Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Предмет злочину в кримінальному праві України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Предмет злочину в кримінальному праві України

Анотації 

Лащук Є.В. Предмет злочину в кримінальному праві України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена дослідженню поняття, сутності, змісту та юридичної природи предмета злочину, його місця і зв’язку з елементами й окремими ознаками складу злочину. Висвітлені проблеми класифікації предметів злочинів та особливості кваліфікації діяння з урахуванням предмета злочину.
   На концептуальному рівні автором обґрунтовано низку якісно нових ідей та висновків щодо розвитку вчення про предмет злочину, які одержані з урахуванням положень Кримінального кодексу України 2001 р. Зокрема, сформульоване визначення об’єкта злочину і об’єкта кримінально-правової охорони, предмета злочину і потерпілого як жертви злочину; обґрунтоване авторське розуміння матеріальної ознаки предмета злочину; оновлена класифікація предметів злочинів за соціально-економічними властивостями; вперше у вітчизняній кримінально-правовій доктрині розроблена класифікація предметів злочинів за кримінально-правовими ознаками і сформульовано визначення помилки в предметі злочину; виявлені певні вади наукового тлумачення кримінально-правових норм у частині предмета злочину. Вносяться відповідні пропозиції щодо подальшого вдосконалення чинного кримінального законодавства України, а також окремих нормативно-правових актів.
   Ключові слова: предмет злочину, об’єкт злочину, об’єкт кримінально-правової охорони, знаряддя вчинення злочину, засоби вчинення злочину.

Лащук E.В. Предмет преступления в уголовном праве Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2005.

   В диссертации исследован комплекс теоретических и практических вопросов, касающихся понятия, сущности, содержания и юридической природы предмета преступления, его места и связи с элементами и отдельными признаками в составе преступления. Освещены вопросы классификации предметов преступлений и особенности квалификации общественно опасных деяний с учетом предмета преступления.
   Объектом диссертационного исследования является учение о предмете преступления в уголовном праве Украины. Основная цель исследования – научная разработка новых концептуальных положений учения о предмете преступления. Изложенные в диссертации положения, обобщения, выводы и рекомендации направлены на дальнейшее развитие учения об объекте и предмете преступления.
   Автор выдвинул ряд качественно новых идей относительно развития учения о предмете как факультативном признаке объекта преступления.
   К числу основных результатов исследования относится: авторское определение понятий объекта преступления и объекта уголовно-правовой охраны, а также уголовно-правового понятия потерпевшего как жертвы преступления; на новом концептуальном уровне усовершенствовано определение понятия предмета преступления; обосновывается новый подход относительно взаимосвязи объекта и предмета преступления; изложено авторское понимание материальности предмета преступления; впервые в украинской уголовно-правовой литературе разработаны общие правила определения предмета преступления; получили дальнейшее развитие правила отграничения предмета преступления от орудий и средств совершения преступления; наполнена новым содержанием “традиционная” классификация предметов преступлений; впервые разработана классификация предметов преступлений по уголовно-правовым признакам; в научный оборот предлагается ввести такие понятия, как “материальное благо”, “материальное антиблаго”, “основной предмет преступления”, “дополнительный предмет преступления” и “альтернативный предмет преступления”; впервые сформулировано определение ошибки в предмете преступления. Результаты диссертационного исследования получены с учетом положений действующего уголовного законодательства Украины (Уголовного кодекса Украины 2001 г.).
   Проанализированы соответствующие постановления Пленума Верховного Суда Украины, сформулированы рекомендации по устранению противоречий и ошибок в части толкования предмета преступления. Изложены предложения относительно усовершенствования действующего уголовного законодательства Украины, а также ряда иных нормативно-правовых актов.
   Ключевые слова: предмет преступления, объект преступления, объект уголовно-правовой охраны, орудия совершения преступления, средства совершения преступления.

Laschuk E.V. The Crime Article in Criminal Law of Ukraine. – Manuscript.

The Thesis to obtain the Degree of Candidate of Juridical Sciences on speciality 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Criminal-Executive Law. – The National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The dissertation is devoted to research of concept, essence, contents and legal nature of the crime article, its place and connection with elements and separate attributes in structure of crime. The problems of crime classification and peculiarities of criminal-legal qualification of social non-security act in view of the crime article have been considered.
   The special place devoted to developing the theoretical questions of definition and conception of the crime article and its signs (attributes); victim as crime sacrifice; place in structure of crime; interrelations with object and objective party of structure of the crime; differ crime article from implements and means of crime; general and special classification of the crime articles; criminal-legal qualification at a competition of the criminal-legal norms in view of the crime article and mistakes in the crime article.
   The propositions concerning improvement of the current legislation of Ukraine about the criminal liability and also other legal acts are brought in.
   Keywords: the crime article, object of a crime, object of a criminal-legal safeguard, implements of crime, means of crime.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Предмет злочину в кримінальному праві України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net