Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в Україні

Анотації 

Лазор В.В. Проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в Україні. – рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка – Київ, 2005.

   У дисертації досліджуються особливості правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов ринкових відносин в Україні, проводиться розмежування правових категорій “трудовий спір” і “трудовий конфлікт”, розглядається їх правова природа, причини виникнення, принципи вирішення і шляхи превенції на сучасному етапі. Аналізується чинне трудове законодавство України, здійснюється його порівняльно-правовий аналіз з нормами зарубіжного і міжнародного законодавства. Докладно досліджені індивідуальні трудові спори і конфлікти, їх позасудове і судове вирішення, обґрунтовано ряд пропозицій з удосконалення порядку їх розгляду. Представлено розгорнутий правовий аналіз колективних трудових спорів і конфліктів. Розроблені і внесені концептуальні пропозиції з удосконалення порядку вирішення колективних трудових спорів і конфліктів та проведення страйків у національній правовій системі.
   Ключові слова: трудовий спір, трудовий конфлікт, трудова розбіжність, комісія з трудових спорів і конфліктів, судове вирішення, примирлива комісія, посередник, трудовий арбітраж, страйк.

Лазор В.В. Проблемы правового регулирования трудовых споров и конфликтов в условиях формирования рыночных отношений в Украине. – рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – Киев, 2005.

   Диссертация является комплексным научным исследованием теоретических и практических проблем правового регулирования трудовых споров и конфликтов в условиях становления рыночных отношений в украинском обществе.
   В диссертации обосновано заключение, что трудовые споры и трудовые конфликты являются самостоятельными правовыми категориями, исследована их правовая природа, сущность, предмет, основания разграничения; сделан вывод о том, что трудовые споры имеют исковой характер, и это обуславливает целесообразность их судебного разрешения. Трудовые конфликты носят неисковой характер, что предопределяет эффективность использования примирительно-третейских способов для их разрешения. Выделены этапы развития отечественного законодательства в сфере регулирования трудовых споров и конфликтов и определена взаимосвязь порядка разрешения трудовых споров и конфликтов с социально-экономической политикой государства. Исследованы причины возникновения трудовых споров и конфликтов в современных условиях, внесены предложения по превенции трудовых разногласий путем воздействия на причины их порождающие; сформулирован фактический состав, необходимый для возникновения трудового спора и конфликта.
   Рассмотрены принципы разрешения трудовых споров и конфликтов, определено их содержание на этапе рыночных отношений, внесены предложения по совершенствованию трудового законодательства в целях наиболее полной реализации данных принципов; сформулирован новый принцип разрешения трудовых споров и конфликтов в современных условиях – принцип социального партнерства и определено его содержание. Представлена правовая характеристика трудового процессуального правоотношения, выделены его специфические особенности. Обосновано заключение о целесообразности формирования трудового процессуального права, создания специализированных Трудовых судов, принятия Трудового процессуального кодекса; внесены предложения по содержанию данного кодекса и порядку формирования Трудовых судов. Разработана система классификации трудовых разногласий в условиях рыночных отношений, в основу которой должен быть положен исковой и неисковой характер этих разногласий и их предмет.
   Обоснована необходимость наличия в современном украинском трудовом праве самостоятельного института – индивидуальных трудовых споров и конфликтов, сформулированы дефиниции индивидуальных трудовых споров и индивидуальных трудовых конфликтов, представлены их правовые характеристики в современных условиях. Исследован досудебный порядок разрешения индивидуальных трудовых споров и конфликтов, сделано заключение о целесообразности обязательного существования на производстве юрисдикционного органа по разрешению индивидуальных трудовых споров и конфликтов; обоснован новый концептуальный подход к порядку формирования комиссии по разрешению трудовых споров и конфликтов; разработаны предложения по совершенствованию ее деятельности и обеспечению исполнения решений этой комиссии. Рассмотрен судебный порядок разрешения индивидуальных трудовых споров и конфликтов, выделены характерные особенности трудовых дел, обоснованы предложения по совершенствованию судебного разрешения индивидуальных трудовых споров и конфликтов в условиях рыночных отношений.
   Определен субъектный состав коллективных трудовых споров и конфликтов; исследован правовой статус трудового коллектива в современных условиях, его место в системе коллективных трудовых споров и конфликтов; определено содержание трудовой правосубъектности трудового коллектива и порядок ее возникновения. Исследованы понятие, правовая природа, сущность, предмет, основания разграничения, порядок возникновения коллективных трудовых споров и коллективных трудовых конфликтов, обосновано наличие в украинском трудовом праве института коллективных трудовых споров и конфликтов. Обоснована исковая природа коллективных трудовых споров и целесообразность, вследствие этого, наличия судебного порядка их разрешения. Представлен анализ примирительно-третейских способов разрешения коллективных трудовых разногласий, внесены ряд предложений по совершенствованию мирного урегулирования коллективных трудовых конфликтов и споров, в том числе путем имплементации норм зарубежного законодательства и международно-правовых норм в отечественную правовую систему. Исследовано понятие, сущность, правовое значение забастовки в современных условиях, как элемента коллективных трудовых споров и конфликтов, ее виды, пути совершенствования ее правового регулирования.
   Ключевые слова: трудовой спор, трудовой конфликт, трудовое разногласие, комиссия по трудовым спорам и конфликтам, судебное разрешение, примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж, забастовка.

Lazor V.V. Problems of legal regulation of the labour disputes and conflicts in conditions of forming of market relations in Ukraine. – Тypescript.

The thesis is presented for the doctor’s degree of law science in speciality12.00.05 – Labour Law; Law of Social Maintenance.

   The author of this thesis investigates the features of legal regulations of the labour disputes and the conflicts in conditions of market relations in Ukraine, the following law terms “labour dispute” and “labour conflict” are differentiated, their legal nature, reasons of these terms origin, principles of settlement and preventive measures at present stage are considered. The Labour Law of Ukraine currently in force is analysed, its legal comparison and analysis with the norms of foreign and international law is carried out. The thesis gives detailed research of the individual labour disputes and conflicts, their possible ways of the trial decisions. Some offers improving the procedure of consideration are grounded. Detailed legal analysis of the labour disputes and conflicts is presented. The author gives a number of suggestions directed to improve the procedure of consideration of collective labour disputes and conflicts. Organization of strikes in national legal system are worked out and introduced.
   Key words: labour dispute, labour conflict, labour disagreement, labour disputes and conflicts commission, court decision, conciliatory commission, negotiator, labour arbitration, strike.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net