Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблема різноджерельного права: дослід порівняльного правознавства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблема різноджерельного права: дослід порівняльного правознавства

Анотації 

Корчевна Л.О. Проблема різноджерельного права: дослід порівняльного правознавства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005.

   Дисертацію присвячено новітній, всеохоплюючій концепції права. Зазначена мета реалізується через осмислення різноджерельного права або різних юрисдикцій в межах одного суспільного устрою.
   Виявлено принципи римського права і доведено, що через рецепцію ці принципи стали основоположними засадами й сучасної континентально-європейської правової сім'ї, включаючи і право Європейського Союзу. Розкрито феномен нового права держав-учасниць Євросоюзу і Ради Європи.
   Норми західних і східних правоустроїв типологізовано за суб'єктом правотворчості. Виявлено закономірності виникнення, розвитку, функціонування і сучасні тенденції у сфері звичаєвого, договірного, законодавчого, доктринального і судового права.
   Класифіковано правові вчення азійсько-мусульманських країн і виявлено принципи східноазійського права. Доведено, що вестернізація права азійсько-мусульманських країн не вплинула на субсидіарний характер позитивного права.
   Осмислено усталені кореляції європейського політико-правового досвіду і виявлено ступінь узгодженості з ними сучасного українського права. Розкрито гетерогенність, комплементарність і ієрархію джерел українського права. З огляду на універсалізм науки права і основний закон компаративістики, доведено необхідність упровадження в Україні преторіанської системи права.
   Ключові слова: універсалізм науки права, основний закон компаративістики, звичаєве право, договірне право, законодавче право, доктринальне право, судове право, гетерогенність, комплементарність і ієрархія правових джерел, преторіанська система права.

Корчевная Л.А. Проблема разных источников права: опыт сравнительного правоведения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. – Киев, 2005.

   Диссертация посвящена новейшей, всеохватывающей концепции права. Данная цель реализуется путем осмысления разных источников права, или разных юрисдикций, в пределах одного общественного устройства.
   На основании изучения и анализа Институций, Дигест, или Пандект, и императорских Конституций Deo auctore, Omnem i Tanta выявлены принципы римского права и доказано, что путем рецепции эти принципы стали основополагающими началами в современной континентально-европейской правовой семье, включая и право Европейского Союза. Раскрыто феномен нового права государств-участников Евросоюза и Совета Европа.
   Нормы западных и восточных правовых систем типологизированы по субъекту правотворчества, а именно: 1) установленные обычаем; 2) установленные договором; 3) установленные государственным законодателем; 4) выработанные правовой доктриной; 5) установленные судебной практикой. Выявлены закономерности образования, развития, функционирования и современные тенденции в сфере обычного, договорного, законодательного, доктринального и судебного права. Обосновано, что доминирующее место в иерархии источников права занимают общие принципы права, выраженные в кодифицированном и некодифицированном, или естественном, неписаном, праве.
   Путем исследования договорной, доктринальной и судебной нормы установлено, что базовыми нормами западной семьи права являются нормы преторианского типа. Анализируются истоки, природа, значение, основание обязательности преторианской нормы, и в этой связи, раскрыто сущность дискреционных полномочий судей. Обосновано, что природу возникновения концессуальных договоров рецепированного римского права следует искать в осуществлении правосудия преторами.
   Классифицированы такие правовые учения азиатско-мусульманских государств, как теоцентристские, брахмацентристские и даоцентристские, и выявлены принципы восточноазиатского права. Обосновано, что вестернизация права азиатско-мусульманских государств не оказала влияния на субсидиарный характер позитивного права.
   Осмыслены общепризнанные корреляции европейского политико-правового опыта и выявлена степень соотнесенности с ними современного украинского права. На основании универсализма науки права и основного закона компаративистики обоснована необходимость утверждения в Украине преторианской системы права, когда общие принципы права применяют как нормы закона. Такое утверждение актуализирует как проблему дискреционных полномочий украинских судей, так и проблему "вертикальной" и "параллельной" юрисдикции прецедентов. Раскрыты гетерогенность, комплементарность и иерархия источников украинского права. Классифицированы общие принципы права и обоснована их приоритетная роль в иерархии источников права. Доказана необходимость изменения социальной значимости юриспруденции. Право не только инструмент укрепления, но и ограничения власти и защита от злоупотребления нею и произвола.
   Ключевые слова: универсализм науки права, основной закон компаративистики, обычное право, договорное право, законодательное право, доктринальное право, судебное право, гетерогенность, комплементарность и иерархия правовых источников, преторианская система права.

Korchevna L.О. The problem of the law based on various sources: an attempt of comparative jurisprudence. – Manuscript.

Thesis for the degree of the Doctor of Sciences in Law. Speciality 12.00.01. – state and legal theory and history; history of political and legal studies. – V.M. Korezkiy’s State and Law Institute of Ukrainian National Academy of Sciences. – Kiev, 2005.

   The dissertation focuses on the new al-around conception of law. This objective is implemented via the comprehension of the law based on various sources or various jurisdictions within the bounds of one social system.
   The principles of Roman law are revealed and it is proved that these principles became basic for modern Continental-European law system including the law of European Union. The phenomenon of the new law of European Union and Council of Europe states parties is also revealed.
   The standards of western and eastern law systems are classified. The legitimacies of the beginning, development, functioning and modern tendencies in the sphere of customary, treaty, legislative, doctrine and court law are disclosed.
   The legal studies of Asian-Muslim countries are classified and the principles of their law are pointed out. It is proved that the extension of western trends in Asian-Muslim countries law didn’t influence on the subsidiary character of positive law.
   The coordination of modern Ukrainian and European law systems is viewed. The heterogeneity, complementarity and hierarchy of Ukrainian law sources are disclosed. Taking into consideration the universality of law studies and the basic rule of comparative investigation the necessity of praetorian law system introducing in Ukraine is verified.
   Key-words: universality of law studies, basic rule of comparative investigation, customary law, treaty law, legislative law, doctrine law, court law, heterogeneity, complementarity and herarchy of law sources, praetorian law system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблема різноджерельного права: дослід порівняльного правознавства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net