Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий статус працівника органів внутрішніх справ у перехідному суспільстві (порівняльно-правовий аналіз на матеріалах країн СНД)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий статус працівника органів внутрішніх справ у перехідному суспільстві (порівняльно-правовий аналіз на матеріалах країн СНД)

Анотації 

Коваленко Ю.І. „Правовий статус працівника органів внутрішніх справ у перехідному суспільстві (порівняльно-правовий аналіз на матеріалах країн СНД)”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія правових і політичних вчень. - Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2005 р.

   Дисертація є комплексним дослідженням, що поєднує у собі сучасні загальнотеоретичні та порівняльно-правові аспекти та закономірності становлення та розвитку інституту правового статусу працівників органів внутрішніх справ в країнах-учасницях СНД. Від аналізу розвитку пострадянського суспільства у країнах СНД у кінці ХХ – початку ХХI сторіччя, автор переходить до дослідження поліцейської системи Франції як еталонної поліцейської системи країн романо-германської правової сім’ї. Констатується, що саме французька модель організації поліцейської системи дозволяє забезпечити стійке існування політичного режиму в умовах економічної, політичної нестабільності, частих політичних криз. Досліджено основні етапи розвитку законодавства про органи внутрішніх справ у країнах-учасницях СНД. Проаналізовано питання про елементний склад правового статусу працівника органів внутрішніх справ, наведено відповідну дефініцію поняття „правовий статус працівника органів внутрішніх справ”. У порівняльно-правовому аспекті розкрито сутність поняття „працівник міліції” та „працівник поліції”, котрі існують у чинному законодавстві країн-учасниць СНД. Систематизовані різноманітні види гарантій правового статусу працівника органів внутрішніх справ.
   Питання про особливості правових обмежень для співробітників органів внутрішніх справ країн-учасниць СНД розглянуто в контексті загальноприйнятих міжнародно-правових поліцейських стандартів.
   Досліджено види та підстави юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ країн-учасниць СНД.
   Ключові слова: перехідне суспільство; поліцейська система; міліцейсько-поліцейська система країн-учасниць СНД; спеціальний правовий статус працівника органів внутрішніх справ; спеціальна правосуб’єктність працівника органів внутрішніх справ; державно-владні повноваження, права, гарантії, обмеження, юридична відповідальність.

Коваленко Ю.И. „Правовой статус работника органов внутренних дел в переходном обществе (сравнительно-правовой анализ на материалах государств-участников СНГ)” – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история правовых и политических учений. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2005 г.

