Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінально-правова охорона моральності в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінально-правова охорона моральності в Україні

Анотації 

Ландіна А.В. Кримінально-правова охорона моральності в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право, кримінологія; кримінально-виконавче право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена аналізу кримінально-правових проблем охорони моральності від злочинних посягань та являє собою перше проведене в Україні дослідження новел вітчизняного Кримінального кодексу щодо охорони моральності. У дисертації проведено комплексне наукове дослідження проблем кримінально-правової теорії і практики протидії злочинам, що посягають на моральність. В роботі формулюються нові теоретичні положення, уточнюється зміст окремих понять, що мають значення для науки, практики, а також для удосконалення законодавства України.
   Проведено дослідження зарубіжного кримінального законодавства, на основі якого було здійснене порівняння норм Кримінального кодексу України, які встановлюють відповідальність за злочини проти моральності, із відповідними нормами кримінальних кодексів зарубіжних країн.
   В дисертації уточнюється зміст деяких понять, обґрунтовуються рекомендації щодо вдосконалення норм Кримінального кодексу України та пропонується нова редакція ряду статей, які встановлюють відповідальність за злочини проти моральності.
   Ключові слова: моральність, об’єкт злочину, проституція, порнографія, культ насильства і жорстокості, сутенерство, азартні ігри, жебрацтво, пияцтво.

Ландина А.В. Уголовно-правовая охрана нравственности в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена анализу уголовно-правовых проблем охраны нравственности от преступных посягательств и является первым, проведенным в Украине исследованием аспектов борьбы с преступлениями против нравственности. В диссертации проведено комплексное научное исследование проблем уголовно-правовой теории и практики противодействия преступлениям, которые посягают на нравственность. В роботе формулируются новые теоретические положения, уточняется содержание отдельных понятий, используемых при создании норм уголовного законодательства Украины, которые имеют значение для науки, практики, а также для усовершенствования уголовного законодательства Украины.
   Исследуется проблема разграничения понятий нравственности и морали, решается вопрос о понятии моральности в целом, на основе чего дается определение моральности как объекта уголовно-правовой охраны. Проведено исследование понятия общего объекта преступления, исходя из чего предлагается определение родового объекта преступлений против нравственности, а также непосредственного объекта каждого из преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 297–304 Уголовного кодекса Украины. Также на основе изучения степени общественной безопасности каждого из преступлений, предусмотренных ст.ст. 297–304 Раздела XII Особенной части Уголовного кодекса Украины, определена степень общественной безопасности преступных посягательств против нравственности в целом. Было выяснено, что некоторые преступления против нравственности имеют одинаковую степень общественной безопасности и идентичный непосредственный объект преступного посягательства. Это дало возможность обосновать положение о возможности разделения всех преступлений против нравственности на три группы: преступления против нравственности в сфере материальной и духовной культуры, преступления против половой нравственности, преступления против нравственности в сфере социализации несовершеннолетних. Это имеет немаловажное значение для данного диссертационного исследования.
   Проводится исследование зарубежного уголовного законодательства, в том числе и Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе указанного анализа сравниваются нормы Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают уголовную ответственность за преступления против нравственности, и соответствующие нормы уголовных кодексов зарубежных стран. Указанное сравнение проводилось на основе исследования уголовного законодательства шестнадцати зарубежных стран, пятнадцать из которых принадлежат к континентальной правовой семье и одна – к англо-американской. Выделены отдельные нормы зарубежного уголовного законодательства, предусматривающие наказание за преступления против нравственности, соответствующие определенным нормам Уголовного кодекса Украины, которые необходимо рассмотреть более детально и использовать для усовершенствования украинского уголовного законодательства. Данное исследование имеет немаловажное значение как для уголовно-правовой теории и практики Украины, так и для уголовного законодательства зарубежных стран, в частности уголовного законодательства Российской Федерации.
   В диссертации уточняется содержание отдельных понятий, которые используются в ст.ст. 297–304 Раздела XII Особенной части Уголовного кодекса Украины, в частности таких, как культ насилия и жестокости, порнография, проституции. Проводится анализ состава каждого из преступлений против нравственности, предусмотренных ст.ст. 297–304 Уголовного кодекса Украины, что дает возможность выявить слабые стороны норм Уголовного кодекса Украины, которые охраняют нравственность, и внести предложения по их исправлению. Обоснованы рекомендации по усовершенствованию некоторых статей Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают уголовную ответственность за преступные посягательства против нравственности, на основе чего предлагается новая редакция ряда норм уголовного законодательства Украины, устанавливающих ответственность за преступления против нравственности. Это позволит поднять уровень охраны нравственности на более высокий уровень и сделает работу правоохранительных органов более эффективной.
   Ключевые слова: нравственность, объект преступления, проституция, порнография, культ насилия и жестокости, сутенерство, азартные игры, нищенство, пьянство.

Landina A.V. Criminal-legislative Defense of Morality in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a Scientific Degree of the Candidate of Legal Sciences in Specialty 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal executive law. The V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Science, Kiev, 2005.

   In thesis are analyze the criminal-legislative problems of the defense of morality from crimes against it and it is a first investigation of some aspects of the fight with crimes against morality in Ukraine. In thesis have carried out the complex scientific research into problems of the criminal-legislative theory and practice of counteraction for crimes against morality. In this work are formulate the new theoretical principles, makes more exact substance of special conceptions, which make possible the improvement of Ukrainian criminal law in theoretical and practical aspects.
   The author has analyzed norms of foreign criminal codes of some countries, which determine the responsibility for crimes against morality, and compared them with according norms of the Criminal code of Ukraine.
   In the work makes more exact content of some conceptions, motivate recommendations for improvement of norms of the Criminal code of Ukraine and propose the new reduction of some norms, which determine the responsibility for crimes against morality.
   Key words: morality, object of crime, prostitution, pornography, violence and cruelty cult, sutener, games of chance, beggarness, drunkenness.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінально-правова охорона моральності в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net