Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії завідомо неправдивим повідомленням про загрозу громадській безпеці
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії завідомо неправдивим повідомленням про загрозу громадській безпеці

Анотації 

Кириченко О.В. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії завідомо неправдивим повідомленням про загрозу громадській безпеці. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.— Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2005.

   Дисертація висвітлює комплекс питань теоретичного і практичного характеру, пов’язаних з кримінально-правовими та кримінологічними аспектами протидії завідомо неправдивим повідомленням про загрозу громадській безпеці. У роботі проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні кримінально-правові ознаки складу злочину, передбаченого ст.259 КК України; досліджено історію розвитку кримінального законодавства України; здійснено аналіз законодавства багатьох зарубіжних країн про відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу громадській безпеці; проведено відмежування складу злочину “завідомо неправдиве повідомлення про загрозу громадській безпеці” від суміжних складів, таких як хуліганство, терористичний акт, погроза вбивством, погроза знищення майна, завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та адміністративного правопорушення — завідомо неправдивого виклику спеціальних служб; проаналізовано сучасний стан протидії завідомо неправдивим повідомленням про загрозу громадській безпеці в Україні, причини та умови існування цього явища; запропоновано комплекс заходів попередження завідомо неправдивих повідомлень про загрозу громадській безпеці.
   На підставі отриманих у ході дослідження результатів розроблено пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства України, що передбачає відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу громадській безпеці.
   Ключові слова: громадська безпека, злочини проти громадської безпеки, завідомо неправдиве повідомлення, обман, інформація.

Кириченко О.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия заведомо ложным сообщениям об угрозе общественной безопасности. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.— Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2005.

   В диссертации освещается комплекс вопросов теоретического и практического характера, связанных с уголовно-правовыми и криминологическими аспектами противодействия заведомо ложным сообщениям об угрозе общественной безопасности. В работе проанализированы объективные и субъективные уголовно-правовые признаки состава преступления, предусмотренного ст.259 УК Украины; исследуется история развития уголовного законодательства Украины; осуществлен анализ законодательств многих зарубежных стран об ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе общественной безопасности; проводится отграничение состава преступления “заведомо ложного сообщения об угрозе общественной безопасности” от смежных составов, таких как хулиганство, террористический акт, угроза убийством, угроза уничтожения имущества, заведомо ложное сообщение о совершении преступления и административного правонарушения — заведомо ложного вызова специальных служб; анализируется современное состояние противодействия в Украине заведомо ложным сообщениям об угрозе общественной безопасности, причины и условия существования этого явления; предложен комплекс мероприятий по предупреждению данного вида преступления.
   В работе дано научное определение понятию объекта заведомо ложного сообщения об угрозе общественной безопасности. Родовым объектом является общественная безопасность, т.е. состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от негативных последствий явлений социального, природного или техногенного характера, а также поддержание достаточного уровня этой защищенности, который может нарушатся многими преступными деяниями, предусмотренные в разных разделах Особенной части УК Украины. Видовым объектом данного преступления является общая общественная безопасность, т.е. безопасность не обусловлена конкретной сферой жизнедеятельности, и которая нарушается деяниями, предусмотренными разделом ІХ УК Украины “Преступления против общественной безопасности”. Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного статьей 259 УК Украины, является общая общественная безопасность как ценность, которая “страдает” только от одного преступления, а дополнительным непосредственным (факультативным) — жизнь, здоровье, собственность, порядок управления, общественный порядок. По результатам исследования объекта преступления предлагается название раздела ІХ УК Украины озаглавить в следующем варианте: “Преступления против общей общественной безопасности”, а название статьи 259 –– “Заведомо ложное сообщение об угрозе общественной безопасности”. Отмечено, что предметом преступления является информация об отсутствии опасности, а ложная информация является средством совершения преступления.
   Субъектом заведомо ложного сообщения об угрозе общественной безопасности является физическое вменяемое лицо, которое на момент совершения преступления достигло возраста 16 лет. Автор обосновывает необходимость снижения возраста с 16-ти до 14-ти лет.
   Теоретически обосновывается вывод о том, что согласно ст.259 УК Украины ответственность настает только за умышленное ложное сообщение об угрозе общественной безопасности, о чем свидетельствует указание на заведомость.
   На основании анализа квалифицирующих признаков преступления, автор предлагает раскрыть термин “тяжкие последствия” непосредственно в законе путем указания на такие признаки как гибель людей, причинение тяжких телесных повреждений хотя бы одному лицу или средней тяжести телесных повреждений нескольким лицам, причинение имущественного ущерба в крупных размерах, при этом под имущественным ущербом понимается прямые убытки на сумму, которая в триста и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
   Определены основные причины и условия, которые порождают и способствуют совершению в Украине заведомо ложных сообщений об угрозе общественной безопасности, на основании которого предложено ряд направлений по усовершенствованию правоохранительной деятельности по предупреждению данного преступления, а также повышению эффективности работы органов дознания и досудебного следствия з данной категорией дел.
   На основании полученных в ходе исследования результатов, разработаны предложения о совершенстве уголовного законодательства Украины, которое предусматривает ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе общественной безопасности.
   Ключевые слова: общественная безопасность, преступления против общественной безопасности, заведомо ложное сообщение, обман, информация.

Kirichenko O.V. The aspects of retroaction to wittingly inveracious notice about public security endangering in Criminal Law and Criminology. — Manuscript.

The thesis for obtaining the scientific degree of the Candidate of Law, speciality 12.00.08 — Criminal Law and Criminology; Criminal-executive Law.— National university of internal affairs, Ukraine, Kharkov, 2005.

   The complex of theoretical and practical issues of the aspects of retroaction to wittingly inveracious notice about public security endangering in Criminal Law and Criminology is reflected in the thesis. The objective and subjective criminal and law elements essential to the offence, provided for by the Article 259 of the Criminal Code of Ukraine are analysed. The evolution of Criminal legislation of Ukraine is researched into. The responsibility for the wittingly inveracious notice about public security endangering in legislations of many foreign countries is analysed. The delimitation of corpus delicti “wittingly inveracious notice about public security endanger” from adjacent ones, such as hooliganism, act of terrorism, threat to kill, threat to demage property, wittingly inveracious notice about committing a crime and administrative offence — wittingly inveracious call of special services, is done. The current situation of retroaction to wittingly inveracious notice about public security endangering in Ukraine, the reasons and circumstances of this fact existing nowadays are investigated. The measures for prevention of wittingly inveracious notice about public security endangering are offered.
   On the basis of the investigation the proposals to improve the Criminal legislation of Ukraine, concerning the sanctions for wittingly inveracious notice about public security endangering are made.
   Key words: public security, offence against public security, wittingly inveracious notice, dishonesty, information.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії завідомо неправдивим повідомленням про загрозу громадській безпеці

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net