Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Розвиток кримінального права Гетьманщини у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток кримінального права Гетьманщини у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

Анотації 

Любченко Д.І. Розвиток кримінального права Гетьманщини у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005.

   У дисертації вперше в історико-правовій науці комплексно досліджується історія кримінального права Гетьманщини другої половини ХУІІ – ХУІІІ ст. На основі аналізу джерел кримінального права вивчається розвиток понять та інститутів кримінального права Гетьманщини у зазначений період. Основну увагу приділено визначенню змісту понять та інститутів кримінального права Гетьманщини, встановленню зв`язків між поняттями та інститутами у хронологічній послідовності.
   У результаті проведеного дослідження дисертантом доведено розвиток кримінального права Гетьманщини у другій половині ХУІІ – ХУІІІ ст., виявлено закономірності, особливості та основні тенденції цього процесу.
   Ключові слова: кримінальне право Гетьманщини; розвиток кримінального права Гетьманщини; поняття та інститути кримінального права Гетьманщини; закономірності розвитку кримінального права Гетьманщини; особливості розвитку кримінального права Гетьманщини; основні тенденції розвитку кримінального права Гетьманщини.

Любченко Д.И. Развитие уголовного права Гетманщины во второй половине ХVІІ – ХVІІІ ст. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальная академия внутренних дел Украины. – Киев, 2005.

   Данная работа представляет собой первое в историко-правовой науке комплексное исследование развития уголовного права Гетманщины во второй половине ХУІІ – ХУІІІ ст. С целью доказать развитие уголовного права Гетманщины в указанный период, определить закономерности, особенности и основные тенденции этого процесса, диссертантом на основе анализа источников уголовного права Гетманщины второй половины ХУІІ – ХУІІІ ст., использования других научных методов, были исследованы его понятия и институты.
   Основное внимание уделено определению содержания понятий и институтов уголовного права, выявлению связей между понятиями и институтами в их развитии в хронологической последовательности.
   Диссертантом делается вывод о развитии уголовного права Гетманщины в исследуемый период, что подтверждается позитивными изменениями его норм, понятий и институтов. Данные изменения нашли отображение в более качественном определении понятий и институтов, усложнении юридических конструкций и терминологии, которая отображала понятия и институты, появлении новых признаков и черт понятий и институтов, расширении некоторых понятий, количественных изменениях отдельных понятий и институтов, конкретизации признаков и черт отдельных понятий.
   В результате проведенного исследования автором были определены закономерности, особенности и основные тенденции развития уголовного права Гетманщины во второй половине ХУІІ – ХУІІІ ст. Диссертантом сделан вывод, что к закономерностям развития уголовного права Гетманщины в указанный период относилось:
   - существование нескольких систем уголовного права, сформированных нормами Литовского Статута 1588 г., законодательства Гетманщины, обычного права Запорожской Сечи, Кодекса 1743 г., и института наказания, основанного на обычном и общем праве украинского народа;
   - наличие общих черт между системами уголовного права, их взаимовлияние;
   - развитие многих понятий и институтов уголовного права Гетманщины во второй половине ХУІІ – ХУІІІ ст. проходило под влиянием изменений в общественно-политической и социально-экономической сфере, которые имели место в исследуемый период.
   Автором диссертационного исследования сделан вывод, что к особенностям развития уголовного права Гетманщины во второй половине ХУІІ – ХУІІІ ст. относилось:
   - разное влияние источников права на развитие понятий и институтов в зависимости от исторического периода: во второй половине ХУІІ – первой четверти ХУІІІ ст. наибольшее влияние оказывали Литовский Статут 1588 г., обычное и общее право украинского народа, правовые обычаи Запорожской Сечи, законодательство Гетманщины, период второй четверти – конца ХУІІІ ст. характеризовался влиянием, в основном, Статута 1588 г., обычного права украинского народа, немецкого и российского законодательства;
   - разный характер влияния источников права на развитие понятий и институтов;
   - существенные отличия между системами уголовного права, которые формировались разными источниками права, в институте наказания.
   Основные тенденции развития уголовного права Гетманщины во второй половине ХУІІ – ХУІІІ ст. составляли:
   - наличие общих черт уголовного права Гетманщины во второй половине ХУІІ – первой четверти ХУІІІ ст. и во второй четверти – конце ХУІІІ ст.: конгломеративность, наследственность понятий и институтов, влияние религиозных норм, зависимость формирования и развития отдельных понятий и институтов от изменений в общественно-политической и социально-экономической сфере, демократизм, гуманность института наказания;
   - влияние демократических и гуманистических идей, заложенных в обычном и общем праве украинского народа, законодательстве Гетманщины, правовых обычаях Запорожской Сечи, на развитие уголовного права Гетманщины;
   - влияние разных систем уголовного права, сформированных как источниками местного, так и иноземного происхождения, на развитие уголовного права Гетманщины;
   - развитие отдельных понятий и институтов уголовного права Гетманщины в направлении постепенного приближения их содержания к понятиям и институтам современного уголовного права Украины.
   Практическое значение работы заключается в возможности заполнить существующие в историко-правовой науке пробелы по истории уголовного права Гетманщины. Результаты работы могут быть использованы при исследовании развития уголовного права Украины в последующие исторические периоды, освещении общего генезиса отечественного уголовного права, начиная с периода Киевской Руси.
   Ключевые слова: уголовное право Гетманщины; развитие уголовного права Гетманщины; понятия и институты уголовного права Гетманщины; закономерности развития уголовного права Гетманщины; особенности развития уголовного права Гетманщины; основные тенденции развития уголовного права Гетманщины.

Liubchenko D.I. Development of the criminal law of Het’manshchyna in the second part of the XVII-XVIII cent. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in the field of law by speciality 12.00.01 – the theory of history of the state and law; political and legal doctrine. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   The dissertation comprehensively deals with the history of the criminal law of Het’manshchyna in the second part of the XVII - XVIII centuries for the first time in the history and law science. The development of the conceptions and institutions of the criminal law of Het’manshchyna in the mentioned period are researched on the base of the criminal law sources analysis. The main attention has been paid to the definition of the conceptions and institutions of the criminal law of Het’manshchyna as well as to the ascertainment of the connections between the conceptions and institutions according to a chronological order.
   The development of the criminal law of Het’manshchyna in the second part of the XVII - XVIII centuries has been proved, the particularities and main tendencies of this process have been discovered in the carried out research.
   Key words: the criminal law of Het’manshchyna; the development of the criminal law of Het’manshchyna; conceptions and institutions of the criminal law of Het’manshchyna; development regularities of Het’manshchyna’s criminal law, particularities of the criminal law development of Het’manshchyna; the main tendencies of the development of the criminal law of Het’manshchyna.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток кримінального права Гетьманщини у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net