Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності

Анотації 

Крівцова В.М. Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2005.

   У дисертації на теоретичному і праксеологічному рівнях здійснено філософсько-правове дослідження природи, особливостей розвитку й форм юридичних конфліктів у галузі правореалізації та правозастосування з урахуванням сукупності їх спільних рис і специфічних проявів. Проблема взаємозалежності права й соціальної конфліктності аналізується у парадигмі філософсько-правової онтології на підставі цивілізаційного, антропологічного й соціокультурного підходів. Досліджено природу феномену юридичного конфлікту як виду й форми правового конфлікту, визначені його атрибутивні риси, охарактеризовані найважливіші компоненти, стадії розвитку, суб’єкти та специфічні функції, проаналізовані засоби розв’язання. За допомогою багатьох наукових підходів систематизовано різні типології соціально-правових конфліктів і запропоновано авторську класифікацію юридичних конфліктів згідно з критеріями праксеології, аксіології та біхевіорізму. У праксеологічному вимірі автор кваліфікує низку юридичних конфліктів правової сфери через специфіку джерел і чинників їх виникнення, механізмів розвитку, структури учасників, форм протікання та розв’язання. Уперше отримали філософсько-правову й конфліктологічну оцінку адміністративно-правовий, адміністративно-управлінський, корпоративно-правовий і процесуальний конфлікти.
   Ключові слова: соціальна конфліктність, правова конфліктологія, правовий конфлікт, онтологія, феноменологія і праксеологія юридичних конфліктів, колізії в праві, структура й функції юридичного конфлікту, правові засоби й механізми управління конфліктами.

Кривцова В.М. Юридический конфликт как феномен правовой действительности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – философия права. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2005.

   В диссертации на теоретическом и праксеологическом уровнях осуществлено философско-правовое исследование природы, особенностей развития и форм юридических конфликтов в области правореализации и правоприменения с учетом совокупности их общих черт и специфических проявлений. Впервые в отечественной философии права к анализу проблем правовой конфликтологии был применен метод феноменологической редукции, в частности, доказан тезис, что генетически конфликтная природа большинства юридических фактов не только представляет собой онтологическое содержание юридической практики, но и создает потенциальные гносеологические ситуации для юридической науки и правовой конфликтологии. Необходимость философско-правовой рефлексии феномена юридического конфликта и более широких проблем, таких как социальная конфликтность и право, коллизии в праве как источник юридических конфликтов, систематизация разновидностей правовых конфликтов и их специфика и т.п., и сформировали данную гносеологическую ситуацию и рациональную потребность развития соответствующих теоретично-прикладних исследований. Концептуальной основой научного анализа сущности юридического конфликта как феномена правовой действительности послужила философско-правовая концепция правовой реальности и новейшая парадигма правовой конфликтологии.
   Проблема взаимозависимости права и социальной конфликтности анализируется в парадигме философско-правовой онтологии на основании цивилизационного, антропологического и социокультурного подходов. Исходя из диалектики объективного и субъективного в правореализации выдвигается и обосновывается доктринальная идея работы: социальная конфликтность представляет собой онтологическую основу возникновения и существования права. Путем феноменологического анализа исследована природа юридического конфликта как вида и формы правового конфликта, определены его атрибутивные характеристики; применение структурно-функционального подхода позволило охарактеризовать важнейшие компоненты конфликта, стадии развития, субъектов-участников и специфические функции. Проанализирована система правовых средств и механизмов управления социально-правовой конфликтностью и определена степень их примирительной эффективности. Дальнейшее развития получило исследование системы правовых механизмов и неюридических средств (медиаторинг, посредничество, общественный арбитраж) урегулирование, разрешение или превенция различных юридических конфликтов; дана оценка эффективности действия и консенсуального потенциала правовых институтов в связи с действующим правоотношением и действующим законодательством Украины.
   С помощью системного, структурно-функционального, онтологического, организационного, деятельностного, когнитивного, психолого-мотивационного и других научных подходов осуществлена систематизация разных типологий социально-правовых конфликтов и предложены их авторские классификации согласно критериям праксеологии, аксиологии и бихевиоризма. В праксеологическом измерении проведена квалификация ряда юридических конфликтов правовой сферы (государственно-правовых, трудовых, административно-правовых, корпоративных и процессуальных) через специфику источников и факторов их возникновения, механизмов развития, структуры и мотиваций участников, форм протекания и разрешения. Впервые получили философско-правовую и конфликтологическую оценку процессуальный, административно-правовой, административно-управленческий и корпоративно-правовой конфликты. В работе осуществлена продуктивная попытка теоретического построения целостной философско-правовой концепции юридического конфликта на основании предметного и методологического синтеза философии права и правовой конфликтологии.
   Ключевые слова: социальная конфликтность, правовая конфликтология, правовой конфликт, онтология, феноменология и праксеология юридических конфликтов, коллизии в праве, структура и функции юридического конфликта, правовые средства и механизмы управления конфликтами.

Krivtsova V. M. The legal conflict as a phenomenon of judicial reality.- the Manuscript.

The dissertation on receiving of a scientific degree of the candidate of juridical science on a speciality 12.00.12.-philosophy of Law.- National Law Academy of Ukraine under the name of Yaroslava Mudrogo.-Kharkiv, 2005.

   The philosophic-judicial research of nature, peculiarities of development and forms of legal conflicts in the field of law’realization, using of law with taking intop consideration their common and specific features is put into practice on theoretical and practical level in the dissertation. The problem of law interdependence and social conflictness is analyzed in a paradigm of the philosophic-juridical anthology on a basis of civilized, anthropological and sociocultural approach. The nature of the legal conflict as a kind and forms of juridical conflict is investigated by the way of phenomenology analyses and is determined its attributive characteristic. The most important components, stages of development, the subjects- participants and specific functions are characterized, analyzed the legal mechanisms of management. The systematization of different types of social and legal conflicts is put into practice and the author's classification of legal conflicts according criterion of practice and valuables and behaviourism are offered on the basis of scientific approaches.The qualification of legal conflicts of juridical sphere through specificity of sources and reasons of their invention, the mechanisms of development, structures of participants forms of solving are investigated by the author. For the first time administrative, judicial, managerial, corporative and procedural conflicts have received philosophic-juridical and conflict valuation in the dissertation.
   Key words: asocial conflictness, legal conflictology, legal conflict, clashes in law, structure and functions of legal conflict, legal methods and mechanisms control conflicts.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net