Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Діяльність адміністративної служби міліції по припиненню правопорушень (організаційно-правовий аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Діяльність адміністративної служби міліції по припиненню правопорушень (організаційно-правовий аспект)

Анотації 

Кулешов О.О. Діяльність адміністративної служби міліції по припиненню правопорушень (організаційно-правовий аспект). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2005. Дисертація присвячена проблемам, які виникають у процесі застосування адміністративною службою міліції заходів адміністративного припинення з урахуванням положень Концепції адміністративної реформи в період становлення державності в Україні.

   У дисертації розглядається сутність і значення заходів адміністративного припинення. Докладно аналізуються різноманітні концептуальні підходи щодо розуміння сутності засобів адміністративного примусу та їх класифікації. Досліджуються та аналізуються наукові та практичні підходи до визначення ефективності адміністративно-правових засобів припинення, які застосовуються адміністративною службою міліції.
   Дисертант досліджує фактори, які впливають на ефективність застосування засобів адміністративного припинення на сучасному етапі та впливали в процесі історичного розвитку державності. На основі проведеного дослідження обґрунтовується необхідність реформування адміністративної служби міліції, зокрема, у сфері застосування засобів адміністративного примусу та переорієнтація пріоритетів у напрямку дотримання прав і свобод людини і громадянина в процесі застосування адміністративного примусу.
   Ключові слова: адміністративне припинення, примус, заходи адміністративного припинення, ефективність застосування засобів адміністративного примусу, реформування адміністративної служби міліції, застосування адміністративною службою міліції заходів адміністративного припинення.

Кулешов А.А. Деятельность административной службы милиции по пресечению правонарушений (организационно- правовой аспект). - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. - Национальная академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2005.

   Диссертация посвящена проблемам, которые возникают в процессе применения административной службой милиции мер административного пресечения с учетом положений Концепции административной реформы в период становления государственности в Украине.
   В диссертации рассматривается сущность и значение мер административного пресечения. Подробно анализируются разнообразные концептуальные подходы относительно понимания сущности средств административного принуждения, их классификации. Исследуются и анализируются практические подходы к определению эффективности административно-правовых средств пресечения, которые применяются административной службой милиции.
   Рассматриваются и анализируются разные точки зрения, что касается определения административной службы милиции, её задач и функций в административно-принудительной деятельности, её места и роли в механизме современного государства. Автор обосновал собственное определение понятия административной службы милиции, которая, по мнению диссертанта, составляет профессиональное вооружение формирования органов внутренних дел и исполнительной власти, направленное на решение задач в отношении обеспечения охраны общественного порядка и безопасности, борьбы с преступностью и профилактики правонарушений на административном участке и защиты прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от противоправных посягательств с возможным, иногда обязательным применением мер административного применения.
   Особенное применение мер административного принуждения милицией диссертант рассматривает с позиции, что практическая реализация милицией этих мер всегда связана с ограничением (причем, часто достаточно существенным) прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов разных юридических лиц. В связи с этим достаточно актуальным и важным есть образование соответствующих правовых основ применения этих мер, тоесть обеспечение надлежащего его правового регулирования. От совершенства нормативной регламентации процесса деятельности, что касается применения мер административного пресечения, четкости указаний, наличия развитой системы законодательства в большинстве случаев зависит также эффективность указанной деятельности.
   Диссертант исследует факторы, которые влияют на эффективность применения средств административного пресечения на современном этапе и влияли в процессе исторического развития государственности, обосновывается также необходимость реформирования административной службы милиции, в частности, в сфере применения средств административного принуждения и переориентации приоритетов в направлении соблюдения прав и свобод человека и гражданина в процессе применения административного принуждения.
   Предлагается ряд общетеоретических выводов, обосновываются научно-практические рекомендации относительно взвешенного и эффективного применения административного пресечения в условиях формирования правового государства в Украине.
   Ключевые слова: административное пресечение, принуждение, меры административного пресечения, эффективность применения средств административного принуждения, реформирование административной службы милиции, применение административной службой милиции мер административного пресечения, деятельность милиции.

Kuleshov O.O. The Mіlіtіa Admіnіstratіve Servіce actіvіty on preventіon offences (organіsіng-law aspect). – Manuscrіpt.

The Thesіs on competіtіon of the Candіdate of Law Degree - professіon 12.00.07 – the theory of management; admіnіstratіve law and process; fіnancіal law; іnformatіonal law. - The Ukraіnіan natіonal Tax Servіce Academy, Іrpen, 2005.

   Thіs Thesіs іs on the problems, whіch appear whіle usіng the measures of admіnіstratіve preventіon by The Mіlіtіa Admіnіstratіve Servіce. The Admіnіstratіve Reform Concept of the state formatіon іn Ukraіne іs taken іnto account.
   Іn the gіven thesіs the essence and іmportance of the measures of the admіnіstratіve preventіon and consіdered. Dіfferent conceptual approaches on the essence of the admіnіstratіve enforcement means and theіr classіfіcatіon are analysed. The analysіs of the scіentіfіc approaches concernіng the gіven problem also fіnds place іn the Thesіs.
   The Author researches the factors, whіch have been іnfluencіng the effectіveness of the admіnіstratіve preventіon measures іn the perіod of hіstorіcal state development and nowadays. On the basіs of the made research there appears the necessіty of the reforms, concernіng The Mіlіtіa Admіnіstratіve Servіce, and partіcular, іn the sphere of usіng the admіnіstratіve enforcement means and reorіentatіon of the prіorіtіes towards rіghts and freedoms of the persons and the cіtіzen іn the process of admіnіstratіve enforcement.
   Some general theoretіcal conclusіons are offered and scіentіfіc-practіcal recommendatіons on sensіble and effectіve applіcatіon of admіnіstratіve preventіon whіle buіldіng legal state іn Ukraіne are proved.
   Keywords: admіnіstratіve preventіon; enforcement means; The Mіlіtіa Admіnіstratіve Servіce reforms; the applіcatіon of admіnіstratіve preventіon measures by The Mіlіtіa Admіnіstratіve Servіce; the Mіlіtіa Admіnіstratіve Servіce actіvіty.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Діяльність адміністративної служби міліції по припиненню правопорушень (організаційно-правовий аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net