   Диссертация представляет собой комплексное исследование, объединяющее в себе современные общетеоретические и сравнительно-правовые аспекты и закономерности становления и развития института правового статуса работников органов внутренних дел в государствах-участниках СНГ. От анализа развития постсоветского общества в странах СНГ в конце ХХ - начале ХХІ столетия, автор переходит к исследованию современной полицейской системы Франции как эталонной полицейской системы государств, относящихся к романо-германской правовой семье. Констатируется, что именно французская модель организации полицейской системы позволяет обеспечить стойкое существование политического режима в условиях экономической, политической нестабильности, частых политических кризисов. Рассмотрены современные доктринальные подходы европейских ученых-полицеистов к пониманию категории „полицейская система государства”, представлена соответствующая дефиниция, названы её специфические черты. Определены особенности милицейско-полицейской системы государств-участников СНГ как отдельной разновидности полицейской системы государств романо-германской правовой семьи. Отмечена тенденция назначения на должность министра внутренних дел в ряде государств-участников СНГ гражданского лица подобно практике, апробированной в европейских государствах. Исследованы основные этапы развития законодательства, посвященного правовому статусу органов внутренних дел в государствах-участниках СНГ. Констатируется, что использование термина „милиция” в законодательстве Украины, России и Беларуси является правовой традицией, которую законодатели этих стран позаимствовали из законодательства советских времен, несмотря на то, что использование этого термина в правовом государстве для наименования специального вида органов внутренних дел является нелогичным. Основываясь на научных концепциях о правовом статусе человека Н.В. Витрука, Л.Д. Воеводина, В.М. Горшенёва, Ц.А. Ямпольской и ряда других ученых-юристов государств-участников СНГ, проанализирован вопрос об элементном составе правового статуса работника органов внутренних дел, приведена соответствующая дефиниция понятия „правовой статус работника органов внутренних дел”. Подчеркнута методологическая значимость применения основных категорий института государственной службы для теоретического исследования правового статуса работников органов внутренних дел. Предложено аналитическое рассмотрение вопроса об особенностях правосубъектности работников органов внутренних дел в странах-участницах СНГ, дана теоретическая классификация видов указанного правового статуса. Раскрыт ряд вопросов относительно содержания, объема и характера полномочий, прав и обязанностей работников органов внутренних дел стран-участниц СНГ, осуществлен их сравнительно-правовой анализ на предмет выявления общих и особых черт. В сравнительно-правовом аспекте раскрыто содержание понятий „работник милиции” и „работник полиции”, содержащиеся в соответствующем законодательстве государств-участников СНГ. Систематизированы различные виды гарантий правового статуса работника органов внутренних дел.
   Вопрос об особенностях правовых ограничений для сотрудников органов внутренних дел государств-участников СНГ рассмотрен в контексте общепринятых международно-правовых полицейских стандартов. Исследованы виды и основания юридической ответственности работников органов внутренних дел в государствах-участниках СНГ.
   Ключевые слова: переходное общество; полицейская система; милицейско-полицейская система государств-участников СНГ; специальный правовой статус работника органов внутренних дел; специальная правосубъектность работника органов внутренних дел; государственно-властные полномочия, права, гарантии, ограничения, юридическая ответственность.

Kovalenko Y.I. “Legal Status of an Officer of the Internal Affairs in a Transitional Society (comparatively-legal analysis based on the materials of the member-countries of the Commonwealth of Independent States (CIS))”. – Manuscript.

Dissertation for the Ph.D. in Legal Science by specialty 12.00.01 - Theory and History of the State and Law; History of Law and Political Sciences.– National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2005.

   The dissertation is presented by a combined research, which includes the modern generally-theoretical and comparatively-legal aspects, as well as the mechanisms of formation and development of the code for the legal status of an officer of the Internal Affairs in the CIS member-countries. Initially, the author analyses development of the post-Soviet, current CIS countries in the end of XX – beginning of XXI century. Later, he presents the research of the modern law-enforcement system of France, as the ideal model within governmental law-enforcement systems of the Romano-Germanic legal family. It is established, that exactly the French model of police organization allows to secure a firm political regime in the milieu of economical and political instability, as well as frequent political crises. Also researched are the crucial development stages of the legislation devoted to the legal status of an officer of the Internal Affairs in the CIS member-governments. Analysed is the question concerning the elementary components of the legal status of the internal affairs office. Accordingly, the corresponding definition of the term, “legal status of the officer of the internal affairs” is reviewed. In the comparatively- legal aspect, the author discusses the meaning of such terms as “a militia officer” and “a police officer,” both of which are contained in the corresponding legislation of the CIS member-countries. Finally, the various kinds of guarantees of a legal status of an officer of the internal affairs have been systemized.
   The question about the specifics of legal restrictions for the officers of the internal affairs in the CIS member-countries is discussed in the context of the generally-accepted internationally-legal police standards.
   Further researched are the kinds and bases for the legal responsibility of the officer of the internal affairs of the CIS member-countries.
   Key words: transitional society; law enforcement system; military-policial system of the member-countries of the Commonwealth of Independent States (CIS); legal status of an officer of the internal affairs, and its sorts; legal personality of an officer of the internal affairs; governmental authority, rights, guarantees, restrictions, legal responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий статус працівника органів внутрішніх справ у перехідному суспільстві (порівняльно-правовий аналіз на матеріалах країн СНД)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net