Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади

Анотації 

Логінов О.В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005.

   Дисертація присвячена дослідженню адміністративно-правових засад забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади України. В роботі досліджуються поняття та зміст інформаційної сфери українського суспільства, правова інформація як об’єкт адміністративно-правового регулювання, визначено об’єкти та суб’єкти інформаційного забезпечення функціонування системи органів виконавчої влади, а також здійснено класифікацію інформації, що циркулює у вказаній системі.
   В дисертації розглядаються загрози інформаційній безпеці органів виконавчої влади та пропонується їх авторська класифікація. Особлива увага приділяється визначенню мети, завдань, функцій та організаційної побудови системи забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади України.
   З урахуванням положень чинного законодавства України проаналізовано зміст адміністративно-правових форм і методів забезпечення внутрішньої інформаційної безпеки органів виконавчої влади України.
   Практичне значення дисертації полягає у виробленні єдиних підходів, вимог і критеріїв щодо забезпечення внутрішньої інформаційної безпеки органів виконавчої влади, які пропонується врахувати при розробці Доктрини інформаційної безпеки України.
   Ключові слова: інформація; інформаційне суспільство; інформаційна безпека; органи виконавчої влади; система забезпечення інформаційної безпеки

Логинов А.В. Административно-правовое обеспечение информационной безопасности органов исполнительной власти. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия внутренних дел Украины. – Киев, 2005.

   Диссертация посвящена изучению состояния административно-правовых правового и организационных основ информационного обеспечения безопасности органов исполнительной власти.
   Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при осуществлении административно-правового обеспечения информационной безопасности органов исполнительной власти.
   В качестве предмета исследования рассматривается правовая природа и суть правоотношений в сфере обеспечения информационной безопасности органов исполнительной власти.
   В работе исследуются понятие и содержание информационной сферы украинского общества, правовой информации как объекта административно-правового регулирования, определен круг объектов и субъектов информационного обеспечения функционирования системы органов исполнительной власти, а также классифицирована информация, обращающаяся в системе органов исполнительной власти Украины.
   С целью реализации положений Концепции административной реформы в Украине внесены обоснованные предложения о выделении Государственного департамента по вопросам связи и информатизации из состава Министерства транспорта и связи Украины и создании на его базе Министерства информации Украины.
   Произведена качественная характеристика угроз информационной безопасности органов исполнительной власти путем тщательного исследования понятий „информационная борьба”, „информационное противоборство”, что позволило выявить атрибутивные признаки общественных отношений в информационной сфере; предложена авторская классификация угроз информационной сфере органов исполнительной власти; учитывая существующее разнообразие правовых форм и методов обеспечения внутренней информационной безопасности органов исполнительной власти, предлагается их упорядочить путем формирования совокупности официальных взглядов и практических рекомендаций по решению исследуемой проблемы, которые будут закреплены в предложенной Доктрине информационной безопасности Украины.
   Проведенные исследования позволили сделать вывод, согласно которому информационная безопасность не может рассматриваться лишь в качестве отдельного состояния. Информационная безопасность является характеристикой стабильного, стойкого состояния системы органов исполнительной власти, которая при влиянии внутренних и внешних угроз и опасностей сохраняет существенно важные характеристики для собственного существования. В результате определены признаки, с помощью которых можно описать данную систему.
   Сформулированы цель, задачи и функции системы обеспечения информационной безопасности, а также структура и компетенция органов исполнительной власти в области обеспечения их внутренней информационной безопасности.
   Отдельно в диссертации уделяется внимание определению места и роли Национальной академии внутренних дел Украины в подготовке и переподготовке специалистов по информационной безопасности.
   Практическое значение диссертации заключается в формировании единых подходов, требований и критериев, направленных на обеспечение внутренней информационной безопасности органов исполнительной власти, которые предлагается учесть при разработке Доктрины информационной безопасности Украины.
   Ключевые слова: информация; информационное общество; информационная безопасность; органы исполнительной власти; система обеспечения информационной безопасности

Loginov O.V. Administrative and Legal Support to Executive Bodies’ Information Security. – Manuscript.

Thesis for a Candidate of Jurisprudence’s Degree in the speciality 12.00.07 – Management Theory; Administrative Law and Procedure; Finance Law; Information Law. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   The Thesis is devoted to the investigation of administrative and legal grounds for the Ukrainian executive bodies’ information security enforcement. It analyses the concept and content of information sphere of the Ukrainian society, legal information as an object of administrative and legal regulation, identifies the objects and subjects of information support of executive bodies’ system functioning, and classifies information circulating in the above system.
   The Thesis covers executive bodies’ information security hazards and offers the author’s classification thereof. It devotes a special attention to determination of the purpose, tasks, functions and organizational construction of the Ukrainian executive bodies’ information security system.
   With due account for the regulations of the Ukrainian legislation in force, the Thesis analyses the content of administrative and legal forms and methods of the Ukrainian executive bodies’ internal information security enforcement.
   The practical importance of the Thesis lies in working out of common approaches, requirements and criteria as to executive bodies’ internal information security enforcement which are offered to be taken into account in the process of development of the Doctrine of Information Security of Ukraine.
   Key words: information; information society; information security; executive bodies; information security system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net