Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративна правосуб`єктність юридичних осіб та особливості її реалізації в адміністративно-деліктних відносинах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративна правосуб`єктність юридичних осіб та особливості її реалізації в адміністративно-деліктних відносинах

Анотації 

Костів М.В. Адміністративна правосуб`єктність юридичних осіб та особливості її реалізації в адміністративно-деліктних відносинах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2005.

   У дисертації проведено комплексне дослідження теоретичних засад та особливостей реалізації адміністративної правосуб`єктності юридичних осіб.
   В даній роботі з`ясовано поняття адміністративної правосуб'єктності юридичних осіб, досліджено елементи правосуб`єктності, визначено їх співвідношення та обґрунтовано визнання деліктоздатності самостійним елементом; визначено критерії класифікації адміністративної правосуб`єктності юридичних осіб на спеціальну і виключну, встановлено їх зміст і значення та виділено їх окремі види і визначено їх поняття, зміст і значення, виявлено особливості реалізації та встановлено обсяг адміністративної правосуб`єктності державних органів, суб`єктів підприємницької діяльності та об`єднань громадян; досліджено особливості реалізації адміністративної правосуб`єктності юридичних осіб в адміністративно-деліктних відносинах та проаналізовано тенденції сучасного законодавства щодо встановлення адміністративної відповідальності юридичних осіб.
   На підставі проведеного дослідження дисертантом зроблено висновки та обґрунтовано і сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавчого врегулювання адміністративної правосуб`єктності юридичних осіб, а також рекомендації щодо ефективного механізму її практичної реалізації.
   Ключові слова: правосуб`єктність, адміністративна правосуб`єктність юридичних осіб, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, адміністративна відповідальність, спеціальна адміністративна правосуб`єктність, виключна адміністративна правосуб`єктність.

Костив М.В. Административная правосубъектность юридических лиц и особенности ее реализации в административно-деликтных отношениях. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2005.

   В диссертации проведено комплексное исследование теоретических основ и особенностей реализации административной правосубъектности юридических лиц, а именно: специальной и исключительной административной правосубъектности юридических лиц, административной правосубъектности государственных органов, субъектов предпринимательской деятельности и объединений граждан, а также особенностей ее реализации в административно-деликтных отношениях.
   В диссертации проанализировано правовую природу юридического лица, в частности ее понятие, признаки и организационно-правовые формы; исследовано позиции ученых относительно разграничения понятий субъекта права и субъекта правоотношений, а также субъекта административного права и субъекта административных правоотношений, и определено юридических лиц как субъектов административного права.
   В диссертации выяснено понятие административной правосубъектности юридических лиц, раскрыто ее сущность и содержание, исследовано элементы правосубъектности, определено соотношение правоспособности и дееспособности юридического лица и место деликтоспособности в содержании правосубъектности, а также выяснено содержание и сущность административной деликтоспособности юридических лиц и обосновано признание ее самостоятельным элементом административной правосубъектности юридических лиц и определено ее практическое значение.
   В диссертации определено критерии классификации административной правосубъектности юридических лиц на специальную и исключительную, установлено их содержание и значение, выделено их отдельные виды и определено их понятие, содержание и значение, а также проведено классификацию видов специальной правосубъектности на общие и необязательные (факультативные), К специальной административной правосубъектности автор отнес следующие виды: налоговую, регистрационную, лицензионную, патентную, таможенную, статистическую, кадровую, санитарно-эпидемиологическую, экологичную, противопожарную, правосубъектность в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, охраны труда, оборота ценных бумаг, стандартизации и сертификации, метрологии. К исключительной административной правосубъектности автор отнес правосубъектность отдельных юридических лиц: банков, инвестиционных фондов и кампаний, благотворительных организаций, страховых организаций, товарных бирж.
   В диссертации раскрыто особенности реализации административной правосубъектности государственных органов, субъектов предпринимательской деятельности и объединений граждан, определено их понятие, сущность и содержание, а также соотношение их правоспособности и компетенции, установлено объем административной правосубъектности структурных подразделений юридических лиц и трудовых коллективов юридических лиц.
   В диссертации исследовано особенности реализации административной правосубъектности юридических лиц в административно-деликтных отношениях, в частности рассмотрено цель, функции, признаки и основания административной ответственности юридических лиц в новых правовых и хозяйственных условиях, исследовано вопросы вины, а именно отличие вины юридического лица от вины физического лица и дано определение понятия вины юридического лица, предложено перечень видов административных взысканий, применяемых к юридическим лицам согласно с их спецификой в отличии от физических лиц, исследовано вопрос сроков и процедуры наложения и применения административного взыскания относительно юридического лица, а также проанализировано тенденции современного законодательства относительно установления административной ответственности юридических лиц.
   На основании проведенного исследования диссертантом сделано выводы и обосновано и сформулировано предложения относительно усовершенствования законодательного урегулирования административной правосубъектности юридических лиц, а также рекомендации относительно эффективного механизма ее практичной реализации.
   Ключевые слова: правосубъектность, административная правосубъектность юридических лиц, субъект административного права, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, административная ответственность, состав административного правонарушения, вина юридических лиц, административные взыскания, специальная административная правосубъектность, исключительная административная правосубъектность.

Kostiv M.V. Administrative Legal Personality of Juridical Persons and Peculiarities of its Realization in Administrative-Tort Relations. — The Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of jurisprudence on the speciality 12.00.07 — Theory of management; Administrative law and procedure; Financial law; Information law. – Science Academy of Ukraine, Institute of state and law named after V.M. Koretsky, Kyiv, 2005.

   In the dissertation the complex research of theoretical principles and peculiarities of administrative legal personality of juridical persons’ realization is carried out.
   In the dissertation the concept of administrative legal personality of juridical persons is found out, the elements of legal personality are investigated, their parity are determined and a recognition of administrative tort capacity as an independent element is proved. The author determines the criterias of administrative legal personality of juridical persons classification on special and exclusive, ascertains their contents and value, allocates their separate types and their definition, their contents and value; proves the features of administrative legal personality realization the state bodies, determines subjects of enterprise activity and associations of citizens, investigates peculiarities of the realization of juridical persons’ administrative legal personality in administrative-tort relations and analyses tendencies of the modern legislation concerning establishment of the administrative responsibility of juridical persons.
   On the basis of conducted research, the dissertator made conclusions, proved and formulated proposals concerning improvement of legislative settlement of juridical persons’ administrative legal personality, and also gave recommendations concerning the effective mechanism of its practical realization.
   Key words: legal personality, administrative legal personality of juridical persons, legal capacity, active capacity, tort capacity, administrative responsibility, special administrative legal personality, exclusive administrative legal personality.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративна правосуб`єктність юридичних осіб та особливості її реалізації в адміністративно-деліктних відносинах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net