Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Справедливість як філософсько-правова засада українського державотворення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Справедливість як філософсько-правова засада українського державотворення

Анотації 

Луцький І.М. Справедливість як філософсько-правова засада українського державотворення. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. – Національна академія внутрішніх справ України. - Київ, 2005.

   У дисертації показано, що справедливість є однією найважливіших філософсько-правових категорій, смислове значення якої тісно пов’язано з демократією, рівністю, свободою, відповідальністю, системою правових норм і державним устроєм. На даному етапі українського державотворення категорія справедливості ще не знайшла достатнього усвідомлення на рівні суспільної свідомості (особливо у правлячої верстви) та досить повільно втілюється в практику державного будівництва.
   Ідея справедливості як філософської категорії зароджується в античні часи, знаходить свій розвиток у працях Платона, Аристотеля, Плотіна, Цицерона та ін. В період Відродження та Просвітництва європейська цивілізація повертається до ідеї справедливості, розвиває її та адаптує до новочасних обставин. Вперше ідея справедливості як системотворча втілюється в практику державного будівництва в кінці ХVIII ст. в США, пізніше - у Франції, в ХІХ – ХХ ст. - в будівництво незалежних національних держав.
   Такими українськими мислителями, як Т.Шевченко, М.Драгоманов, І.Франко, Б.Кістяківський, В.Липинський, М.Грушевський, В.Винниченко та ін., ідея справедливості імплантувалася в програму національного визволення та творення української незалежної суверенної соборної держави.
   Ці ідеї розвивалися діячами національно-визвольного руху, передовими українськими інтелігентами другої половини ХХ ст. та почали впроваджуватися в практику державного життя із здобуттям Україною незалежності.
   Однак практика українського державотворення має значні проблеми, і вони проявилися в процесі демократизації (як її тіньова сторона), в приватизації державної власності, аграрній реформі, діяльності судових і правоохоронних органів. Автор аналізує наявні проблеми та вказує на можливі шляхи їх вирішення. Європейський вибір України неможливий без втілення ідеї справедливості в українську практику державотворення.
   Ключові слова: справедливість, державотворення, громадянське суспільство, демократизація, судочинство, правоохоронна діяльність, приватизація, аграрна реформа, народовладдя.

Луцкий И.М. Справедливость как философско-правовая основа построения украинского государства. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – философия права. – Национальная академия внутренних дел Украины. - Киев, 2005.

   В диссертации исследуется справедливость как философско-правовая категория, которая тесно связана с демократией, равенством, свободой, ответственностью, системой права, государственным устройством и др.
   На современном этапе строительства украинского независимого государства справедливость еще не нашла достаточного осознания на уровне общественного сознания (особенно в правящей верхушке) и очень медленно внедряется в практику государственного строительства.
   Идея справедливости как философская категория зарождается в античную эпоху и находит свое развитие в трудах Платона, Аристотеля, Плотина, Цицерона и др. Справедливость связывается с такими институциями как государство, с пользой, этикой, бытием, правосудием, законностью и др.
   В период Возрождения и Просветительства европейская цивилизация возвращается к идее справедливости, развивает еë и адаптирует к новым социальным обстоятельствам. С зарождением буржуазного общества справедливость видится как предпосылка построения стабильной экономики, организации производства, обмена и распределения благ в обществе.
   В эпоху Просветительства справедливость все больше связывается с правом и законом, которым должны подчинятся все члены общества без исключения.
   Впервые идея справедливости как системообразующая внедряется в практику государственного строительства в конце XVIII в. в США, позже – во Франции, а в XIX-XX вв. – в строительстве независимых национальных государств.
   И в теории, и в практике этого последнего периода справедливость все больше увязывается с демократией, культурой общества, общечеловеческими гуманистическими ценностями.
   Выдающиеся украинские мыслители (Т.Шевченко, М.Драгоманов, И.Франко, Б.Кистяковский, В.Липинский, М.Грушевский, В.Винниченко и др.) реализацию идеи справедливости видели в создании независимого украинского государства. Эти идеи развивались деятелями украинского национально-освободительного движения, прогрессивными украинскими интеллигентами второй половины ХХ в. и начали внедряться в практику государственной жизни независимой Украины.
   Однако внедрение идеи справедливости в украинской практике столкнулось с серйозными проблемами, в частности при внедрении народовластья, проведении выборов, в процессе приватизации государственной собственности, при проведении аграрной реформы, реформировании судебных и правоохранительных органов.
   Имеет место недостаточное философско-правовое обоснование принципиально нового подхода к государственному и общественному развитию, сохранение тоталитарного, патерналистского отношения значительной части населения к властным структурам и социальным процессам.
   Категория справедливость связана с понятием демократии и рыночной экономики и обозначает соответствие государственного устройства, правовой системы и экономической сферы идеальному нормативу принципа справедливости. В соответствии с ним государство обязано обеспечить каждому гражданину равные возможности, одинаковый доступ к общественным благам, единый правопорядок, права и свободы.
   Автор анализирует научные проблемы и указывает возможные пути их решения. Европейский выбор Украины невозможен без воплощения идеи справедливости в украинскую практику государственного строительства.
   Ключевые слова: справедливость, государственное строительство, гражданское общество, демократизация, судопроизводство, правоохранительная деятельность, приватизация, аграрная реформа, народовластие.

Lutsky I.M. Justice as a phylosophycal and legal base of the Ukranian state- formation. - Manuscript.

Thesis is presented for a candidate’s law degree by the specialty 12.00.12 –Philosophy of Law. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine. - Kyiv, 2005.

   The justice is one of the most important philosophical and legal categories, the content definition of which is closely connected with democracy, freedom, responsibility and systems of legal norms and State system. The category “justice” doesn’t yet find quit realizing on the level of social consciousness (especially at the authority) and freely enough is realized in the practice of the state building.
   The idea of justice as a philosophical category was born in Antic times, was developed in the research of Platon, Aristotel, Plotin, Tsitseron etc. During the Renaissance and the Age of the Enlightenment the European civilization is back to the idea of justice, develops it and adapts new times circumstances. Firstly the idea of justice as a system-creating idea is realized in the practice of state building in the end of 18th century in the USA, later – in France in 19th-20th centuries in the building of independent national states.
   The idea of justice implemented to the program of national liberation and creation of the Ukrainian independent sovereign state by such Ukrainian thinkers as T.Shevchenko, M.Dragomanov, I.Franko, B.Kistyakivsky, V.Lypynsky etc. These ideas were developed by activists of the national liberation move, Ukrainian intellectuals of the second half of 20th century and began to inculcate in the practice of state life when Ukraine has became independent.
   But the practice of Ukrainian state building has considerable problems; they were displayed in the processes of democratization and (as its shade side), of privatization of state property, of agrarian reform, police and courts’ activity. The author analyzes current problems and points on the possible ways of their decision. The European choice of Ukraine is impossible without realizing of justice idea in the Ukrainian practice of state building.
   Key words: justice, state building, civil society, democratization, judicial proceedings, police activity, privatization, agrarian reform, sovereignty.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Справедливість як філософсько-правова засада українського державотворення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net