Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державне регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державне регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку

Анотації 

Косенко В.В. Державне регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2005.

   У дисертації обґрунтовано теоретичні засади розробки та вдосконалення механізму державного регулювання формування, розвитку та функціонування інфраструктури аграрного ринку та її елементів. Розглянуто сучасний стан, історичні передумови становлення цієї життєво важливої ланки суспільного відтворення, узагальнено передовий зарубіжний досвід функціонування об'єктів обслуговування АПК та фактори впливу на них з боку держави.
   Результатами дослідження є конкретизація понятійно-категоріального апарату, розробка нових критеріїв класифікації елементів інфраструктури аграрного ринку, опрацювання її концептуальної моделі, в основу якої покладено принципи оптимального співвідношення елементів ринку та збалансованого розвитку двох протилежних за метою діяльності напрямів господарювання – комерційне посередництво та обслуговуюча кооперація, а також алгоритм групових дій сільгоспвиробників щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що дозволяє здійснювати їх реєстрацію як безприбуткових організацій у діючому правовому полі.
   Обґрунтовується перспективність запропонованих напрямів удосконалення механізму державного регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку.
   Ключові слова: державне регулювання, механізм державного управління, інфраструктура аграрного ринку, аграрний сектор, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, аграрна біржа, агроторговий дім, кредитна спілка, кооперативний банк, диспаритет цін, вертикальна інтеграція.

Косенко В.В. Государственное регулирование развития инфраструктуры аграрного рынка. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Харьков, 2005.

   В диссертации уточняются сущность и цели государственного регулирования развития инфраструктуры аграрного рынка в Украине, обосновываются теоретические основы, разработки и усовершенствования механизмов государственного регулирования инфраструктурного звена , а также исследуются методологические подходы к изучению её элементов.
   Анализируется уровень современного развития, обслуживающей АПК сферы, обобщается передовой зарубежный опыт функционирования её объектов и описываются факторы влияния механизмов государственного регулирования на её развитие. Установлено, что в Украине уже сложилась определённая инфраструктура по обслуживанию производства, переработки и потребления сельхозпродукции, которая требует своего дальнейшего развития в соответствии с мировыми стандартами, а также количественного и качественного наполнения финансовыми и товарными потоками.
   В работе предложено схему концептуальной модели инфраструктуры аграрного рынка в основу, которой заложены принципы оптимального соотношения элементов инфраструктуры и сбалансированного развития двух противоположных по цели деятельности направлений хозяйствования – коммерческое посредничество и обслуживающая кооперация.
   Проанализирована законодательная база функционирования АПК и её инфраструктуры, что позволило сформулировать конкретные предложения по её усовершенствованию и разработать алгоритм групповых действий сельхозтоваропроизводителей по созданию обслуживающих сельскохозяйственных кооперативов в качестве бесприбыльных организаций в действующем правовом поле.
   На основании выявленных тенденций и предложенных перспективных направлений развития инфраструктуры аграрного рынка разработан единый комплексный механизм государственного регулирования её функционирования с учётом новой концептуальной модели, которая позволяет государству эффективно использовать организационно-управленческие, экономические и правовые рычаги воздействия на обслуживающие АПК предприятия и учреждения.
   Ключевые слова: государственное регулирование, механизм государственного управления, инфраструктура аграрного рынка, аграрный сектор, сельскохозяйственный обслуживающий кооператив, аграрная биржа, агроторговый дом, кредитный союз, кооперативный банк, диспаритет цен, вертикальная интеграция.

Kosenko V.V. State regulation of the agrarian market's infrastructure development. – Manuscript.

Dissertation for getting a scientific degree of Candidate of Sciences in Public Administration following the specialty 25.00.02 – mechanisms of public administration. – Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine. – Kharkiv, 2005.

   The dissertation gives grounds for the theoretical basis of elaborating and improving mechanism of public regulation of forming, developing and functioning of the agrarian market's infrastructure and its elements. The modern state, historical preconditions of forming this vital branch of social reproduction are considered; the leading foreign experience of the functioning of objects of agricultural-industrial complex's attendance is generalized and the factors of influence on them from the part of the state are revealed.
   The results of the research are as following: concretization of the notional-categorical apparatus; elaboration of the new criteria for classifying the elements of the agrarian market's infrastructure; evaluation of its conceptual model which comprises the principles of optimal correlation between the elements of the market and the balanced development of the two opposite in their aim of activity trends of economical management – commercial mediation and attending cooperation; algorithm of the group actions of the agricultural producers on creating agricultural attending cooperatives that permits to perform their registration as unprofitable organizations in the existing lawful sphere.
   The long-term perspectives of the proposed trends for improving the mechanism of state regulation of the agrarian market's infrastructure development are grounded.
   Key words: state regulation, mechanism of public administration, the agrarian market's infrastructure, agrarian sector, agricultural attending cooperative, agrarian exchange, agricultural trade house, credit community, cooperative bank, price disparities, vertical integration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державне регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net