Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України

Анотації 

Костюченко О.Ю. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. Академія адвокатури України. – Київ, 2005.

   У дисертації досліджується інститут апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному процесі України, зокрема, його зародження, історичний розвиток, поняття, основні риси та завдання, об’єкт і предмет, суб’єкти, форма та зміст апеляції, порядок і строки її подання, підстави, умови та порядок відновлення цих строків, процесуальні наслідки подання апеляції. Проаналізовано існуючі теоретичні позиції, пам’ятки українського права з питань оскарження судових рішень до вищих судів, міжнародно-правові акти у галузі прав людини і судочинства, чинне кримінально-процесуальне законодавство України та інших держав, Проект нового КПК України, практику та статистику апеляційних судів України з питань апеляційного оскарження судових рішень у кримінальних справах. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення положень кримінально-процесуального законодавства України, які регламентують апеляційне оскарження судових рішень. В апеляційному порядку пропонується оскаржувати рішення суду першої інстанції, якими закінчується розгляд справи, крім випадків, виключний перелік яких повинен бути встановлений КПК України. Для судових рішень, якими не закінчується розгляд справи і які винесені як суддею (слідчим суддею) у судовому провадженні, так і суддею (судом) у стадії судового розгляду кримінальної справи, пропонується запровадити окреме оскарження та перегляд. Передбачається можливість подання усної апеляції з занесенням її до протоколу, а також можливість подання спільної апеляції та приєднання повністю або частково до вже поданих апеляцій інших суб’єктів оскарження.
   Ключові слова: апеляційне оскарження, апеляція, апеляційне провадження, апеляційний суд, суб’єкти апеляційного оскарження, судові рішення.

Костюченко О.Ю. Апелляционное обжалование судебных решений в уголовном процессе Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. Академия адвокатуры Украины. – Киев, 2005.

   В диссертации исследуется институт апелляционного обжалования судебных решений в уголовном процессе Украины, в частности его зарождение, историческое развитие, понятие, основные черты и задачи, объект и предмет, субъекты, форма и содержание апелляции, порядок и сроки ее подачи, основания, условия и порядок восстановления этих сроков, процессуальные последствия подачи апелляции. Проанализированы существующие теоретические позиции, памятки украинского права по вопросам обжалования судебных решений в вышестоящие суды, международно-правовые акты в области прав человека и судопроизводства, действующее уголовно-процессуальное законодательство Украины и других государств, Проект нового УПК Украины, практика и статистика апелляционных судов Украины по вопросам апелляционного обжалования судебных решений по уголовным делам.
   Впервые в науке уголовно-процессуального права диссертантом делается вывод, что апелляционное обжалование зародилось на украинских землях во времена Киевской Руси. Дальнейшее совершенствование этого процессуального института происходило в процессе исторического развития права на украинских землях.
   Апелляционное обжалование представляет собой разновидность обжалования в общей системе видов обжалования судебных решений по уголовным делам. Автором выделяются следующие этапы апелляционного обжалования: 1) ознакомление с решением суда и его оценка, 2) составление апелляции, 3) подача апелляции в суд. Апелляция - унифицированная форма обращения в суд апелляционной инстанции сторон обвинения и защиты и других лиц, интересов которых касается решение суда первой инстанции, о несогласии с ним. Сформулированы предложения по усовершенствованию положений уголовно-процессуального законодательства Украины, которые регламентируют апелляционное обжалование судебных решений. В частности, в УПК Украины необходимо предусмотреть, что апелляция может быть подана на решение суда первой инстанции, которым заканчивается рассмотрение дела. Исключительный перечень таких случаев целесообразно предусмотреть в УПК. Обоснована необходимость введения в уголовном процессе Украины пересмотра не в апелляционном порядке, а в порядке частного обжалования и пересмотра судебных решений, которыми не заканчивается рассмотрение дела, и которые вынесены как судьей (следственным судьей) в досудебном производстве, так и судьей (судом) в стадии судебного разбирательства уголовного дела. Субъектами частного обжалования должны быть стороны и другие лица, интересов которых касается судебное решение, и представители этих лиц.
   Приведены дополнительные аргументы в поддержку позиции, что все уголовные дела должны рассматриваться по первой инстанции местными судами. Апелляционное обжалование решений этих судов должно осуществляться в соответствующие апелляционные суды областей и приравненные к ним суды. Функционирование Апелляционного суда Украины является нецелесообразным.
   Принцип публичности процесса должен действовать и в стадии апелляционного производства, реализовываться и в полномочиях суда апелляционной инстанции, которая должна действовать в интересах правосудия, изучая дело в полном объеме, не ограничиваясь апелляционными требованиями. Суд апелляционной инстанции сам должен определять пределы судебного следствия и иметь возможность выйти за пределы апелляции (апелляционных требований), если в результате рассмотрения дела он придет к выводу, что есть основания для принятия решения в пользу осужденного или оправданного и этим не ухудшается их положение. При этом целесообразно сохранить положение о запрете поворота к худшему относительно осужденного в результате рассмотрения его апелляции, а также апелляций его защитника и законного представителя.
   В УПК Украины необходимо создать условия для свободы апелляционного обжалования, а именно существенно упростить порядок апелляционного обжалования и реально обеспечить субъектам обжалования возможность свободного доступа к правосудию в суде апелляционной инстанции. Предлагается предусмотреть процессуальный порядок, который сделает невозможным влияние суда, решение которого обжалуется, на решение вопроса о принятии или непринятии апелляции, оставлении ее без движения или рассмотрения. Предусмотреть в УПК Украины, кроме письменной, и устную форму апелляции для подсудимого, осужденного, оправданного, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и других лиц, интересов которых касается судебное решение. Протокол устной апелляции должен составляться секретарем судебного заседания и подписываться им и апеллянтом. Предусмотреть в Законе возможность и регламентировать порядок подачи совместной апелляции и присоединения полностью или частично к уже поданным апелляциям других субъектов обжалования. Срок апелляционного обжалования должен составлять 15 суток и начинаться с момента, когда дело полностью оформлено председательствующим (изготовлены копии судебного решения, протокол судебного заседания) и сдано в канцелярию суда, что даст возможность субъектам обжалования реализовать свое право на обжалование после ознакомления с вынесенным судебным решением в письменном виде.
   Ключевые слова: апелляционное обжалование, апелляция, апелляционное производство, апелляционный суд, субъекты апелляционного обжалования, судебные решения.

