Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання вирішення земельних спорів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання вирішення земельних спорів

Анотації 

Лейба Л.В. Правове регулювання вирішення земельних спорів.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2005.

   Дисертаційне дослідження присвячено комплексному аналізу сучасних теоретичних і практичних проблем правового регулювання вирішення земельних спорів. Проведено історико-правовий аналіз становлення й розвитку законодавства щодо вирішення земельних спорів. Досліджуються питання стосовно змісту, сутності, ознак та особливостей земельного спору, співвідносність його із земельним конфліктом в умовах реформування земельних відносин. Відповідно до виявленої сутності, властивих ознак та притаманних особливостей земельних спорів і з урахуванням нових критеріїв пропонується їх класифікація. Аналізується співвідношення судового й позасудового порядків вирішення земельних спорів, розглянуто й обґрунтовано переваги кожного з них. На підставі аналізу проблем вирішення земельних спорів наводяться аргументи щодо створення в судовій системі України спеціалізованих земельних судів.
   Вирішення земельних спорів визначається як найголовніша гарантія забезпечення земельних прав, оскільки належне їх вирішення поновлює порушені права суб’єктів земельних правовідносин, гарантуючи тим самим реалізацію їхніх земельних прав і інтересів.
   Ключові слова: спір про право; земельний спір; земельна реформа; земельна ділянка; способи захисту; судове вирішення земельного спору; позасудове вирішення земельного спору.

Лейба Л.В. Правовое регулирование разрешения земельных споров.– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсовое право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого.– Харьков, 2005.

   Диссертационное исследование посвящено комплексному анализу теоретических и практических проблем правового регулирования разрешения земельных споров. Проведен историко-правовой анализ становления и развития законодательства в сфере разрешения земельных споров, в результате чего была предложена соответствующая периодизация. Отмечено, что специфика конкретного этапа определяется особенностями земельного строя, который сформировался в тот или иной период.
   Раскрывается содержание понятия „земельно-правовой спора” в условиях реформирования земельных отношений, предлагается его определение. Анализируется соотношение понятий „земельный спор” – „земельный конфликт”, в результате чего делается вывод, что они соотносятся как частное и общее, в определенных случаях спор может выступать лишь элементом конфликта.
   Исследование объектного и субъектного состава земельного спора позволило определить присущие только ему признаки. Определяющим признаком таких споров является то, что данные споры прямо или опосредовано касаются земель в пределах территории Украины, земельного участка, его части или прав на него, в том числе на земельную долю (пай).
   Наличие особенностей земельных споров обусловливается законодательным закреплением и функционированием различных форм собственности на землю, многофункциональностью объекта земельных споров, его экологическим фактором и пр. С учетом выделенных признаков и особенностей земельных споров предлагается их классификация.
   Исходя из того, что земельно-правовой спор рассматривается и может разрешаться как в судебном, так и во внесудебном порядке, обобщены позитивные и негативные моменты каждого из порядков, на основании чего сделан вывод о необходимости их параллельного изучения и развития. Значительное внимание уделено совершенствованию внесудебного порядка разрешения земельных споров.
   В результате анализа судебного разрешения земельных споров приводятся аргументы о создании в судебной системе Украины специализированных земельных судов. Сформулированы и обоснованы предложения по совершенствованию правового регулирования общественных отношений в сфере разрешения земельных споров.
   Разрешение земельных споров определяется как существенная гарантия земельных прав, поскольку в результате их разрешения восстанавливаются нарушенные права субъектов земельных правоотношений, гарантируется надлежащая реализация их земельных прав и интересов.
   Ключевые слова: спор о праве; земельный спор; земельная реформа; земельный участок, способы защиты; судебное разрешение земельного спора; внесудебное разрешение земельного спора.

Leiba L.V. Legal regulation of land disputes decision. – Manuscript.

Dissertation for Candidate of Legal Sciences scientific degree, speciality 12.00.06 – land law; agricultural law; environmental law; law of natural resources. – Yaroslav the Wise National Law Academy of Ukraine. – Kharkiv, 2005.

   The dissertation deals with complex and comprehensive analysis of modern theoretical and practical problems of legal regulation of land disputes decision. The historical and legal analysis of creation and development of legislation dealing with land disputes decision has been made. The issues of content, essence, features and peculiarities of a land dispute, its relation to a land conflict during reformation of land relations are researched. According to the revealed essence, features and peculiarities of land disputes and taking into account the new criteria, their classification is proposed. The ratio of judicial and the extrajudicial procedure of the decision of land disputes is analyzed, the advantages of each procedure has been dealt with and proved. On the basis of analysis of problems of land disputes decision the author gives arguments concerning creation of special land courts in the judicial system of Ukraine.
   Land disputes decision is defined as the most important guarantee of land rights ensuring. Their appropriate decision renews violated rights of landowners and land users, and guarantees realization of land rights and interests of subjects of corresponding legal relations.
   Key words: dispute about the right; land dispute; land reform; land lot; means of protection; judicial decision of land dispute; extrajudicial decision of land dispute.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання вирішення земельних спорів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net