Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Права жінок та юридичні гарантії їх захисту в Україні (теоретико-правові аспекти)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Права жінок та юридичні гарантії їх захисту в Україні (теоретико-правові аспекти)

Анотації 

Леонтьєва Л.В. Права жінок та юридичні гарантії їх захисту в Україні (теоретико-правові аспекти). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Національний університет внутрішніх справ МВС України, Харків, 2005.

   Дисертація присвячена теоретико-правовим аспектам прав жінок та юридичним гарантіям їх захисту в контексті розбудови в Україні демократичної правової соціальної держави. Висвітлюється історичний аспект появи та розвитку прав жінок як у зарубіжних, так і у вітчизняних теоріях і законодавствах. Формулюється дефініція прав жінок та визначається їх змістовна роль у становленні державної гендерної політики. Поглиблюється класифікація прав жінок у відповідності до чинного законодавства.
   Формулюється поняття системи юридичних гарантій захисту прав жінок в Україні, характеризуються їх види, а також розкривається система реалізації завдань, які за умови взаємодії органів законодавчої, виконавчої, судової влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, дозволяє створити стабільне та прогнозоване майбутнє правового становища жінок.
   Ключові слова: права жінок, юридичні гарантії захисту прав жінок, рівноправність жінок і чоловіків, дискримінація, правовий статус жінок.

Леонтьева Л.В. Права женщин и юридические гарантии их защиты в Украине (теоретико-правовые аспекты). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01. – теория и история государства и права: история политических и правовых учений. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена теоретико-правовым аспектам прав женщин и юридическим гарантиям их защиты в контексте построения в Украине демократического правового социального государства.
   Освещается состояние научной разработки проблемы прав женщин на современном этапе, прослеживается исторический аспект появления и развития прав женщин как в зарубежных, так и в отечественных теориях и законодательствах.
   Формулируется дефиниция прав женщин и определяется ее содержательная роль в становлении государственной гендерной политики. Данное определение содержит в себе правовые возможности, которые направлены на осуществление равных прав и свобод, а также возможностей для женщин и мужчин во всех сферах общественной жизни, а также имеют целью формирование гендерной культуры в обществе.
   Даются выводы и рекомендации относительно учета отечественного позитивного и негативного опыта по вопросам обеспечения прав и свобод женщин, их соответствия требованиям международно-правовых документов, к которым присоединилась Украина.
   В диссертации поднимаются проблемы законодательного обеспечения и реализации личных, семейных, трудовых, образовательных, политических (квотирование и резервирование мест в парламенте) прав. Приводятся факты нарушения прав женщин в Украине как противоречащие действующему законодательству. Вносится предложение изменить ст. 179 Кодекса законов о труде, касающуюся вопросов беременности, материнства и усыновления.
   Теоретически обосновывается система юридических гарантий защиты прав женщин, определяется круг и система задач по реализации взаимодействия органов законодательной, исполнительной, судебной власти, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций, позволяющих создать стабильное и прогнозированное будущее правового положения женщин.
   В выводах автор излагает основные теоретические положения и практические рекомендации, которые являются результатом диссертационного исследования, в частности раскрываются особенности национальных и международных (европейских) гарантий защиты прав женщин. Подчеркивается, что общество смогло реализовать идею юридического, формального равноправия мужчин и женщин, устранив явную дискриминацию последних, однако необходимо совершенствовать законодательство относительно прав женщин и достичь эффективности в действии механизма их реального обеспечения.
   Ключевые слова: права женщин, юридические гарантии защиты прав женщин, равноправие женщин и мужчин, дискриминация, правовое положение женщин.

Leontieva L.V. Women’s Rights and Legal Guarantees of their Protection in Ukraine (theoretical and legal aspects). – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal studies. – National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2005.

   Thesis is devoted to theoretical and legal aspects of woman’s status in the context of legal state building in Ukraine. Historical aspect of creation and development of women’s rights both in foreign and domestic legislation is studied. Definition of women’s rights in the establishment of state gender politics is formulated. Classification of women’s rights in accordance with the legislation in force is revealed in details.
   A number of tasks of a great importance is outlined; definition of the system of legal guarantees of women rights’ protection in Ukraine is formulated; the system of realization the tasks, which under conditions of cooperation between the bodies of legislative, executive, judicial power, law enforcement bodies, bodies of local government and public organizations give a chance to create stable and predictable future of women’s legal status is also formulated.
   Key words: women’s rights, legal guarantees of women rights’ protection, equal rights of women and men, discrimination, women’s legal status.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Права жінок та юридичні гарантії їх захисту в Україні (теоретико-правові аспекти)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net