Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку регіону
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку регіону

Анотації 

Клименко Н.Г. Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку регіону. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління. - Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. - Одеса, 2005.

   У дисертації досліджено комплекс проблем, пов’язаних з удосконаленням механізмів державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку регіону, серед яких найбільш ефективними можна вважати фінансово-економічний, нормативно-правовий, інституційно-організаційний, інформаційно-ресурсний та потрібнісно-мотиваційний.
   Проведено системний аналіз управлінських аспектів інноваційно-інвестиційної політики, що дозволило опрацювати, розробити та обґрунтувати адекватні заходи та інституціональні засади програмно-цільового управління. Проаналізовано основні форми та дієві інструменти державно-управлінського стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності: фінансово-кредитні стимули (безпроцентні та пільгові кредити, інвестиційні гарантії); забезпечення умов для стабільного соціально-економічного зростання (досягнення європейських стандартів якості життя, забезпечення зайнятості населення, розвиток соціальної інфраструктури, високий індекс людського розвитку та ін.); податкове стимулювання (зменшення ставки податку до оптимальних розмірів, податкові угоди з іншими країнами, зняття податків на реінвестиції, безмитний імпорт обладнання і сировини, прискорена амортизація) тощо.
   Ключові слова: інвестиції, інновації, суспільне відтворення, політика “регіоналізації” соціально-економічного розвитку, модель соціально-економічного розвитку, програмно-цільове управління, механізми державного управління.

Клименко Н.Г. Государственное регулирование инновационно-инвестиционного развития региона. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 - механизмы государственного управления. - Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. - Одесса, 2005.

   В диссертации исследован комплекс проблем, связанных с усовершенствованием механизмов государственного регулирования инновационно-инвестиционного развития региона, среди которых наиболее эффективными можно считать финансово-экономический, нормативно-правовой, институционно-организационный, информационно-ресурсный и потребностно-мотивационный.
   Проведен системный анализ управленческих аспектов инновационно-инвестиционной политики, что дало возможность разработать и обосновать адекватные меры и институциональные основы программно-целевого управления. Проанализованы основные формы и действенные инструменты государственно-управленческого стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности: финансово-кредитные стимулы (беспроцентные и льготные кредиты, инвестиционные гарантии); обеспечение условий для стабильного социально-экономического роста (достижение европейских стандартов качества жизни, обеспечение занятости населения, развитие социальной инфраструктуры, высокий индекс человеческого развития и др.); налоговое стимулирование (уменьшение ставок налога до оптимальных размеров, налоговые соглашения с другими странами, ликвидация налогов на реинвестиции, беспошлинный импорт оборудование и сырье, ускоренная амортизация) и т.п.
   В результате проведенного исследования установлено, что для перехода к инновационно-инвестиционной модели развития региона необходимо решить ряд важных задач, а именно: формировать эффективную законодательную базу с целью создания благоприятных условий для субъектов-новаторов и защиты их интересов, научно обосновать выбор приоритетов финансирования инноваций и инвестиций, повысить эффективность положения отдельных предприятий и отраслей региона. отказ от ситуативного формирования показателей экономического роста и переход к осмысленной современной модели обуславливает необходимость направить инвестиционные процессы на путь создания соответствующих стимулов и инфраструктуры; предпринять меры по долгосрочному инвестированию, реализовывать эффективную политику легализации теневых доходов населения и конверсии некриминальных теневых капиталов; привлекать коммерческие банки к предоставлению кредитов под проекты, которые предусматривают инновационную деятельность, разработать критерии отбора технологий и инновационно-инвестиционных проектов по их функциональным признакам, то есть в зависимости от влияния на социально-экономическое развитие региона.
   Определено, что ключевыми аспектами государственной региональной политики является выравнивание условий и качества жизни в стране, стимулирование финансовых возможностей слаборазвитых территорий, поддержка стабильности и предсказуемость взаимоотношений в вопросах развития и внедрения стандартов, которые бы гарантировали одинаковую доступность граждан к государственным услугам, независимо от их местожительства. Это требует формирования минимальной ресурсной базы, которая включала бы местные налоги и сборы, коммунальную собственность. Необходимо ввести обоснованные нормативы отчислений от общегосударственных налогов на основе дифференцированных коэффициентов, которые учитывают особенности развития регионов.
   Ключевые слова: инвестиции, инновации, общественное воспроизводство, политика “регионализации” социально-экономического развития, модель социально-экономического развития, программно-целевое управление, механизмы государственного управления.

Klymenko N.G. Public regulation of the region’s innovative – investment development. - Manuscript.

The dissertation for getting a scientific degree of the Candidate of Sciences in Public Administration following the speciality 25.00.02 – mechanisms of public administration. – Odessa Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine. - Odessa, 2005.

   The dissertation reveals the complex of problems connected with improving mechanisms of public regulation of the region’s innovative – investment development among which financial – economic, normative – legal, institutional – organisational, informative – resource, need – motivational are considered to be the most effective.
   Systemic analysis of managerial aspects of the innovative – investment policy are conducted, it permits to give grounds, to process and to develop adequate measures and institutional basis for the program-purposeful management. The basic forms and effective instruments of state-managerial stimulation of the innovative – investment activity are analysed: financial and credit stimuli (interest-free and benefit credits, investment guarantees); providing conditions for stable socio-economic growth (achieving European standards of life quality, population’s employment, social infrastructure development, high level of human development etc.); tax stimulation (decreasing the tax rate to its optimal sizes, tax agreements with other countries, liquidation of taxes on reinvestments, customs – free import of equipment and raw materials, speeded amortisation) etc.
   Key words: investments, innovations, social reproduction, policy of “regionalisation” of socio-economic development, model of socio-economic development, program – purposeful administration, mechanisms of public administration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку регіону

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net