Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Розробка та впровадження комплексу нормативної документації з організації метрологічного забезпечення залізничного транспорту України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка та впровадження комплексу нормативної документації з організації метрологічного забезпечення залізничного транспорту України

Анотації 

Ларюшкін Володимир Леонідович. „Розробка та впровадження комплексу нормативної документації з організації метрологічного забезпечення залізничного транспорту України” – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація та сертифікація - Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена розробці основ та практичних рекомендацій по створенню та впровадженню нормативної документації, яка регламентує структурні перетворення метрологічної служби та організацію метрологічного забезпечення на залізничному транспорті.
   У роботі подальший розвиток отримали математичні моделі відображення елементів організаційних структур у вигляді системи масового обслуговування, з урахуванням індивідуальних особливостей елементів організаційних структур та різні види інформаційних потоків, з метою оптимізації якості метрологічного забезпечення залізничного транспорту.
   Отримано можливість проводити аналіз ефективності організаційних структур управління метрологічною службою будь-якої кінцевої розмірності удосконаленим методом аналізу, який враховує ймовірносно-часові характеристики взаємного впливу елементів структури при діяльності багатомірних потоків, що дало змогу обґрунтувати доцільність використання методу динамічного планування метрологічного забезпечення складних технічних систем залізничного транспорту України.
   Запропоновано проведення змін у структурі всіх рівнів метрологічної служби залізничного транспорту України.
   Результати досліджень, проведених у процесі виконання дисертаційної роботи, знайшли відображення у комплексі нормативних документів, що регламентують структуру та діяльність метрологічної служби, які введено в дію наказом Укрзалізниці від 30.12.2004 №1044-ЦЗ “Про затвердження та надання чинності нормативним документам з метрології”.
   Ключові слова: Метрологія, метрологічне забезпечення на залізничному транспорті, системи управління якістю, математична модель організаційної структури управління, система масового обслуговування, складні технічні системи залізничного транспорту.

Ларюшкин В. Л. Разработка и внедрение комплекса нормативной документации по организации метрологического обеспечения железнодорожного транспорта. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.01.02 – стандартизация и сертификация – Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена разработке основ и практических рекомендаций по созданию и внедрению нормативной документации, которая регламентирует структурные преобразования метрологической службы и организацию метрологического обеспечения на железнодорожном транспорте.
   Проведенный анализ, с использованием методик многофакторного регрессивного анализа и анализа экспертных оценок, позволил установить, что базовые факторы, определяющие эффективность управления метрологическим обеспечением сложных технических систем железнодорожного транспорта, методы моделирования и проектирования организационных структур управления, с помощью которых проводится оптимизация структуры и связей в организационной структуре управления предприятием, не могут быть применены в области железнодорожного транспорта и требуют дальнейшего усовершенствования. Кроме этого, используя данные методики, дополнительно установлено, что методы анализа деятельности предприятия, моделирования и проектирования системы управления и организации метрологического обеспечения сложных технических систем железнодорожного транспорта, а также методы формализованного представления организационных структур управления в нормативных документах, требуют дальнейшего усовершенствования. При анализе задач управления, которые имеют место в действующей организационной структуре управления метрологическим обеспечением сложных технических систем железнодорожного транспорта, установлено отсутствие методологии управления, которая предлагается международными стандартами ИSO серии 9000 и принципами ТQМ.
   В работе, с целью оптимизации качества метрологического обеспечения сложных технических систем железнодорожного транспорта, получили дальнейшее развитие математические модели отображения элементов организационных структур в виде системы массового обслуживания с учетом индивидуальных особенностей элементов организационных структур и разновидности информационных потоков.
   Полученная модель позволяет проводить усовершенствованным методом анализ эффективности организационных структур управления метрологической службой, любой размерности. При этом учитываются вероятностно-временные характеристики взаимного влияния элементов структуры при деятельности многомерных потоков, а также воздействии внешних и внутренних факторов. Обоснована необходимость использовать метод динамического планирования метрологического обеспечения сложных технических систем железнодорожного транспорта, при котором устанавливаются оптимальные способы достижения эффективности, не реализованные средствами оперативного планирования.
   В работе предложено специальную систему показателей, которые характеризуют эффективность метрологического обеспечения. В качестве одного из главных показателей деятельности метрологической службы, автор рассматривает удельные затраты, а именно затраты на метрологическое обеспечение по отношению к общим производственным затратам.
   Экспериментально проверена достоверность разработанных теоретических подходов к разработке и внедрению комплекса нормативной документации по организации метрологического обеспечения отрасли. Проанализирована динамика изменений интегральной характеристики метрологического обеспечения отрасли – удельных затрат на метрологическое обеспечение к общему объему выполненных работ (перевозок). Доказана общая эффективность внедрения предложенных автором изменений в нормативные документы отрасли.
   Предложено осуществить изменения в структуре всех уровней управления метрологической службы железнодорожного транспорта Украины.
   Результаты исследований, проведенных в процессе выполнения диссертационной работы, нашли отображение в комплексе нормативных документов, которые регламентируют структуру и деятельность метрологической службы и были введены в действие приказом Укрзализныци от 30.12.2004 года № 1044 “Об утверждении и введении в действие нормативных документов по метрологии”.
   Ключевые слова: Метрология, метрологическое обеспечение на железнодорожном транспорте, системы управления качеством, математическая модель организационной структуры управления, система массового обслуживания, сложные технические системы железнодорожного транспорта.

Laryushkin Vladimir Leonidovich. „Development and introductions normative documentation complex and the organization of metrological maintenance of the railway transport of Ukraine " - the Manuscript.

The dissertation on reception of a scientific degree of Cand.Tech.Sci. behind a speciality 05.01.02 - standardization and certification - Kiev national university of Technologies and Design, Kiev, 2005.

   The dissertation is devoted to development of bases and practical recommendations on creation and introduction of the normative documentation which regulates structural transformations of metrological service and the organization of metrological maintenance on the railway transport.
   In the work the further development mathematical models of display of elements of organizational structures as system of mass service, in view of specific features of elements of organizational structures and have received different kinds of Information streams, with the purpose of optimization of quality of metrological maintenance of the railway transport.
   Has received the opportunity to carry out the analysis of efficiency of organizational structures management of metrological service of any final dimension of the advanced method of the analysis which takes into account probability-time characteristics of mutual influence of elements of structure at activity of multivariate streams that has enabled to prove expediency of use of a method of dynamic planning of metrological maintenance of collapsible technical systems of the railway transport of Ukraine.
   It was proposed to make changes in structure of all levels of metrological service of the railway transport of Ukraine.
   Research results of dissertational work, have found display in a number of normative documents which regulate structure and activity of metrological service which are commissioned by the order of Ukrzaliznytsia from 30.12.2004 №1044-ЦЗ " The statement and granting of action to normative documents from metrology ".
   Key words: Metrology, metrological maintenance on the railway transport, control systems of quality, mathematical model of organizational structure management, system of mass service, collapsible technical systems of the railway transport.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка та впровадження комплексу нормативної документації з організації метрологічного забезпечення залізничного транспорту України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net