Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі

Анотації 

Коваленко П.М. Запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004.

   Дисертація являє собою одне з перших проведених в Україні наукових досліджень правових та організаційних основ запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі. В ній з’ясовано соціальну сутність, правову природу та історію розвитку цього феномена на сучасному фінансовому ринку. Охарактеризовано рівень, динаміку, структуру та географію шахрайства на фінансових ринках у біржовій торгівлі України, досліджено особливості його детермінації. Здійснено визначення, класифікацію та типологію осіб, які вчиняють шахрайство на фінансових ринках.
   Шляхом аналізу законодавства та світового досвіду було з’ясовано, що сучасна модель запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі в Україні і відповідна система нормативних актів розроблені недостатньо. Запропоновані шляхи вдосконалення нормативної бази України в сфері запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі, в якій на відміну від країн ЄС та США, відсутне відповідне законодавство, що узгоджене із існуючими міжнародними нормативними актами, спрямованими на запобігання шахрайству в цій сфері.
   Врахування висунутих пропозицій є умовою такої організації запобігання шахрайству на фінансових ринках України, яка б дозволила суттєво підвищити її ефективність як на внутрішньому, так і на транснаціональному рівні.
   Ключові слова: шахрайство на фінансових ринках у біржовій торгівлі, інсайдерська торгівля, корнери, фіктивний продаж, фінансові піраміди, організаційно-правова система запобігання.

Коваленко П.Н. Предотвращение мошенничества на финансовых рынках в биржевой торговле. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию правовых и организационных основ предотвращения мошенничества на финансовых рынках в биржевой торговле – действий, направленных на искусственное нарушение рыночного равновесия в финансовой сфере или противоправную передачу, с целью получения прибыли, равно как и избежания убытков, инсайдерской (такой, которая может повлиять на результаты котирования активов после ее публичного оглашения) информации.
   Дана характеристика уровня, динамики, структуры и географии мошенничества на финансовых рынках в биржевой торговле Украины, исследованы особенности его детерминации.
   Особое внимание в работе уделяется анализу нормативно-правовой базы, направленной на предотвращение мошенничества на финансовых рынках во время биржевой торговли. В работе комплексно исследуются вопросы, связанные с особенностями биржевой торговли, и предотвращения мошенничества на финансовых рынках, констатируются факты недостаточной разработки нормативной базы, которая не содержит ряда важных положений, направленных на запрет действий, связанных с манипулированием процессом биржевого котирования, а также разглашением инсайдерской информации до ее публичного оглашения, что не защищает должным образом инвесторов, подрывает их доверие к рынку и наносит государству существенный ущерб.
   Вносятся предложения по изменению действующих нормативных актов. С помощью анализа законодательства и мирового опыта подчеркивается недостаточность разработки современной модели предотвращения мошенничества на финансовых рынках в биржевой торговле в Украине, которая определяется системой нормативных актов. Предлагаются пути усовершенствования нормативной базы Украины в указанной сфере, где, на сегодняшний день, в отличие от стран ЕС и США, полностью отсутствуют соответствующие нормы, которые были бы согласованы по ряду параметров с существующими международными нормативными актами, направленными на предотвращение мошенничества на финансовых рынках, такими, например, как Конвенция Совета Европы “Про инсайдерскую торговлю с протоколом к Конвенции Совета Европы об инсайдерской торговле № 130, от 1989 г.” и положениями Директивы Совета ЕС 89/592/ЕЭС от 13 ноября 1989 г. относительно согласования регулирования внутренних (инсайдерских) операций.
   Кроме общей несовершенности нормативной, базы регулирующей биржевую торговлю, законодательство характеризуется еще и недопустимым отсутствием целого ряда понятий, таких как: инсайдерская торговля, корнеры, фиктивные продажи, финансовые пирамиды.
   В работе предлагаются пути усовершенствования действующих законодательных актов Украины, которые направлены на регулирование общественных отношений и предотвращение мошенничества на финансовом рынке Украины, исследуются финансово-экономические проблемы, которые возникают у отечественных и зарубежных инввесторов в условиях глобализации, развития современной мировой банковской и биржевой инфраструктуры, освещаются вопросы использования мировых банковских центров с высоким уровнем банковской тайны, а также особенности использования офшорных юрисдикций владельцами и распорядителями так называемых “спекулятивных” капиталлов, неравенства возможностей развитых капиталистических стран и таких, которые находятся в стадии развития, а также проводится критическая оценка деятельности менеджеров транснациональных финансовых корпораций, причастных к осуществлению международного арбитража, – распространенному на финансовом рынке виду деятельности, связанному со спекуляциями на разницах в курсах финансовых активов на разных биржах (в том числе на биржах разных стран), в современных условиях возможности которого существенно возросли благодаря достижениям глобализаци, информатизации и развитию современной банковской инфраструктуры. Кроме того, в работе проводится анализ причин и условий возникновения мирового финансового кризиса 1997-98 гг., которые формально совпадают с детерминантами мошеннических манипуляций при котировании активов во время биржевой торговли, запрещенные в странах ЕС и США, анализируется личность биржевого мошенника на финансовых рынках, как представителя новой генерации "беловоротничковых” преступников, а также рассматривается вопрос о целесообразности создания подразделения финансовой милиции на примере подобных организаций в ЕС и США.
   Бесспорным условием создания эффективной системы предотвращения мошенничества на финансовом рынке в биржевой торговле является широкомасштабная государственная поддержка инвесторов и их защитников при заявлениях или сообщениях о противоправном манипулировании процессами котирования при биржевой торговле или торговле на инсайдерской информации. Для этого необходима разработка и внесение изменений в законодательные акты Украины, которые регулируют вопросы предотвращения мошенничества на финансовом рынке в биржевой торговле.
   Важным для полноценного существования и развития финансового рынка Украины является создание условий, которые бы стимулировали инвесторов вкладывать капитал в отечественную экономику, а для этого прежде всего необходимо создать механизмы предотвращения использования рынка в интересах мошенников, гарантирования равности возможностей инвесторов и их защиту.
   Выдвинутые предложения являются условием такой организации предотвращения мошенничества на финансовых рынках Украины, которая позволила бы существенно повысить ее еффективность как на внутреннем, так и на транснациональном уровне.
   Ключевые слова: мошенничество на финансовом рынке во время биржевой торговли, инсайдерская торговля, корнеры, фиктивные продажи, финансовые пирамиды, организационно-правовая система предотвращения.

P. Kovalenko. Prevention of fraud on financial markets in stock-market trade.  – Type writing.

Theses for gaining a degree of candidate of law in speciality 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal-executive law; – The National academy of internal affairs of Ukraine, Kyiv, 2004.

   This theses is dedicated to research of legal and organisational fundamentals for prevention of fraud on financial markets in the stock-market trade. By analysing of legal normative acts and world experience in this domain it is capitalised on the fact that the up-to-date model for fraud prevention in the stock-market trade in Ukraine and the corresponding system of legal acts are not adequately developed.
   The proposals are made as for the necessity to improve the normative basis of Ukraine in the area of fraud prevention on the financial markets in the stock-marcket trade which in contrast to EU and USA doesn’t fully meet normative acts.
   These proposals are aimed at regulating the social relation in the stock-market trade and on financial market in Ukraine. The practical implementation of these proposals would enable essentially to increase the effectiveness of fraud prevention on financial markets in Ukraine and at the trans-national level.
   Key words: fraud on financial markets in stock-market trade, insiders trade, corners, fictions sale, financial pyramids, organisational and legal system for prevention.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net