Автореферат
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Форма трудового договору

Анотації 

Лещух Д.Р. Форма трудового договору. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення. - Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2005.

   Дисертацію присвячено комплексному теоретико-прикладному дослідженню форм трудового права України. У роботі проаналізовано поняття та сутність трудового договору, розкрито сутність та зміст основних складових поняття форми трудового договору. Значну увагу приділено теоретичному осмисленню проблеми форми трудового договору та і її ролі як правового засобу соціального захисту працівників. Узагальнено досвід правового регулювання форми укладення трудових договорів у країнах із соціально-орієнтованою ринковою економікою.
   Досліджуючи способи укладення трудового договору автор виділяє три найбільш прийнятні способи укладення трудового договору, що вже тепер зустрічаються на практиці: укладення договору шляхом взаємних переговорів; укладення договору шляхом оголошення оферти однією стороною і прийняття її іншою та укладення трудового договору через посередника.
   В роботі досліджено співвідношення понять “форма трудового договору” та “оформлення трудового договору”, проаналізовано порядок юридичного оформлення укладення трудового договору, а також досліджено у цьому напрямку правову природу наказу про прийняття на роботу та оформлення прийому на роботу. Автор проводить класифікацію форм трудового договору та визначає як найбільш ефективну письмову форму.
   Приділяючи увагу проблемам єдності змісту та форми трудового договору у контексті дослідження форми трудового договору як способу оформлення волевиявлення сторін трудового договору, дисертант аналізує поняття умов трудового договору та визначає місце форми трудового договору серед цих умов.
   Узагальнивши результати дослідження внесено конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення трудового законодавства, яке регулює порядок укладення, зміст та форму трудового договору, а також практики його застосування.
   Ключові слова: трудовий договір, укладення трудового договору; форма трудового договору; зміст трудового договору; недійсність трудового договору; способи укладення трудового договору; оформлення укладення трудового договору.

Лещух Д.Р. Форма трудового договора. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право, право социального обеспечения. - Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена комплексному теоретико-прикладному исследованию форм трудового права Украины. В работе проанализированы понятие и сущность трудового договора, раскрыто сущность и содержание составных частей понятия формы трудового договора. Существенное внимание уделено теоретическому осмыслению проблемы формы трудового договора и его роли как правового средства социальной защиты работника, обобщено опыт правового регулирования формы заключения трудовых договоров в странах социально-ориентированной рыночной экономикой.
   Исследуя способы заключения трудового договора, автор выделяет три наиболее приемлемые способы заключения трудового договора, которые уже теперь встречаются на практике: заключение договора посредством совместных переговоров; заключение договора посредством объявления оферты одной стороной и принятие ее другой и заключение трудового договора через посредника.
   В работе исследовано соотношение понятий “форма трудового договора” и “оформление трудового договора”, анализируется порядок юридического оформления заключения трудового договора, а также исследовано в этом направление юридическая природа приказа о принятии на работу и оформления приема на работу. Автор проводит классификацию форм трудового договора и определяет наиболее эффективной письменную форму.
   Уделяя внимание проблемам единства содержания и формы трудового договора в контексте исследования формы трудового договора как способа оформления волеизъявления сторон трудового договора, автор анализирует понятие условий трудового договора и определяет место формы трудового договора среди этих условий.
   Обобщая результаты исследования внесено конкретные предложения и рекомендации относительно усовершенствования трудового законодательства, которое регулирует порядок заключения, содержание и форму трудового договора, а также практику его применения.
   Ключевые слова: трудовой договор, заключение трудового договора; форма трудового договора; содержание трудового договора; недействительность трудового договора; способы заключения трудового договора; оформление заключения трудового договора.

Leshchukh D.R. The Form of employment agreement. - Manuscript.

The thesis for the gaining of scientifiv candidate degree of judicial sciences by specialization 12.00.05 – Labour Law, Social Security Law. – Kharkiv national academy of internal affairs, Kharkiv, 2005.

   The thesis is devoted to the complex theoretic-applied investigation of the forms of employment agreement in Ukraine. The author analyzes the notion and the essence of employment agreement, defines the main content of the form of employment agreement.
   Special attention is paid to theoretic analysis of the problems of the form of employment agreement and its role as the legal means of social security of the workers. The author generalizes the experience of legal regulation of the forms of employment agreement conclusion in the countries with the social-oriented economy.
   The author singles out the most acceptable ways to conclude the employment agreement – through the negotiations among the parties; one party announce the proposal which is accepted by another party; conclusion of employment agreement through the mediator.
   The author defines the correlation of the notions – “the form of employment agreement” and “conclusion of employment agreement”. He classifies the forms of employment agreement, and determines the written form as the most effective.
   The problems of the unity of the content and the form of employment agreement are investigated in the dissertation. The author stressed that the form of employment agreement is the means of legalization of the will expression of the parties.
   On the basis of his investigation the author formulated proposals for improving of the labour legislations, especially the order of conclusion of employment agreement, its content and the forms.
   Key words: employment agreement, the form of employment agreement, the content of employment agreement, conclusion of employment agreement, invalidness of employment agreement, the way of conclusion of employment agreement.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Форма трудового договору

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net