Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовідносини страхування відповідальності судновласника перед третіми особами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовідносини страхування відповідальності судновласника перед третіми особами

Анотації 

Красільнікова О.С. Правовідносини страхування відповідальності судновласника перед третіми особами. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право — Одеська національна юридична академія, Одеса, 2005.

   У дисертаційній роботі досліджено теоретичні основи становлення та розвитку страхування відповідальності судновласника перед третіми особами як самостійного виду страхування в Україні, із притаманними лише йому характерними ознаками та рисами. Упорядковані основні види морського страхування та запропоновані критерії їх подальшої систематизації. Вперше визначені особливості страхових організацій (юридичних осіб) як суб'єктів правовідносин страхування відповідальності судновласника перед третіми особами. Визначено основні види страхових організацій в залежності від організаційно-правової форми. Проаналізовано специфічну особливість страхування відповідальності судновласника перед третіми особами, яка полягає в тому, що цей вид страхування на світовому рівні рідко провадиться в комерційних страхових компаніях, а в більшості — в товариствах взаємного страхування. Визначено характерні особливості страхування в товариствах взаємного страхування та обґрунтовано висновок, що задля задоволення потреб національних страхувальників — судновласників, повинна бути розроблена відповідна нормативно-правова база для створення та функціонування товариств взаємного страхування на території України. Вперше визначено ризики, які можуть бути об'єктом страхування відповідальності судновласника перед третіми особами.
   Ключові слова: правовідносини, страхування відповідальності судновласника перед третіми особами, морське страхування, страхування відповідальності, страховий ризик, страховий інтерес, страховик, страхувальник - судновласник, об'єкт страхової охорони, страховий випадок, договір, страхові внески.

Красильникова Е.С. Правоотношения страхования ответственности судовладельца перед третьими лицами. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право - Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2005.

   В диссертационной работе исследованы теоретические основы становления и развития страхования ответственности судовладельца перед третьими лицами как самостоятельного вида страхования в Украине, с присущими лишь ему характерными признаками и чертами. Упорядочены основные виды морского страхования и предложены критерии их последующей систематизации. Впервые определены особенности страховых организаций (юридических лиц) как субъектов правоотношений страхования ответственности судовладельца перед третьими лицами. Определены основные виды страховых организаций в зависимости от организационно-правовой формы. Проанализирована специфическая особенность страхования ответственности судовладельца перед третьими лицами, заключающаяся в том, что данный вид страхования в мировой практике редко осуществляется в коммерческих страховых компаниях, а в основном - в обществах взаимного страхования. Определены характерные особенности страхования в обществах взаимного страхования и обоснован вывод, что для удовлетворения потребностей национальных страхователей-судовладельцев должна быть разработана соответствующая нормативно-правовая база для создания и функционирования обществ взаимного страхования на территории Украины. Впервые определены риски, которые могут быть объектом страхования ответственности судовладельца перед третьими лицами.
   Ключевые слова: правоотношения, страхование ответственности судовладельца перед третьими лицами, морское страхование, страхование ответственности, страховой риск, страховой интерес, страховщик, страхователь-судовладелец, объект страховой охраны, страховой случай, договор, страховые взносы.

Krasilnikova O.S. Protection and Indemnity Insurance Legal Relations in Ukraine. - Manuscript.

The thesis for a Candidate Degree in Law, Specialty 12.00.03 - Civil Law and Procedure; Family Law; International Private Law - Odessa National Academy of Law, 2005.

   This thesis explores theoretical bases of formation and development of Shipowners' Liability Insurance (in international insurance practices it is called Protection and Indemnity Insurance (P & I Insurance)) as an independent type of insurance in Ukraine with its own characteristic signs and features. The basic types of marine insurance have been well-organized and the criteria for their subsequent systematization are offered. The main types of marine insurance which the shipowner deals with in his everyday's practice are as follows:
   - Hull and Machinery Insurance;
   - Protection and Indemnity Insurance;
   - Cargo Insurance; Loss of Hire Insurance;
   - War and Strikes Insurance:
   - Freight. Demurrage and Defence Insurance.
   This is the first time when the features of insurance organizations which insure shipowners' liability before the third persons are clearly defined. The basic types of insurance organizations which depend on legal-organizational form also have been determined. A specific feature of P & I Insurance is that at world-wide level it is carried out mostly at P & I Clubs. P & I Club is examined as non-profit association which has been created for insurance of its member's risks. Every member guarantees a complete settlement of obligations as stated in Club's contract by paying the fixed or variable calls (contribution calls). The contribution calls are subdivided into 3 categories:
   - advance calls;
   - supplementary or additional calls;
   - catastrophe calls.
   P & I Clubs are not widespread in Ukraine at the moment because the proper normatively-legal base is not created for this purpose yet. The characteristic features of insurance in P & I Clubs are also determined clearly. It is suggested for satisfaction of interests of assured-shipowners to develop a normatively-legal base in order to create P & I Clubs in Ukraine that will function properly. The risks which can be the object of P & I Insurance have been also determined for the first time. The risks that are covered by P & I Clubs can be divided into three large groups:
   1) liability to persons (seamen and other than seamen).
   2) collision with other ships;
   3) cargo liabilities
   The keywords: legal relations, Protection and Indemnity Insurance, marine insurance, liability insurance, insurance risk, insvirance interest, insurer, assured-shipowner, the object of Protection and Indemnity Insurance, insurance event, the contract, contribution calls.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовідносини страхування відповідальності судновласника перед третіми особами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net