Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Управління державними соціальними гарантіями в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Управління державними соціальними гарантіями в Україні

Анотації 

Крентовська О.П. Управління державними соціальними гарантіями в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005.

   У дисертаційному дослідженні запропоновано теоретичні підходи до аналізу державних соціальних гарантій, визначено основні тенденції розвитку соціальних гарантій в розвинутих суспільствах. Обґрунтовано напрями та методику дослідження управління державними соціальними гарантіями.
   Здійснено аналіз тенденцій становлення управління державними соціальними гарантіями в Україні, визначено основні методологічні проблеми управління, особливості організаційно-функціональної структури управління.
   Відповідно до отриманих результатів обґрунтовано теоретико-методологічні засади механізму управління державними соціальними гарантіями в Україні та основні напрями його удосконалення, спрямовані на підвищення ефективності та результативності управлінської діяльності органів державної влади.
   Ключові слова: державні соціальні гарантії, управління державними соціальними гарантіями, соціальна держава, державне управління, соціальна безпека, соціальний захист, соціальні стандарти і нормативи, соціальний бюджет.

Крентовская О.П. Управление государственными социальными гарантиями в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2005.

   В диссертационном исследовании предложены теоретические подходы к анализу государственных социальных гарантий, определены основные тенденции развития социальных гарантий в развитых странах. Разработана методика исследования управления государственными социальными гарантиями, направленная на выявление системных характеристик государственно-управленческого воздействия относительно обеспечения социальных гарантий населению в конкретно-историческом обществе.
   Осуществлен анализ тенденций становления управления государственными социальными гарантиями в Украине, определены основные методологические проблемы управления, особенности формирования организационно-функциональной системы управления.
   Определено, что проблемы функционирования системы государственных социальных гарантий связаны с несовершенством управленческих подходов государства (несовершенство институциональных и процессуальных компонентов принятия решений, проблемы координации, децентрализации управления, отсутствие методологической базы и системного подхода к формированию системы государственных социальных гарантий, тесной взаимосвязи между разработкой политики и её реализацией).
   Исходя их полученных результатов обоснованы теоретико-методологические основы механизма управления государственными социальными гарантиями в Украине и пути его усовершенствования, направленные на повышение эффективности и результативности управленческой деятельности органов государственной власти в решении актуальных проблем обеспечения социально гарантированных условий жизнедеятельности населения.
   Аргументированы концептуальные основы механизма управления государственными социальными гарантиями (цели, принципы, уровни управления, распределение функций управления по уровням управления, система инструментов, методов управления, организационно-функциональная структура управления). Доказано, что многосубъектность системы управления государственными социальными гарантиями определяет многофункциональность и многоуровневость его организации. Для построения эффективной системы управления в организационной структуре управления целесообразно выделять три основных уровня: разработки политики; управления системой на национальном уровне; реализации отдельных схем социальной защиты и административного управления. В работе даны рекомендации по усовершенствованию управления на каждом уровне управления.
   Разработаны предложения относительно изменения организационной структуры управления государственными социальными гарантиями путём создания на национальном уровне органа наблюдения для обеспечения управления системой государственных социальных гарантий в целом, консультативно-совещательных органов, формирования механизмов эффективного внутреннего контроля процесса управления и контроля процесса управлении обществом.
   Особого внимания требует усовершенствование организационно-аналитического обеспечения процесса принятия решений в сфере социальных гарантий. Предложена модель законодательного принятия решений, которая предусматривает внедрение согласовательных процедур и общественных консультаций, активизацию нормотворческой деятельности органов исполнительной власти, широкое участие социальных партнеров. Обоснована целесообразность внедрения всестороннего экспертного обеспечения формирования государственных социальных гарантий в процессах нормотворчества путём создания государственных и общественных институтов экспертизы, использования новой технологии её проведения.
   Усовершенствована методология формирования и применения системы социальных стандартов и нормативов в управлении государственными социальными гарантиями как инструмента выбора приоритетов социальной политики и механизмов её реализации (обеспечение равного доступа к получению социальных благ и услуг всем гражданам страны, усовершенствование бюджетно-экономических механизмов). Сформулированы предложения по внесению изменений в законодательство Украины относительно порядка разработки и использования социальных стандартов и нормативов.
   Обоснована необходимость внедрения метода социального бюджетирования в процессе управления государственными социальными гарантиями. Использование модели социального бюджета как аналитического инструментария обеспечит поддержку принятия управленческих решений при выборе приоритетов социальной политики, осуществление кратко- и среднесрочного планирования основных параметров государственных расходов на обеспечение гарантий, учитывая основные показатели динамики экономического развития страны и регионов, демографические прогнозы и социальные нормативы.
   Ключевые слова: государственные социальные гарантии, управление государственными социальными гарантиями, социальное государство, государственное управление, социальная безопасность, социальная защита, социальные стандарты и нормативы, социальный бюджет.

Krentovska O.P. Governance of state social guarantees in Ukraine. – Manuscript.

The thesis for a Candidate of Sciences degree in Public Administration, Speciality 25.00.02 – mechanisms of public administration. – National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   The theoretical approaches to the analysis of state social guarantees are proposed in this thesis. The basic tendencies of social guarantees development in the developed societies are defined. The research methods of state social guarantees governance are developed.
   The analysis of the tendencies of development of state social guarantees governance in Ukraine is conducted; the basic methodological problems of governance, the features of organizational and functional structure of governance are analyzed.
   According to the achieved results, the theoretical and methodological basis for mechanism of state social guarantees governance in Ukraine are proposed and the ways for its improvement, aimed at increasing of efficiency and productivity of government authorities’ work, are presented.
   Key words: state social guarantees, governance of state social guarantees, social state, public administration, social security, social protection, social standards and norms, social budget.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Управління державними соціальними гарантіями в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net