Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика

Анотації 

Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2005.

   Дисертація присвячена загальнотеоретичному дослідженню проблем європейської правової інтеграції, вивченню її найбільш досконалих форм – правової системи Ради Європи та Європейського Союзу; питанням формування концепції становлення та функціонування європейських міждержавних правових систем. В роботі виявляються юридичні ознаки, формулюється поняття правової системи суспільства, аналізуються її структура та структурна організація. На цій основі та використовуючи методологічні можливості типологізації виокремлюється новий тип – міждержавної правової системи, робиться висновок про їх визначальне місце у якісно новій світовій інфраструктурі. Уточняється, що утворенню таких європейських міждержавних правових систем як Ради Європи та Євросоюзу, сприяли процеси глобалізації та регіоналізації. В дисертаційній роботі визначаються поняття та розкриваються структурні особливості правових систем Ради Європи та Європейського Союзу; поняття “європейська правова інтеграція” та “правовий механізм взаємодії міждержавних та національних правових систем”; встановлюються особливості правових механізмів взаємодії Ради Європи, Євросоюзу з державами-учасницями, зокрема України. З огляду на це, аналізуються ідентифікаційні та основні юридичні ознаки сучасної правової системи України, виявляються особливості інституційної, функційної та нормативної структурних її частин; визначаються заходи щодо її реформування та інтеграції з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.
   Ключові слова: правова система, європейські міждержавні правові системи, правова система Європейського Союзу, правова система Ради Європи, правова система України.

Луць Л.А. Европейские межгосударственные правовые системы: общетеоретическая характеристика. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины. – Киев, 2005.

   Диссертация посвящена общетеоретическому исследованию проблем европейской правовой интеграции, ее наиболее совершенных форм – правовых систем Совета Европы и Европейского Союза; вопросам формирования концепции становления и функционирования европейских межгосударственных правовых систем. Правовая система общества в работе рассматривается как подсистема социальной системы, а также как относительно самостоятельное правовое явление. Анализируя структуру правовой системы как стойкое взаимодействие субъектов права (элементов), а также структурную организацию, то есть институциональную, функциональную и нормативную ее части, автор определяет правовую систему как целостное структурно упорядоченное при помощи юридических норм стойкое взаимодействие субъектов права, которое обеспечивает достижение правопорядка как необходимого условия функционирования социальной системы. На основании этого понятия, а также используя методологические возможности типологизации выявляется новый тип – межгосударственной правовой системы, характеризируется его основные качества, условия и закономерности функционирования, делается вывод об их определяющей роли в качественно новой мировой инфраструктуре. Уточняется, что созданию таких европейский межгосударственных правовых систем как Совет Европы и Евросоюз благоприятствовали процессы глобализации и регионализации. В диссертационной работе определяются понятия и выявляются особенности институционной, функционной и нормативной частей правовых систем Совета Европы и Европейского Союза; понятия европейской правовой интеграции и правового механизма взаимодействия межгосударственных и национальных правовых систем; выделяются особенности взаимодействия правовых систем Совета Европы, Евросоюза и государств-членов, в частности Украины. Выявляются характерные черты конституцинно-правового механизма норм международного и национального права, а также коллизионно-правового механизма как составных правового механизма взаимодействия. Анализируются идентификационные и основные юридические признаки современной правовой системы Украины, что позволяет сделать вывод о ее принадлежности к романо-германскому типу правовой системы и служит предусловием правильного определения стадии интеграции, формирования надлежащего механизма взаимодействия ее правовой системы с европейскими межгосударственными правовыми системами. Автором установлено, что Украина в современных условиях находится на стадии вхождения в правовую систему Совета Европы, а также на стадии приближения и предварительной адаптации к Евросоюзу. Каждой из них соответствуют определенные способы правовой интеграции: правовая гармонизация и правовая унификация, которые должны обеспечить реформирование правовой системы Украины, ее интеграцию с правовыми системами Совета Европы и Евросоюза. Особенно важное значение для эффективности этих процессов имеет надлежаще сформированный конституционно-правовой механизм взаимодействия права Совета Европы, Евросоюза и Украины. В работе определяются направление и средства реформирования современной правовой системы Украины в соответствии со стратегией ее интеграции с правовыми системами Совета Европы и Европейского Союза, формулируются выводы и рекомендации по усовершенствованию интеграционных процессов в Украине.
   Ключевые слова: правовая система, европейские межгосударственные правовые системы, правовая система Совета Европы, правовая система Европейского Союза, правовая система Украины.

Luts L.A. The European Intergovernmental Legal Systems: general theoretic characteristics. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Doctor of the Sciences (Law) on the speciality 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and law studies. — V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Sciences, Kyiv, 2005.

   The thesis is dedicated to the general theoretical research of the European legal integration, as well as to scrutinizing its ideal forms – that is, the legal system of the Council of Europe and the European Union; the question of the Shapiny forming of the European Intergovernmental Legal Systems concepts. The legal features are brought to light in the thesis, the notion of the legal system of a society is analyzed, its structure and structural organizations are singled out. On this ground and by using the methodological peculiarities of the typology, a new type is being formed – an intergovernmental legal system. According to this, a conclusion can be drawn concerning their significant place in a new worldwide infrastructure. It is stated that the foundation of such European intergovernmental legal systems as the Council of Europe and the European Union has been facilitated by the processes of globalization and regionalization. The notions and structural features of the legal systems of the Council of Europe and the European Union are defined, aswell as the notion of “European legal integration” and “legal mechanism of interaction between intergovernmental and national legal systems”; the main peculiarities of the legal mechanisms of the interaction of the Council of Europe and the European Union with the member states, Ukraine, in particular, are determined. According to this, the identifying and main legal features of Ukraine’s modern legal system are analyzed, the main peculiarities of its institutional, functional and normative structural parts are described; the measures are defined concerning its reformation and integration into the legal systems of the Council of Europe and the European Union.
   Key words: legal system, European intergovernmental legal systems, legal system of the Council of Europe, legal system of the European Union, legal system of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net