Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Етнонаціональні державотворчі процеси в Україні (управлінський аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Етнонаціональні державотворчі процеси в Україні (управлінський аспект)

Анотації 

Куц Ю.О. Етнонаціональні державотворчі процеси в Україні (управлінський аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01. – теорія та історія державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005.

   У дисертації досліджуються теоретико-історичні аспекти державного управління етнодержавотворчими процесами в Україні. На основі проведених досліджень обґрунтовано зміст та особливості етнонаціональної політики як центрального напряму державного управління міжнаціональними відносинами, визначено сучасний стан етнополітичних трансформаційних процесів, управління якими зумовлено державотворенням. З цією метою виділено організаційно-нормативну систему владних дій та державне управління етнонаціональною сферою як предмет окремого комплексного теоретико-методологічного аналізу, що дало можливість концептуально обґрунтувати засади оптимізації міжнаціональних відносин і державотворення, державного управління етнонаціональними процесами в Україні.
   Здійснено системний аналіз обумовленості етнонаціональних та державотворчих процесів під час трансформації від тоталітарного до демократичного суспільного устрою; науково обґрунтовані підходи до етнополітичної сфери в сучасній Україні та розроблені конкретні технології їх оптимізації. Визначені основні напрями підвищення ефективності взаємодії між державою і етнонаціональною сферою в процесі реформування інститутів політичної та адміністративної систем України.
   Ключові слова: державне управління, етнодержавотворчі процеси, етнонаціональна сфера, етнонаціональні відносини, етнонаціональна політика, етномультикультуралізм, нація, національна спільнота, права людини, права нації, людський вимір етнонаціональної політики, етноконфлікт.

Куц Ю.А. Этнонацинальные государственнообразующие процессы в Украине (управленческий аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук государственного управления по специальности 25.00.01 – теория и история государственного управления. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2005.

   В диссертации обоснованы содержание и особенности этнонациональной политики как центрального направления государственного управления межнациональными отношениями, определены базовые дефиниции: “орган исполнительной власти”, “орган государственного управления”, “политика”, “этнонациональная политика”, “этнополитика”, “государственное управление этнонациональными процессами”, “этнополитический менеджмент” в их соотношении и взаимообусловленности. Подчеркнуто, что государственное управление является процессом реализации политической власти. В этом контексте прослеживается взаимосвязь власти и управления. Управление этнонациональными процессами в исследовании определяется как управляемый процесс воздействий властных структур на всю совокупность социальных условий жизнедеятельности этнонациональных общностей и всей этнической сферы, направленных на решение этнополитических задач в целях упрочения межнационального согласия, стабильности и прогресса полиэтнического общества.
   Доказано, что украинская этнонациональная политика, проводимая на основе отечественных и международных актов по государственному управлению, должна содействовать созданию этническими группами различных форм самоуправления, направленного на реализацию “своей” этнокультуры и вовлечение их в политическую систему на принципах толерантности, диалога, равноправия, уважения прав и свобод всех национальностей. Определена ключевая роль государственного управления этнонациональными процессами. При этом основное внимание сосредоточено на человеческом измерении этнонациональной политики, в центре которой – учет особенностей соотношения прав человека (гражданина) и коллективных прав этнообщностей, реальное содержание, систему обеспечения и защиты которых гарантирует и воплощает в жизнь государство. В условиях трансформации общества игнорирование в управлении этнонационального фактора приводит к деформациям в межнациональных отношениях.
   Обращается внимание управленческих структур на то, что развитие этнонациональной сферы в нашей стране обусловливает противоречивые тенденции, в частности консолидацию этнообщностей и вовлечение их в государственное строительство, с одной стороны, и их структуруализацию и политизацию – с другой. Эти тенденции требуют тщательного изучения и целенаправленного регулирования, разработки эффективных механизмов разрешения межнациональных противоречий.
   Анализ украинской этнодействительности дал возможность обобщить причины этноконфликтов, которые необходимо учитывать в управленческой деятельности: полиэтничность общества, в котором представители разных национальностей неоднозначно расценивают перспективы своего развития и соответственно неадекватно действуют; различные оценки этногруппами или их представителями роли национальных традиций, политических символов, национальной идеи в политической жизни; активное внедрение под влиянием региональных элит в сознание единого украинского народа идеи разделения страны на Восток-Запад, реализация которой якобы невозможна вне федеративного устройства; усиление тенденций русификации общества; внешнее влияние на межэтнические процессы, особенно со стороны государств, используюющих диаспору для достижения своих геополитических целей.
   Доказано, что важнейшей задачей этнонациональной политики государства является вовлечение этногрупп в процессы государственного строительства. Сформулированы базовые направления деятельности органов управления этнонациональными процессами.
   Ключевые слова: государственное управление, этногосударственнообразующие процессы, этнонациональная сфера, этнонациональные отношения, этнонациональная политика, этномультикультурализм, нация, национальная общность, права человека, права нации, человеческое измерение этнонациональной политики, этноконфликт.

Kuts Y.А. Ethno-national state formation processes in Ukraine (administrative aspect). – Manuscript.

The dissertation for getting a scientific degree of Doctor of Public Administration following the specialty 25.00.01 – Theory and Practice of Public Administration. – National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine. - Kyiv, 2005.

   This Dissertation is the first script in Ukraine, where the problem of administrating ethno-national processes of state formation has been subjected to special wide-range research work. The modern status of ethno-political transformation processes, management of which is determined by the state formation, has been grounded. For this purpose, a special emphasis has been laid on the organizational and legislative system of the powerful actions and public administration of ethno-national sphere, which has been subjected to separate and comprehensive theoretical and methodological analysis. This has enabled the development of the conceptual motivation of principles of optimizing international relations, state formation and public administration of ethno-national processes in Ukraine. Systemic analysis of dependence of ethno-national and state formation processes on the conditions of transformation from the totalitarian to democratic social systems has been conducted. The approaches have been scientifically motivated, and concrete technologies for optimizing ethno-political sphere in modern Ukraine have been developed. The basic ways of improving effectiveness of interaction between the state and ethno-national sphere in the processes of reforming the institutions of political and administrative systems in Ukraine have been determined.
   Key words: Public Administration, Ethnic State Formation Processes, Ethno-National Sphere, Ethno-National Relations, Ethno-National Policy, Ethnical Multicultural Features, Nation, National Community, Human Rights, National Rights, Human Factor of Ethno-National Policy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Етнонаціональні державотворчі процеси в Україні (управлінський аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net