Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні

Анотації 

Лукіна Т.О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005.

   У дисертації концептуально обґрунтовано державне управління якістю загальної середньої освіти (ЗСО) як самостійний, перспективний напрям наукового дослідження та розглянуто його відповідні механізми на національному і регіональному рівнях. Розкрито сутність механізмів державного управління якістю ЗСО, що базуються на державно-громадській формі управління; визначено принципи й функції державного управління якістю ЗСО. Запропоновано модель державного стандарту якості ЗСО в контексті загальних процесів формування механізмів державного управління якістю ЗСО; подано його структуру та розкрито змістове наповнення. Систематизовано та узагальнено поняття якості ЗСО як однієї з центральних категорій науки державного управління; визначено її сутність та обґрунтовано структурні моделі якості ЗСО як системи, освітнього процесу і результату. Доведено, що національна система моніторингу якості ЗСО є інформаційною основою становлення в Україні державно-громадських механізмів управління якістю освіти. Розроблено систему показників і критеріїв якості ЗСО в Україні; визначено критерії соціальної ефективності державного управління якістю ЗСО та умови її підвищення. Проведено аналітичне дослідження ефективності діяльності органів державного управління освітою в Україні щодо реалізації принципів доступності ЗСО та забезпечення її якості як пріоритетних напрямів освітньої політики.
   Ключові слова: державне управління якістю ЗСО, моніторинг якості ЗСО, стандарт якості ЗСО, механізми державного управління якістю ЗСО, ефективність державного управління якістю ЗСО.

Лукина Т.А. Государственное управление качеством общего среднего образования в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук государственного управления по специальности 25.00.01 – механизмы государственного управления. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2005.

   В диссертации систематизирована научная парадигма государственного управления качеством общего среднего образования (ОСО), обоснована целесообразность выделения его в самостоятельное и перспективное направление научного исследования, раскрыта сущность и структура соответствующих механизмов его осуществления на национальном и региональном уровнях. Доказано, что для успешного решения проблемы повышения качества образования необходимо коренным образом модернизировать существующую систему государственного управления образованием, в частности общим средним, и придать ей государственно-общественный характер. Это предполагает разработку принципов государственного управления качеством ОСО, обновление механизмов исследования образовательных проблем и усовершенствование образовательной статистики, использование современных наиболее эффективных технологий подготовки педагогов и кадров для системы государственного управления образованием, а также внедрение новых экономических и управленческих механизмов развития образования на Украине.
   Предложена модель механизмов государственного управления качеством ОСО и структурно-процессуальные схемы их осуществления на национальном и региональном уровнях; определены принципы и функции государственного управления качеством ОСО на Украине. Подчеркивается, что механизм государственного управления качеством ОСО основан на государственно-общественной форме управления, что обеспечивает влияние на разнообразные факторы, от которых непосредственно или опосредованно зависит качество ОСО. Данный механизм рассматривается как определенный элемент структуры системы государственного управления качеством ОСО с указанием совокупности процессов, закономерностей, из которых и состоит собственно управление как социальное и общественно-политическое явление. Процесс становления предлагаемых механизмов государственно-общественного управления качеством ОСО на Украине базируется на многочисленных литературных источниках и нормативных документах, а также рассматривается в отечественной научной школе сквозь призму особенностей понятийно-категориального определения и концептуального обоснования.
   Проблема стандартизации всех составляющих качества ОСО, процедур, инструментов измерения и оценивания этого качества рассматривается как одна из актуальных проблем построения системы обеспечения и контроля над качеством образования. Предложена аналитическая модель государственного стандарта качества ОСО в контексте общих процессов формирования механизмов государственного управления качеством образования и повышения его эффективности; рассмотрена структура и раскрыто содержательное наполнение этого стандарта.
   Проблема обеспечения в Украине высококачественного образования, в частности общего среднего, является, прежде всего, управленческой, политической, что подтверждается многими государственными документами, принятыми в последние годы. В сфере государственного управления качеством ОСО объектом управленческого воздействия, а следовательно, и оценивания, выступает качество ОСО во всем разнообразии его содержания. Систематизировано и обобщено понятие качества ОСО. Данная категория исследуется как одна из центральных категорий науки государственного управления; анализируется ее сущность, структура, способы измерения. Теоретически обоснованы структурные модели качества ОСО как системы, образовательного процесса и результата функционирования систем ОСО и государственного управления качеством образования. Определение качества образования предполагает оценивание результативности системы ОСО и обеспечения доступности образования на всех его организационных уровнях.
   Обосновано, что модернизация системы государственного управления образованием прежде всего предполагает создание института измерения и оценивания результатов деятельности образовательной отрасли, иными словами, внедрение национальной системы мониторинга качества ОСО, определения эффективности управленческих решений и их влияния на качество образовательных услуг. Таким образом, в соответствии с правовыми документами вся деятельность органов государственного управления ОСО должно быть ориентирована на всестороннее обеспечение и повышение качества ОСО.
   Национальная система мониторинга качества ОСО рассматривается как инструмент государственного управления качеством образования. Обосновано, что мониторинг качества ОСО должен выступать информационной базой становления государственно-общественных механизмов управления качеством образования. Раскрыты принципы построения и предложена система показателей и индикаторов качества ОСО. Анализ эффективности государственного управления качеством образования осуществляется с позиций определения его социальной и политической эффективности. В этом контексте определены условия и критерии эффективности государственного управления качеством ОСО. Взаимосвязь социально-экономических условий развития общества и результатов деятельности системы ОСО рассматривается в рамках системного анализа сквозь призму реализации приоритетных направлений образовательной политики Украины и определения эффективности государственного управления качеством ОСО. Использование принципа соответствия, положенного в основу управленческой концепции эффективности, дало возможность по результатам комплексного исследования и оценивания различных составляющих категории качества ОСО сделать вывод о социальной эффективности государственного управления им.
   Ключевые слова: государственное управление качеством ОСО, мониторинг качества ОСО, стандарт качества ОСО, механизмы государственного управления качеством ОСО, эффективность государственного управления качеством ОСО.

Lukina T. Public Administration of General Secondary Education Quality in Ukraine. – Manuscript.

The thesis for a Doctor Degree in Public Administration, speciality 25.00.02 – Mechanisms of Public Administration. – Nation Academy of Public Administration, the President of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   The dissertation conceptually substantiates quality public administration of General Secondary Education (GSE) as an independent and perspective direction of research and examines its appropriative mechanisms on national and regional levels. The essences of the quality public administration mechanisms of GSE, which are based on public and social form of administration, are recognized; principles and functions of public administration of GSE quality are determined. The pattern of GSE quality national standard is suggested in context of general processes of quality public administration mechanisms of GSE forming; its structure and content have been presented. The definition of GSE quality as one of the key categories of Public Administration science is systematized and generalized; its substance is defined and the structural models of GSE quality as a system, educational process and result are grounded.
   It has been proved that the national GSE quality monitoring system is the information base of public and social mechanisms development of education quality management in Ukraine. The system of indicators and criteria of GSE quality in Ukraine is developed; criteria of social effectiveness of public administration of GSE quality and conditions of social effectiveness increasing have been defined. The analytical research of activities effectiveness of public administration agencies of education in Ukraine concerning realization of principles of GSE accessibility and GSE quality guaranteeing as priority directions of educational policy have been examined.
   Key words: public administration of general secondary education quality, monitoring of general secondary education quality, standard of general secondary education quality, quality public administration mechanisms of general secondary education, public administration’s effectiveness of general secondary education quality.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net