Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства

Анотації 

Корнійчук С.В. Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2005.

   Дисертація містить результати аналізу державної політики у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства.
   На підставі аналізу державної політики визначено тенденції та закономірності розвитку житлово-комунального господарства. Соціально-економічна оцінка сучасних тенденцій розвитку житлово-комунального господарства України на національному і регіональному рівнях, поряд з позитивними тенденціями виявила і негативні тенденції подолання яких можливо при проведенні державою ефективної ресурсозберігаючої політики у сфері житлово-комунального господарства.
   Визначені особливості формування вітчизняної ресурсозберігаючої системи регіонального управління житлово-комунальним господарством та фінансово-бюджеті інструменти розвитку житлово-комунального господарства в Україні.
   Обґрунтовані економічні взаємовідносини місцевих органів влади і комунальних підприємств в результаті чого запропоновано нову схему господарських взаємовідносин.
   Досліджено структуру управління галузі, яка на перехідному етапі має формуватися за принципами, які передбачають розмежування та впорядкування повноважень, завдань і обов'язків у сфері житлово-комунального господарства між обласною радою, облдержадміністрацією, райдержадміністраціями, місцевими радами і міськвиконкомами, а також підприємствами-виробниками, постачальниками, виконавцями, споживачами житлово-комунальних послуг.
   Запропоновано програму реформування житлово-комунального господарства регіону.
   Ключові слова: державна політика, регіональне управління, механізми розвитку, демографічна ситуація, фінансово-бюджетні інструменти.

Корнейчук С.В. Государственная политика в сферах государственного и регионального управления развитием жилищно-коммунального хозяйства. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – Механизмы государственного управления – Донецкий государственный университет управления Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2005.

   Исследованы современное состояние государственной политики в области развития региональной организации жилищно-коммунального хозяйства Украины, а также тенденции и закономерности развития жилищно-коммунального хозяйства.
   Выделен ряд устойчивых позитивных тенденций, которые позволяют утверждать, что при всех недостатках в жилищно-коммунальной сфере происходят позитивные сдвиги. Определены также негативные тенденции, преодоление которых будет способствовать не только улучшению жилищно-коммунальных условий проживания населения, но и росту его благосостояния. К негативным тенденциям отнесены: отсутствие существенных правовых отличий между жильем, которое находится на принципах социального найма, и жильем, которое находится в частной собственности жителей; незначительная динамика создания обществ совладельцев жилья для управления общей собственностью в многоквартирных домах из-за низкой активности населения и незаинтересованности представителей местных органов власти в помощи созданным обществам; отсутствие механизма определения реальной потребности в финансовых ресурсах для предоставления жилищно-коммунальных услуг; низкая прозрачность финансовых потоков при бюджетных схемах финансирования развития коммунальной инфраструктуры; отсутствие эффективной системы регулирования деятельности коммунальных предприятий; серьезные противоречия между интересами различных уровней власти, которые носят как объективный, так и субъективный характер.
   Определены особенности формирования отечественной ресурсосберегающей системы регионального управления жилищно-коммунальным хозяйством и финансово-бюджетные инструменты развития жилищно-коммунального хозяйства Украины.
   Установлено, что институт финансов коммунальных предприятий играет важную роль в обеспечении стабильного функционирования коммунального сектора экономики. Часть коммунальных заведений Украины не имеют самостоятельных банковских счетов, а лишь субсчета, например, школы, детские сады и др. Другие имеют смешанную систему финансирования – как сметную, так и хозрасчетную.
   Предложено создание фондов финансовых ресурсов. Исследование методического инструментария показало большую возможность использования всего спектра методов управления для увеличения поступления финансовых средств в фонд финансовых ресурсов (ФФР).
   Предложено учитывать зарубежный опыт при разработке финансово-бюджетных инструментов развития управления жилищно-коммунальным хозяйством Украины.
   Разработаны основные направления совершенствования механизмов государственного управления развитием жилищно-коммунального хозяйства, система взаимодействия местных органов власти и предприятий жилищно-коммунального хозяйства и концептуальные основы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства региона.
   Обоснованы направления совершенствования системы взаимодействия местных органов власти и предприятий жилищно-коммунального хозяйства региона, которые логически выходят из авторского видения возможных путей расширения сферы договорных отношений между субъектами регионального развития и усиления ответственности органов власти за его социально-экономические результаты, с целью последующего развития региональной организации жилищно-коммунального хозяйства.
   Предложена новая принципиальная схема хозяйственных взаимоотношений участников жилищно-коммунального обслуживания в условиях перехода к рынку. Четко определены общие основания, которые дают возможность муниципальным органам “заказчика” по жилищно-коммунальным услугам при местных администрациях обеспечивать эффективную организацию взаимоотношений между производителями (“исполнителями”) и “потребителями” услуг. Разработаны стандарты качества работ и услуг относительно содержания и ремонта жилищного фонда на основе типовых критериев.
   Обосновано, что исходным этапом формирования любой рациональной системы управления региональным развитием является процесс выявления резервов. Успешное решение этой проблемы связано с учетом двух факторов. Первый – это номенклатура ресурсов, от которой зависят возможный состав, структура резервов. Второй фактор – характер и условия использования ресурсов. От этого зависит выбор методов выявления и измерения стоимостных результатов реализации резервов.
   Для решения назревших проблем в отрасли, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса автором доказана необходимость использования программно-целевого метода.
   Разработана Программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства региона.
   Ключевые слова: государственная политика, региональное управление, механизм развития, демографическая ситуация, финансово-бюджетные инструменты.

Korneychuk S.V. State policy in the spheres of state and regional administration by development of housing and communal economy. – Manuscript.

The thesis for candidate’s degree on state management by specialty 25.00.02 - Mechanisms of the government. - Donetsk state university of management of the Ministry of Education and a science of Ukraine, Donetsk, 2005.

   Dissertation contains the results of analysis of state policy in the spheres of state and regional administration by development of housing communal economy.
   On the basis of analysis of state policy tendencies are definite and conformities to the law of development of housing communal economy. Socio-economic estimation of modern tendencies of development of housing communal economy of Ukraine at the national and regional levels, next to the positive tendencies exposed negative tendencies of overcoming of which possibly during conducting by the state of effective recourse saving policy in the field of housing communal economy.
   Set tasks in relation to adjusting of processes of restructuring in the housing communal economy.
   The grounded economic mutual relations of local authorities and communal enterprises as a result of what are offered a new chart of economic mutual relations.
   A structure is explored of management of industry, which on the transitional stage is to be formed on principles, which foresee differentiation and equipment with modern amenities of plenary powers, tasks and duties in the field of housing communal economy between the regional soviet, regional state by administration, rayonimi state administrations, local advices and also enterprises-producers, suppliers, performers, users of housing public utilities.
   The program is offered of reformation of housing communal economy of region.
   Key words: state policy, regional management, machineries of development, demographic situation, financial-budgetary instruments.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net