Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Відомчі засоби масової інформації у формуванні правосвідомості співробітників органів внутрішніх справ України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Відомчі засоби масової інформації у формуванні правосвідомості співробітників органів внутрішніх справ України

Анотації 

Легеза Ю.О. Відомчі засоби масової інформації у формуванні правосвідомості співробітників органів внутрішніх справ України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2005.

   Дисертація присвячена дослідженню правового статусу, ролі та значення засобів масової інформації МВС України у формуванні професійної правосвідомості. В указаному контексті у дисертації здійснюється послідовний та систематизований аналіз особливостей правового регулювання відомчих ЗМІ в інформаційному просторі України, а також теоретико-практичних засад впливу мас-медіа на правосвідомість співробітника ОВС в умовах розбудови правової держави.
   Визначається класифікація та поняття відомчих ЗМІ, досліджуються форми, методи та способи їх впливу на правосвідомість співробітника ОВС і аналізується їх місце серед мас-медіа України в цілому.
   Ключові слова: відомчі засоби масової інформації, професійна правосвідомість, правовий статус, органи внутрішніх справ, громадська думка, позитивний імідж правоохоронця.

Легеза Ю.А. Ведомственные средства массовой информации в формировании правосознания сотрудников органов внутренних дел Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальный университет внутренних дел. Харьков, 2005.

   В диссертации проводится исследование сущности массовой информации, определяется философское и филологическое понимание понятий “информация” и “массовая информация”; рассматривается социальная природа возникновения массовой информации; доказывается необходимость определения массовой информации как отдельного объекта правоотношений.
   Рассматриваются исторические условия развития средств массовой информации независимой Украины. Анализируются особенности конституционного и общеправового регулирования права граждан на информацию. Также проводиться сравнительный анализ нормативно-правовых положений, которые регулируют деятельность масс-медиа в Украине и в некоторых зарубежных странах.
   Определяется, что средства массовой информации Министерства внутренних дел Украины в информационном пространстве играют роль структурного звена между органами внутренних дел и общественностью для обеспечения права человека на информацию, и действуют в постоянной взаимосвязи с другими масс-медиа региона или страны в целом.
   Предложена авторская классификация видов средств массовой информации за разными критериями (за способом передачи информации, организационно-правовою формою, территорией распространения и др.).
   Для оптимизации регламентации деятельности ведомственных СМИ предлагается принять нормативно-правовое положение „О средствах массовой информации МВД Украины”.
   На основе анализа научных подходов об определении правосознания делается уточнение о необходимости понимания правосознания сотрудника органов внутренних дел в связи с его уровнем информированности.
   Делается вывод о том, что правосознание сотрудника органов внутренних дел по сути – профессиональное, так как зависит от специфики практической деятельности личности.
   Определяется роль и значение ведомственных СМИ в формировании правосознания сотрудника органов внутренних дел. Сущность влияния ведомственных СМИ на формирование правосознания сотрудника органов внутренних дел состоит в осуществлении непосредственного и опосредованного информационного действия на сознание правоохранителя, что ведет к качественным изменениям в его социальной сущности.
   Рассматривается, что ведомственные средства массовой информации в процессе своего влияния на правосознание реализуют такие формы правового воспитания, как правовая пропаганда, правовое обучение и использование литературно-художественных средств. Определяется, что наибольшая эффективность влияния ведомственных средств массовой информации достигается при применении совокупности методов, а именно: метода убеждения, метода координации, метода примера, метода стимулирования, метода осуждения.
   Акцентируется внимание на значении в формировании профессионального правосознания общественного мнения о деятельности органов внутренних дел как фактора влияния на уровень престижа профессии, что в свою очередь ведет к изменению самооценки личности правоохранителя.
   Основными путями повышения эффективности влияния ведомственных СМИ на формирование правосознания сотрудника органов внутренних дел рассматривается: 1) формирование информационной культуры личности правоохранителя; 2) развитие информационного пространства в органах внутренних дел Украины; 3) координация и интеграция деятельности ведомственных СМИ; 4) деятельность, направленная на обеспечение открытости органов внутренних дел с целью обеспечения положительного общественного мнения и имиджа милиции в целом.
   Ключевые слова: ведомственные средства массовой информации, профессионное правосознание, правовой статус, органы внутренних дел, общественное мнение, позитивный имидж правоохранителя.

Legeza Y.A. – Departmental mass-media in professional legal awareness of law enforcement officers of development. – Manuscript.

Thesis for scientific degree of the Candidate of Law on the speciality 12.00.01 – Theory and History of State and Law; History of Political and Legal studies. – National University of Internal Affairs. Kharkiv, 2005.

   The dissertation is dedicated to determination and research of the legal status, role and importance of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine mass media in professional legal awareness. In the given context the dissertation carries out consistent and systematic analyses of the legal regulation peculiarities of departmental mass media in Ukrainian information area. Theoretical and legal basis of mass media influence on the member of Internal Affairs agencies legal awareness under circumstances of legal state development are examined.
   The author works out the classification and determination of the departmental mass media, examines the forms, methods and ways of influencing the legal awareness of the member of Internal Affairs agencies and analyses the place departmental mass media occupies in mass media of Ukraine on the whole.
   Key words: departmental mass media, professional legal awareness, legal status, Internal Affairs agencies, public opinion, law enforcement officer positive image.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Відомчі засоби масової інформації у формуванні правосвідомості співробітників органів внутрішніх справ України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net