Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Педагогічні основи комплексної оцінки професійної діяльності стройових підрозділів вищих навчальних закладів МВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Педагогічні основи комплексної оцінки професійної діяльності стройових підрозділів вищих навчальних закладів МВС України

Анотації 

Левицький Є.О. Педагогічні основи комплексної оцінки професійної діяльності стройових підрозділів вищих навчальних закладів МВС України. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, 2005.

   Дисертація присвячена проблемі комплексної оцінки професійної діяльності стройових підрозділів, формуванню колективів стройових підрозділів у вищих відомчих навчальних закладах, що розглядається як важлива складова навчально-виховного процесу з підготовки офіцерських кадрів МВС в умовах реформування відомчої освіти. Здійснено теоретичний аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників з проблеми; вивчено практичний стан діяльності колективів стройових підрозділів; відпрацьовано ознаки узагальненої моделі та процес поетапного формування таких підрозділів у вищих відомчих навчальних закладах; виявлені і теоретично обґрунтовані основні педагогічні основи функціонування курсантського колективу; розроблена система засобів формування колективу.
   У дисертації визначена роль і значення формального лідера, вплив місцевих і дистанційних управлінських структур на процес формування колективу стройового підрозділу. Визначено та обґрунтовано внутрішню структуру колективу стройового підрозділу (курсант, члени колективу, лідер), а також його зовнішні структурні елементи (первинна сукупність у складі підрозділу курсантів, навчального взводу(групи), далі – курсу і – факультету).Розроблена "Комплексна система оцінки підсумків службової діяльності стройових підрозділів вищого навчального закладу МВС України".
   Ключові слова: стройовий підрозділ вищого відомчого навчального закладу – факультет, навчальний курс, навчальний взвод (група); педагогічний потенціал колективу стройового підрозділу; процес, основи, засоби формування колективів стройових підрозділів у вищих навчальних закладах МВС України; структура, сформованість, згуртованість колективу.

Левицкий Е.А. Педагогические основы комплексной оценки профессиональной деятельности строевых подразделений высших учебных заведений МВД Украины. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальностии 13.00.04 — теория и методика профессионального образования. Винницкий государственный педагогический университет им. Михаила Коцюбинского, Винница, 2005.

   Диссертация посвящена проблеме комплексной оценки профессиональной деятельности строевых подразделений, формированию коллективов таких подразделений в высших ведомственных учебных заведениях, которая рассматривается как важная составная учебно-воспитательного процесса по подготовке офицерских кадров в условиях реформирования ведомственного образования. Проведён теоретический анализ работ отечественных и зарубежных исследователей по проблеме; изучено практическое состояние служебной деятельности строевых подразделений; выявлены и теоретически обоснованы основные педагогические условия формирования курсантского коллектива; разработана система средств формирования коллектива; раскрыто и уточнено содержание понятий: „педагогический потенциал коллектива строевого подразделения”, „управленческое влияние”, „уровень сформированности коллектива”, „сплоченность коллектива”.
   Педагогические основы служебной деятельности коллективов строевых подразделений определены как совокупность способствующих педагогически целесообразных объективных и субъективных обстоятельств, обеспечивающих эффективность учебно-воспитательного процесса в ведомственном учебном заведении. В процессе исследования разработаны критерии оценки профессиональной деятельности коллективов строевых подразделений: результативность учебы и воспитания; уровень профессиональной подготовки; ценностные личностные и социальные ориентиры молодежи; педагогическая подготовка профессорско-преподавательского и командного состава ведомственного учебного заведения.
   Обоснован и экспериментально подтвержден целостный процесс формирования и функционирования коллектива строевого подразделения высшего учебного заведения МВД Украины. Он охватывает период, который необходимо рассматривать в единстве трех последовательных, следующих друг за другом этапов: определения, становления и активного развития. Каждый из этапов направлен на повышение эффективности служебной деятельности строевого подразделения, личностное развитие и саморазвитие всех членов коллектива, достижение коллективной целостности и взаимодействия.
   В диссертации определена роль и значение формального лидера, влияние местных и дистанционных управленческих структур на процесс функционирования коллектива строевого подразделения. Лидерство рассматривается как процесс, построенный на способности авторитета личности влиять на поведение остальных. Показана роль служебной деятельности строевого подразделения высшего учебного заведения МВД Украины как субъекта управления и организации коллектива, обеспечения его всестороннего развития.
   Экспериментально проверена система средств формирования курсантских коллективов в соответствии с этапами их развития. Разработана „Комплексная система оценки итогов служебной деятельности строевых подразделений высшего учебного заведения МВД Украины”, основные положения которой были внедрены в учебно-воспитательный процесс в ведомственных учебных заведениях и в профессиональную подготовку строевых подразделений практических органов МВД Украины.
   Ключевые слова: строевое подразделение высшего ведомственного учебного заведения МВД Украины – факультет, учебный курс, учебный взвод (группа); педагогический потенциал коллектива строевого подразделения; процесс, условия, средства формирования коллективов строевых подразделений; структура, сформированность, сплоченность коллектива.

Levitcky E.A. The Pedagogical bases of the complex estimation of professional activity of groups of the drill subdivisions of the high educational institutions of MIA of Ukraine. — Manuscript.

The dissertation for obtaining the scientific degree the candidate of the pedagogical sciences (specialty 13.00.04. - theory and technology of professional education). – Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynskiy , Vinnytsia, 2005.

   The dissertation concerns the problem of formation of groups of the main subdivisions at higher departmental educational intuitions, which is considered to be an important component educational and upbringing process of training officers of MIA in conditions of the reshaping the departmental education. The author theoretically analyzed the works of Ukrainian and foreign investigators of this problem, researched the practical score of activity of educational and training groups, studied deeply the features of generalized model and the process of stage-by-stage group formation, developed the system of group formation methods, discovered and theoretically grounded the main pedagogical conditions if group formation. The role and the importance of the formal leader and the influence of local and distance management structures to the process of formation of the group of the main subdivisions in the dissertation is pointed. The investigator formed the Complex system of estimation of the results of activity of the main subdivisions of educational establishment of MIA of Ukraine.
   Key words: the main subdivision of the high departmental educational institution, a faculty, a course, scholastic platoon (the group), pedagogical potential of the group of the main subdivision, process, condition.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Педагогічні основи комплексної оцінки професійної діяльності стройових підрозділів вищих навчальних закладів МВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net