Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Біологічні науки arrow Двостулкові молюски та їх ендобіонти як компонент гідропаразитарних систем
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Двостулкові молюски та їх ендобіонти як компонент гідропаразитарних систем

Анотації

Юришинець В.І. Двостулкові молюски та їх ендобіонти як компонент гідропаразитарних систем.- Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.17 - гідробіологія. - Інститут гідробіології НАН України, Київ, 1999.

   Дисертація присвячена вивченню прісноводних двостулкових молюсків та їх ендобіонтів, як єдиної симбіоценотичної системи. У роботі проведено ценотичний та популяційний аналіз двостулкових молюсків, досліджено видовий склад та дано ценотичну характеристику популяцій їх ендобіонтів. З’ясовано, як ценотичні та популяційні характеристики двостулкових молюсків впливають на видовий склад та ценотичні характеристики популяцій ендобіонтів. Досліджено склад та динаміку симбіоценозу “двостулкові молюски - ендобіонти” у перифітоні та бентосі, в умовах річкової екосистеми (гирло р. Десна) та водосховища (верхня ділянка Канівського водосховища р. Дніпро). На основі проведеного аналізу та даних літератури дано загальну характеристику дослідженій симбіоценотичній системі. Вперше у гідробіологічних дослідженнях розраховано потік енергії, що проходить через симбіотичну систему “молюски Dreissena polymorpha - інфузорії Conchophthirus acuminatus ”.
   Ключові слова: симбіоценоз, гідропаразитарна система, двостулкові молюски, ендобіонти, структура популяції, перифітон, бентос.

Юришинец В.И. Двустворчатые моллюски и их эндобионты как компонент гидропаразитарных систем. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.17 - гидробиология. - Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, 1999.

   Диссертация посвящена изучению пресноводных двустворчатых моллюсков и их эндобионтов, как единой симбиоценотической системы. В работе проведен ценотический и популяционный анализ двустворчатых моллюсков, исследован видовой состав и дана ценотическая характеристика популяций их эндобионтов. Выяснено, как ценотические и популяционные характеристики двустворчатых моллюсков влияют на видовой состав и ценотические характеристики популяций эндобионтов. Исследованы состав и динамика симбиоценотической системы “двустворчатые моллюски - эндобионты ” в перифитоне и бентосе, в условиях речной экосистемы (устье р. Десна) и водохранилища (верхний участок Каневского водохранилища р. Днепр). На основании проведенного анализа и данных литературы дана общая характеристика исследованной симбиоценотической системе. Впервые в гидробиологических исследованиях рассчитан поток энергии, который проходит через симбиотическую систему “моллюски Dreissena polymorpha - инфузории Conchophthirus acuminatus”.
   Ключевые слова: симбиоценоз, гидропаразитарная система, двустворчатые моллюски, эндобионты, структура популяции, перифитон, бентос.

Yurishinets V.I. Bivalve molluscs and their endobionts as component of hydroparasitical systems. - Manuscript.

Thesis for a scientific degree of the candidate of biological sciences by speciality 03.00.17 - hydrobiology. - Institute of a hydrobiology National Academy of Science of Ukraine, Kiev, 1999.

   The dissertation is devoted to study fresh-water bivalve molluscs and their endobionts, as united symbiocenosis. Cenotic and population analysis of bivalves and their endobionts has been investigated. Influences of cenotic and population characteristics of bivalves on species diversity and cenotic characteristics of endobionts were studied. The structure and dynamics symbiocenosis “bivalve molluscs - endobionts” in periphyton and benthos in river ecosystem (mouth of Desna River) and reservoir ecosystem (upper site of Kanev Reservoir of Dnipro River) were investigated. Complex characteristic of symbiocenosis is proposed, based on own data and literature analysis. For the first time in hydrobiological researches the stream of an energy which passes through symbiotic system “molluscs Dreissena polymorpha - ciliates Conchophthirus acuminatus” is calculated ”.
   Key word: symbiocenosis, hydroparasitical system, bivalve molluscs, endobionts, structure of a population, periphyton, benthos.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Двостулкові молюски та їх ендобіонти як компонент гідропаразитарних систем

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net