav Mudry, Kharkiv, 2005.

   The dissertation represents an accomplished original scientific work. It contains comprehensive study for major problems of determination of social and legal aspects of organizational and legal structure of profit organizations. Using system approach, social and economical factors are determined which affect functioning of profit organizations, such as social concerns throughout existence of those organizations, functions of the legal forms of profit organizations determined by such concerns and, finally, legal means used for constructing of the legal forms and for implementing of the said functions and concerns. Great attention is paid to development of the concept of theoretical methodology for improvement of effective legislation. An attempt is also made to create a model for new organizational and legal form required for future economical development.
   Key words: legal entity, profit organizations, legal form, concerns, functions, legal means, economic system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зміст організаційно-правових форм підприємницьких товариств: інтереси, функції, правові засоби

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net