Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий захист від антиконкурентних дій в економічній конкуренції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий захист від антиконкурентних дій в економічній конкуренції

Анотації 

Каштанов О.С. Правовий захист від антиконкурентних дій в економічній конкуренції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 „Господарське право; господарсько-процесуальне право”. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2005.

   Робота присвячена дослідженню правового захисту від антиконкурентних дій в економічній конкуренції. У дисертації сформульовано дефініцію антиконкурентних дій в економічній конкуренції як дій, що вчиняються суб'єктами господарювання або органами влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю, суперечать законодавству про захист економічної конкуренції та завдають шкоди відносинам конкуренції у вигляді недопущення, обмеження, усунення або спотворення конкуренції. Визначено антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання та виявлено їх особливості. Здійснено класифікацію антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання. Досліджено заборону антиконкурентних узгоджених дій та винятки з неї. Встановлено специфіку антиконкурентних дій органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю, а також виявлено їх види. Досліджено процедуру контролю за узгодженими діями суб'єктів господарювання. Виявлено особливості доказування при розгляді справ про антиконкурентні дії. Систематизовано заходи юридичної відповідальності за вчинення антиконкурентних дій. Обгрунтовано пропозиції з удосконалення правового захисту від антиконкурентних дій в економічній конкуренції в Україні.
   Ключові слова: економічна конкуренція, узгоджені дії, антиконкурентні дії, суб’єкти господарювання, правовий захист, контроль, юридична відповідальність.

Каштанов А.С. Правовая защита от антиконкурентных действий в экономической конкуренции. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 “Хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право”. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию правовой защиты от антиконкурентных действий в экономической конкуренции. В работе: сформулирована дефиниция антиконкурентных действий в экономической конкуренции; определено понятие антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования и выявлены их особенности; осуществлена классификация антиконкурентных согласованных действий; проанализирован запрет антиконкурентных действий и исключения из него; установлена специфика антиконкурентных действий органов власти, местного самоуправления, административно-хозяйственного управления и контроля, а также выявлены их виды; исследована процедура контроля за согласованными действиями субъектов хозяйствования; выявлены особенности доказывания при рассмотрении дел об антиконкурентных действиях; определены виды мер юридической ответственности (санкций) за совершение антиконкурентных действий; обоснованы предложения по совершенствованию правовой защиты от антиконкурентных действий в экономической конкуренции в Украине.
   Обоснована дефиниция антиконкурентных действий в экономической конкуренции как действий, совершаемых субъектами хозяйствования или органами власти, местного самоуправления, административно-хозяйственного управления и контроля, которые противоречат законодательству о защите экономической конкуренции и причиняют вред отношениям конкуренции в виде недопущения, ограничения, устранения или искажения конкуренции.
   Антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования определены как согласованные действия, которые привели или могут привести к недопущению, ограничению или устранению свободной конкуренции на рынке и вызывают негативные последствия как для конкурентов (действительных и потенциальных), так и для потребителей.
   Участники антиконкурентного согласованного действия, сохраняя полную хозяйственную обособленность и самостоятельность как субъекты хозяйствования, становятся зависимыми друг от друга в проведении единой антиконкурентной политики, следствием чего является их общая независимость от конъюнктуры рынка и борьба не друг с другом, а с другими конкурентами, не являющимися участниками антиконкурентного согласованного действия.
   Антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования подразделяются на четыре типа: горизонтальные, вертикальные, конгломератные и смешанные. Аргументируется необходимость указать в Законе “О защите экономической конкуренции” типы антиконкурентных согласованных действий.
   Установлено, что групповые исключения для согласованных действий по поставке и использованию товаров, содержащиеся в ст. 8 Закона, изложены слишком абстрактно, поэтому их применение вызывает трудности в практике. В связи с этим предлагается детализировать эти групповые исключения, в частности, относительно договоров коммерческой концессии.
   Обосновано, что антиконкурентные действия органов власти, местного самоуправления, административно-хозяйственного управления и контроля – это деяния, совершенные в связи с неправомерным осуществлением этими органами деятельности в процессе реализации нормативно закрепленных за ними властных полномочий, которые негативно воздействуют или могут воздействовать на деятельность субъектов хозяйствования и конкуренцию в виде ее недопущения, устранения, ограничения или искажения.
   Поскольку согласно ч. 1 ст. 15 Закона антиконкурентные действия органов власти, местного самоуправления, административно-хозяйственного управления и контроля могут быть как в форме действий, так и бездеятельности, для устранения внутреннего противоречия, содержащегося в этой норме, следует внести изменения в указанную статью, указав нарушения как “антиконкурентные деяния”.
   Поскольку в разделе VI Закона “О защите экономической конкуренции” речь идет об осуществлении государственного контроля за согласованными действиями субъектов хозяйствования, целесообразно именовать этот раздел “Государственный контроль за согласованными действиями субъектов хозяйствования”, где дать определение понятия этого контроля.
   Следует привести в соответствие положения об административной ответственности за антиконкурентные действия, содержащиеся в Хозяйственном кодексе Украины, Законе “О защите экономической конкуренции” и Кодексе Украины об административных правонарушениях.
   Для этого представляется целесообразным внести изменения в ст. 54 Закона “О защите экономической конкуренции” и предусмотреть антиконкурентные действия среди правонарушений, за которые должностные лица и иные работники субъектов хозяйствования, работники органов власти, местного самоуправления, административно-хозяйственного управления и контроля несут административную ответственность согласно закону. Также следует согласовать терминологию в обозначении правонарушений в ст.ст. 30, 252 ХК Украины, Законе “О защите экономической конкуренции” и ст.cт. 166-2, 166-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
   Ключевые слова: экономическая конкуренция, согласованные действия, антиконкурентные действия, субъекты хозяйствования, правовая защита, контроль, юридическая ответственность.

Kashtanov O.S. Legal protection from anticompetitive actions in economic competition. – Manuscript.

Dissertation for the obtaining of the Degree of the Candidate of Legal Sciences in the specialty 12.00.04 – Economic Law, Law of Commercial procedure. – Institute of Economic and Legal Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, 2005.

   The actual thesis is devoted to the analysis of legal protection from anticompetitive actions in economic competition. The definition of anticompetitive actions in economic competition as actions which are realized by economic subjects or the governmental, regional and administrative-economic authorities, violate the legislation of the protection of economic competition and damage the competitive relations in the form of limitation, removal or distortion of the competition, is given. Anticompetitive coordinative actions of economic subjects and their specifics are defined. The classification of anticompetitive coordinative actions of economic subjects is conducted. The prohibition of anticompetitive actions and exemptions of it are analyzed. The specifics of anticompetitive actions of governmental, regional and administrative-economic authorities and their types are defined. The procedure of the control of coordinative actions of economic subjects is determined. The specifics of proving in investigation of anticompetitive actions is analyzed. The means of legal responsibility for anticompetitive actions are determined. The proposals of the improvement of legal protection from anticompetitive actions in economic competition in Ukraine are given.
   Key words: economic competition, coordinative actions, anticompetitive actions, economic subjects, legal protection, control, legal responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий захист від антиконкурентних дій в економічній конкуренції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net