Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Деліктний феномен в адміністративному праві України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Деліктний феномен в адміністративному праві України

Анотації 

Колпаков В. К. Деліктний феномен в адміністративному праві України. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. — Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2005.

   Адміністративний делікт розглянуто як правовий феномен. Розкрито його онтологічні і гносеологічні властивості. З’ясовано соціально-правову природу, висвітлено сучасний стан дослідження деліктних проблем. Започатковано засади формування адміністративно-деліктного права як підгалузі адміністративного права, адміністративно-деліктної теорії і державної адміністративно-деліктної політики. Застосовано принципово новий підхід до розуміння співвідношення суспільної небезпеки і шкідливості як ознак проступку. Запропоновано нові критерії щодо визнання діяння адміністративним проступком і зміни до законодавства.
   Ключові слова: адміністративне право, адміністративно-деліктне право, адміністративний делікт, адміністративний проступок, гносеологія, онтологія, правовий феномен.

Колпаков В. К. Деликтный феномен в административном праве Украины. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 — теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. — Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию теоретических и прикладных проблем административного проступка в условиях реформирования и совершенствования правовой системы Украины. Определяющая особенность работы состоит в том, что административный проступок (правонарушение, деликт), впервые в истории украинского административного права, исследован как правовой феномен с позиций, во-первых, онтологии права; во-вторых, гносеологии права.
   Приближение с этих позиций к деликтному сегменту украинского административного права показало, что его исследования осуществляются с явной диспропорцией между его базовыми составляющими: административным проступком (правонарушением, деликтом), административной ответственностью, административной деликтологией. Интеллектуальные усилия концентрируются на проблемах ответственности за совершение административных деликтов и распыляются на других научных направлениях. В то же время, адекватное общественным потребностям регулирование отношений административно-деликтной сферы требует объективных знаний прежде всего об административном проступке — первичном и доминирующем факторе образования институтов административной ответственности и административной деликтологии.
   В диссертации применен принципиально новый подход к выяснению соотношения вредности и общественной опасности — доминирующей научной проблеме в исследовании признаков административно-деликтного деяния. Вредность определяется как категория онтологическая, которая является признаком деяния как такового и устанавливается посредством описания юридического факта. Общественная опасность — как категория гносеологическая, которая устанавливается посредством исследования юридического факта, т.е. доказывания его противоправности. Из этого следует вывод, что вредность — онтологический признак объективной стороны деяния (артефакта, феномена), т.е. истина факта; б) общественная опасность — гносеологический признак объективной стороны состава правонарушения, т.е. истина разума.
   На основании феноменологического анализа в работе формулируются стратегические направления дальнейшего развития деликтной составляющей административного права: а) формирование административно-деликтного права; б) формирование административно-деликтной теории; в) формирование государственной административно-деликтной политики. Базовой позицией для формирования административно-деликтного права является наличие у этой составляющей специфического предмета правового регулирования, специфического метода правового регулирования, специфического и обособленного законодательства. Базовой позицией для формирования административно-деликтной теории (как частной научной теории) является наличие исходной эмпирической основы (в диссертации представлена онтологическим измерением административного проступка) и исходной теоретической основы или идеализированного объекта (в диссертации представлена гносеологическим измерением административного проступка). Базовой позицией для формирования государственной административно-деликтной политики, как части государственной правовой политики, является наличие четких правовых критериев признания деяний административными деликтами. В диссертации такими критериями определены: а) наличие в деянии общественной вредности; б) посягательство на публичные интересы; в) отсутствие в деянии такого признака, как нарушение договорных обязательств.
   Исследование института административной ответственности базируется на традиционном для украинского административного права понимании административного принуждения, к мерам которого относят: а) меры административного предупреждения, б) меры административного пресечения, в) административные взыскания. Однако выделение в третьей группе только взысканий оставляет за пределами классификации иные принудительные меры, которые (как и взыскания) применяются в качестве мер ответственности административного характера. Тем самым сфера применения административно-принудительных мер с признаками ответственности искусственно сужается. Поэтому в третью группу мер административного принуждения предлагается включить все принудительные меры, которым присуща ответственность административного характера. Данную классификационную группу целесообразно назвать меры ответственности за нарушение административно-правовых установлений.
   Диссертация также содержит конкретные предложения по совершенствованию административно-деликтного законодательства.
   Ключевые слова: административное право, административно-деликтное право, административный деликт, административный проступок, гносеология, онтология, правовой феномен.

Kolpakov V. K. Delict phenomenon in the administrative law of Ukraine. — Manuscript.

Thesis on obtaining of an academic degree of Doctor of Jurisprudence at specialty 12.00.07 — management theory; administrative law and process; financial law; informative law. — National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2005.

   Administrative delict as a legal phenomenon is investigated. Its ontological and gnoseological properties are set. Its social and legal nature is found out. The modern state of study of delict problems is described. Formation fundamentals of the following are formulated: a) administrative and delict law as a subbranch of administrative law, b) administrative and delict theory, c) state administrative and delict policy.
   A new understanding of correlation of categories of public danger and public harmfulness of administrative delict is offered. New criteria of acknowledgement of an act as an administrative offence are formulated. Changes in laws on punishment for administrative offence accomplishing are offered.
   Keywords: administrative law, administrative and delict law, administrative delict, administrative offence, gnoseology, ontology, legal phenomenon.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Деліктний феномен в адміністративному праві України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net