Kostiuchenko O.Yu. Appealing Against Judicial Decisions in Criminal Procedure of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for awarding the scientific degree of Candidate of Laws in speciality 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics, Forensic Expert Examination. – Academy of Advocacy of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   The thesis investigates the institute of appealing against judicial decisions in criminal procedure of Ukraine, in particular, its origins, historical development, notion, major features and objectives, object and subject-matter, subjects, the form and contents of an appeal, procedure and terms for its submission, grounds, conditions and procedure for the resumption of these terms, procedural consequences of the submission of an appeal.
   The existing theoretical standpoints have been analysed as well as records of Ukrainian law pertaining to appeals against judicial decisions in criminal cases to higher courts, international legal acts in the field of human rights and criminal justice, criminal procedural legislation of Ukraine and other states that is in force, Draft of the new Code of Criminal Procedure of Ukraine, case law and statistics of appellate courts of Ukraine pertaining to appeals against judicial decisions in criminal matters. Proposals aiming to improve provisions of criminal procedural legislation of Ukraine regulating appeals against judicial decisions have been formulated.
   Thus, appellate procedure shall be applicable to judgments of courts of first instance save for the cases stipulated by the Code of Criminal Procedure of Ukraine an exhaustive list thereof is expedient to provide for by an additional separate article of the Code of Criminal Procedure of Ukraine. In respect of interlocutory judicial decisions held by a judge/investigator in pre-trial proceedings as well as by the court (judge) during the trial of a criminal case, separate appeal procedure is proposed. A possibility of submitting a verbal appeal is also provided for, with its subsequent entry into the verbatim record as well as a possibility of submitting a joint appeal or joining fully or partially to appeals already submitted by other subjects of appellate procedure.
   Key words: appellate procedure, appeal, appeal procedure, court of appeal, subjects of appealing, judicial decisions.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net