Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові проблеми судового контролю
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові проблеми судового контролю

Анотації 

Кондратьєв О.В. Організаційно-правові проблеми судового контролю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10– судоустрій; прокуратура та адвокатура. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2005.

   Дисертація присвячена дослідженню організаційно-правових проблем судового контролю. На підставі вивчення історії розвитку вітчизняного й зарубіжного досвіду існування судового контролю в роботі обґрунтовуються пропозиції щодо створення сучасної української моделі судового контролю.
   Комплексно досліджено співвідношення судового контролю з правосуддям і прокурорським наглядом. Проаналізовані правова природа, поняття і значення судового контролю, його види й межі за додержанням прав і законних інтересів затриманих осіб або взятих під варту.
   У роботі запропоновані напрямки підвищення ефективності контрольної діяльності суду при наданні слідчому дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, виїмки, накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв'язку.
   Висвітлюються питання оскарження в суд дій і рішень органів дізнання, слідчого і прокурора та процесуальний порядок їх розгляду судами, а також судових рішень, які приймаються в процесі здійснення судового контролю у кримінальному судочинстві.
   Досліджено шляхи вдосконалення процедури розгляду скарг на дії і рішення органів досудового провадження, прокурора й суду та інститут апеляційної перевірки рішень суду, прийнятих при здійсненні судового контролю.
   У дисертації сформульовано пропозиції з поліпшення ефективності чинного законодавства.
   Ключові слова: досудове слідство, кримінальне судочинство, судовий контроль, запобіжні заходи, слідчі дії, судовий порядок розгляду скарг учасників досудового слідства, застосування заходів процесуального примусу, апеляційне провадження.

Кондратьев А.В. Организационно-правовые проблемы судебного контроля. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 ─ судоустройство; прокуратура та адвокатура. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого.─ Харьков, 2005.

   В диссертации исследуются организационно-правовые проблемы судебного контроля, в частности, правовая природа, понятие и значение судебного контроля, его виды и пределы осуществления.
   На основании изучения истории развития отечественного и зарубежного опыта функционирования судебного контроля в работе обосновывается необходимость создания его современной отечественной модели.
   Комплексно исследовано соотношение судебного контроля, правосудия и прокурорского надзора. Судебный контроль является имманентной функцией суда и по своей правовой природе юрисдикционной деятельностью, направленной на проверку законности нормативно-правовых актов органов исполнительной власти, дачу судом разрешения государственным органам на ограничение прав человека, а также разрешение правовых конфликтов, возникающих между органами государства и участниками уголовно-процессуальной деятельности. Судебный контроль и прокурорский надзор ─ две самостоятельные формы государственной деятельности с присущими им задачами, методами и способами. Однако судебный контроль за досудебным следствием более эффективен, чем прокурорский надзор, поскольку статус прокурора по украинскому законодательству не гарантирует независимого и беспристрастного рассмотрения жалоб участников досудебного следствия. Вот почему под судебный контроль следует поставить и сам прокурорский надзор.
   Проанализированы способы судебного контроля за соблюдением прав и законных интересов задержанных либо взятых под стражу лиц, один из которых связан с рассмотрением судом представления следователя о применении к подозреваемому меры пресечения в виде взятия под стражу и, соответственно, проверкой судом законности и обоснованности задержания, второй ─ с рассмотрением в суде жалобы о законности содержания лица под стражей, а третий ─ с проверкой судом законности содержания лица под стражей при продлении сроков.
   В роботе предложены направления повышения эффективности контрольной деятельности суда при предоставлении следователю разрешения на проведение обыска жилища либо иного владения лица, выемки, наложения ареста на корреспонденцию и снятия информации с каналов связи.
   Освещены вопросы обжалования в суд действий и решений следователя, основания и процессуальный порядок рассмотрения судами жалоб на действия и решения органов дознания, следователя и прокурора, а также проблемы обжалования судебных решений, которые принимаются в процессе осуществления судебного контроля в уголовном процессе.
   Рассмотрены пути совершенствования процедуры рассмотрения жалоб на действия и решения органа дознания, следователя, прокурора и суда. На основании анализа судебной практики исследован институт апелляционной проверки решений суда, принятых при осуществлении судебного контроля.
   В диссертации сформулированы предложения по совершенствованию действующего судоустройственного и процессуального законодательства.
   Ключевые слова: уголовное судопроизводство, судебный контроль, досудебное следствие, меры пресечения, следственные действия, судебный порядок рассмотрения жалоб участников судебного следствия, применение мер процессуального принуждения, апелляционное производство.

Kondratyev O.V. Organizational and legal problems of judicial control- Manuscript.

A dissertation on candidate’s degree in law. Speciality 12.00.10 – judiciary; Prosecutor’s Office and the Bar. – The National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise.─Kharkiv, 2005

   The dissertation is devoted to the research of organizational and legal problems of judicial monitoring. On the basis of study of history development of home and foreign experience of judicial monitoring suggestions on the creation of contemporary home model of judicial monitoring are grounded in the work.
   Correlation among judicial control and judiciary and prosecutor’s supervision was fully investigated.
   Legal nature, notions and meaning of judicial monitoring, its kinds and limits of observance of rights and legal interests of detained or taken into custody individuals were analyzed.
   The ways of improvement of monitoring activity of a court while allowing an investigator to make a search of a dwelling or other possession of a person, to take out, to seize correspondence and to receive information out of communication channels were suggested.
   Questions of court disputing the action and decisions of inquest bodies, an investigator, a prosecutor and the legal proceeding of their considering in a trial, and the problems of appealing the court judgements, which were adopted in the process of judicial monitoring in criminal justice are interpreted.
   The ways of improvement of complaints considering actions and decisions of pre-trial investigation, adopted while producing the judicial monitoring were examined.
   Proposals for improvement of legislation in force were formulated in the dissertation.
   Key words: judicial monitoring, criminal justice, preventory measures investigatory actions, judicial order of complaint concidering of participants of pre-trial investigation, apellate conduct.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові проблеми судового контролю

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net