Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Застосування колагенвмісних продуктів, які модифіковані триетаноламіном, у виробництві шкір
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Застосування колагенвмісних продуктів, які модифіковані триетаноламіном, у виробництві шкір

Анотації 

Сатіанарайан Паніграхі. Застосування колагенвмісних продуктів, які модифіковані триетаноламіном, у виробництві шкір. - Рукопис.

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.05 - Технологія шкіри та хутра. - Державна академія легкої промисловості України, Київ, 1999.

   Дисертація присвячена одержанню, дослідженню та застосуванню у виробництві шкір модифікованих триетаноламіном колагенвмісних про-дуктів - гідролізатів колагену. Встановлена взаємодія вихідних колаген-вмісних продуктів з триетаноламіном, модифікованих - з хромовим дубителем та барвником. Доведена доцільність використаня модифікованих колагенвмісних продуктів у шкіряному виробництві: у переддубильно-дубильних та фарбувально-жирувальних процесах, при оздоблюванні. При цьому підвищується активність ферментних препаратів, прискорюється процес хромового дублення, поліпшуються використання хімічних матеріалів, якість та вихід шкір по площі. Розроблену методику виробництва шкір хромового дублення для верху взуття із застосуванням модифікованого триетаноламіном продукту КФО апробовано у виробничих умовах. Виконані дослідження поглиблюють теоретичні знання про властивості колагену, як високомолекулярної сполуки, розширюють його практичне використання, підвищують рентабельність як основної продукції, так і вторинної сировини в шкіряному виробництві.
   Ключові слова: колагенвмісний продукт, триетаноламін, модифікація, властивості, ресурсозберігаюча технологія, шкіра.

Сатианарайан Паниграхи. Применение коллагенсодержащих продук тов, модифицированных триэтаноламином, в производстве кож. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.05 - Технология кожи и меха. – Государственная академия легкой промышленности Украины, Киев, 1999.

Диссертация посвящена получению, исследованию и применению в производстве кож модифицированных триэтаноламином коллагенсодержащих продуктов - гидролизатов коллагена. В результате проведенных исследований установлено, что модификация коллагенсодержащих продуктов триэтаноламином влияет на их свойства, расширяет возможность практического использования. Исследованы свойства коллагенсодержащих продуктов - гидролизатов коллагена до и после модификации триэтаноламином: молекулярная масса, химический состав, реологические и поверхностно-активные свойства. Методами ИК-спектроскопии, дифференциально-термического анализа установлены строение и функциональный состав исходных и модифицированных коллагенсодержащих продуктов. Показано, что триэтаноламин взаимодействует с коллагеном преимущественно по карбоксильным группам. ИК-спектроскопическими исследованиями установлено наличие взаимодействия модифицированных коллагенсодержащих продуктов с хромовым дубителем и анионным красителем, а также возможность применения указанных продуктов при хромовом дублении и крашении. Установлена способность модифицированных коллагенсодржащих продуктов повышать активность ферментных препаратов, маскировать дубящие соединения хрома, формировать структуру дермы, что позволяет применять их в преддубильно-дубильных процессах (мягчение, пикелевание-дубление). При этом ускоряется процесс хромового дубления, эффективнее используются дубящие соединения хрома; готовые кожи отличаются мягкостью, эластичностью, наполненностью, высокими показателями качества покрывной пленки; увеличивается выход кож с единицы массы сырья. Исследована возможность применения модифицированных коллагенсодержащих продуктов при крашении. Интенсивное поверхностное крашение, достаточная глубина проникания красителя в дерму, отсутствие маркости кож достигаются при расходе, % от строганой массы полуфабриката: модифицированных коллагенсодержащих продуктов - 0,5; анионного красителя - 0,5. Крашение с использованием модифицированного продукта КФО улучшает показатели свойств покрытия на коже. Применение метода математического планирования эксперимента (ПФЭ) позволило установить оптимальные условия проведения преддубильно-дубильных процессов и крашения с использованием модифицированных коллагенсодержащих продуктов, воспроизводимость и адекватность полученных результатов. Изучена возможность применения модифицированных коллагенсодержащих продуктов при жировании и наполнении (додубливании) хромовых кож. Показано, что можно заменить 50% таннидов квебрахо путем использования 1,0% модифицированного продута К при наполнении (додубливании) или 1,0% модифицированного продукта КФО - при жировании. При этом достигаются мягкость, наполненность, прочность лицевого слоя кож, увеличение их выхода по толщине, площади и объему. Установлено, что использование модифицированных коллагенсодержащих продуктов при отделке хромовых кож улучшает свойства покрытий на коже; достигаются более высокие технологические и эксплуатационные показатели, исключается из покрывных составов пищевой продукт казеин.
   Производственные испытания разработанной методики производства хромовых кож для верха обуви с использованием модифицированного коллагенсодержащего продукта КФО свидетельствуют о более полном использовании дубящих соединений хрома, более равномерном их распределении в дерме, сокращении продолжительности дубления. Готовые кожи по ряду показателей не отличаются от кож, выработанных по методике КАО “Чинбар”, а по некоторым превосходят их (прочность лицевого слоя, адгезия и устойчивость покрытия к мокрому трению, толщина покрывной пленки, выход по площади).
   Выполненные исследования углубляют теоретические знания о свойствах коллагена как высокомолекулярного соединения, расширяют его практическое использование, повышают рентабельность как основной продукции, так и вторичного сырья в кожевенном производстве.
   Ключевые слова: коллагенсодержащий продукт, триэтаноламин, модификация, свойства, ресурсосберегающая технология, кожа.

Satyanarayan Panigrahi “Application of collagen contained products, modified by three ethanol amine, in manufacture of leather”. - Manuscript.

The dissertation thesis for scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 05.19.05 - Technology of leather and fur. -The State Academy of a Light Industry of Ukraine, Kiev, 1999.

   The dissertation is devoted to results, analytical properties and application in manufacture of leather modified by three ethanol amine collagen contained products – hydrolyzates of collagen. An established interaction between initial collagen contained of products with three ethanol amine, modified products - with chrome and dyeing materials. The expediency of application modified collagen contained products in leather industry: before and during tanning, dyeing and fatting processes is shown, at a furnish. So it activates of fermentation, the process chrome tanning is accelerated, increases the efficiency of use of chemical materials, quality and the increase the area of leather. Developed technique of manufacture of leather chrome tanning modified with three ethanol amine product KFO use for top of footwear verified under production conditions. Performance of research, the theoretical knowledge of a structure and properties collagen which having high molecular of connection, expand its practical use, raise profitability both basic production, and recycled raw materials for leather industries. 
   Key words: collagen contained product, three ethanol amine, modification, property, resources shaving technology, leather.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Застосування колагенвмісних продуктів, які модифіковані триетаноламіном, у виробництві шкір

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net