Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Управління освітньою галуззю в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: регіональний аспект
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Управління освітньою галуззю в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: регіональний аспект

Анотації 

Мазак А.В. Управління освітньою галуззю в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: регіональний аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005.

   Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню вдосконалення діяльності органів управління освітою в умовах становлення та розвитку демократичного громадянського суспільства в Україні. Здійснено аналіз механізмів реалізації державної освітньої політики, на підставі соціологічного дослідження визначено готовність працівників органів управління освітою до співпраці з інституціями громадянського суспільства. Проаналізовано нормативне забезпечення освітньої галузі, зокрема, щодо регіонального управління, запропоновано модель удосконалення управління освітою за участі громадянського суспільства, визначено критерії оцінки якості реформування з урахуванням світового досвіду. Обгрунтовано доцільність та межі участі громадськості в управлінні закладами освіти, розроблено параметри громадського контролю в освітній сфері. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності органів державного управління щодо впровадження державно-громадської моделі управління освітою.
   Ключові слова: державне управління, управління освітою, орган управління освітою, освітні потреби, навчання, громадянське суспільство, якість освіти, ефективність, зміст освіти.

Мазак А.В. Управление образовательной отраслью в условиях становления гражданского общества в Украине: региональный аспект. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2005.

   Диссертационная работа посвящена комплексному исследованию усовершенствования деятельности органов управления образованием в условиях становления и развития демократического гражданского общества в Украине.
   Определяющим в реформировании управления образованием является достижение тесного сотрудничества органов государственного управления образованием всех уровней, учебно-воспитательных учреждений, общественного самоуправления и повышение их ответственности в рамках собственных полномочий; создание целостной системы управления образованием, которой были бы присущими гибкость, демократизм, динамизм, мобильность, способность к самоорганизации. Управление образованием должно быть направлено на организацию и обеспечение оптимальных условий функционирования образовательной сферы, создание системного механизма ее саморегуляции на общенациональном, региональном, местном уровнях и в учебно-воспитательных учреждениях.
   В работе обосновано положение о том, что показатели деятельности системы образования в Украине не отвечают стандартам прозрачного и эффективного государственного управления. Отсутствие практики отчетности перед заинтересованными участниками образовательного процесса подрывает доверие населения к системе государственного управления образованием. Одновременно монопольное положение государства мешает развитию конкурентных взаимоотношений в отрасли, не создает условий для выбора, участия общественности в процессах управления.
   На основе системного подхода обоснована реальная потребность разработки модели участия и ответственности институтов гражданского общества в процессах управления образовательной отраслью в контексте обеспечения равновесия между сферами влияния государства и общественности. Автором доказана необходимость обеспечения соответствия государственных стандартов и запросов информационного общества, которая предопределяет стандартизацию процедур оценки знаний, умений, компетенции.
   Проанализировано законодательно-нормативное обеспечение образовательной области, в частности относительно регионального управления, предложена модель усовершенствования управления образованием с учетом мирового опыта.
   Осуществлен анализ механизмов реализации государственной образовательной политики, определены отдельные несоответствия законодательного поля в процессе внедрения государственно-общественной модели управления образованием, предложены концептуальные подходы к разработке данной модели.
   На основе социологического опроса автором определена готовность работников органов управления образованием к сотрудничеству с гражданским обществом.
   Конкретизированы условия участия населения в управлении образованием, уточнены трансформационные особенности осуществления государственно-общественного контроля за деятельностью учебных учреждений и заведений.
   Сделаны выводы, что относительно образовательной сферы эффективность деятельности учебных заведений может быть оценена через призму качества образовательных услуг, которые предоставляются жителям каждого конкретного региона с учетом социальных, экономических, демографических, культурных особенностей территории. Обеспечить такие качественные образовательные услуги возможно прежде всего на местном уровне управления, который является максимально приближенным к запросам потребителей, вместе с тем формирование объективных критериев качества образования невозможно без расширения участия общественных структур в разработке, принятии и реализации управленческих решений.
   В диссертации выработаны ключевые параметры контроля над деятельностью образовательных учреждений при участии граждан. Конкретизирована роль региональных органов управления образованием, предложены подходы к расширению полномочий неправительственных организаций в сфере разработки и реализации образовательной политики. Особое внимание уделено обоснованию критериев мониторинга качественных изменений управленческих услуг на региональном уровне.
   Материалы исследования могут быть использованы в практической деятельности органов государственной исполнительной власти, органов местного самоуправления, школьными администраторами.
   Ключевые слова: государственное управление, управление образованием, орган управления образованием, образовательные потребности, обучение, гражданское общество, качество образования, эффективность, содержание образования.

Mazak A.V. Educational branch management under condition of the formation civic society in Ukraine: regional aspect. – Manuscript.

Dissertation thesis for obtaining the degree of the Candidate of Sciences in Public Administration under 25.00.02 speciality – mechanisms of public administration. – The National academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   The thesis is devoted to the complex study of perfecting the work of Educational Management Board under conditions of formation and development of democratic civic society in Ukraine. The analysis of mechanisms of realizing the state educational policy has been made. On the grounds of sociologic research the readiness of Educational Management Board workers to the collaboration with civic society institutions has been defined. Normative providing of educational branch has been analyzed, namely, for the regional management; the model of perfecting Educational Management with the association of civic society has been offered; the criteria of evaluating the reformation quality have been defined taking into account world experience. The expediency and the boundaries of society participation in the management of educational institutions have been proved; the parameters of civil control in educational sphere have been worked out. The results of the study can be used in practical work of Board of Education to introduce the state civil model of Educational Management.
   Key words: Public Administration, Educational Management, Board of Education, educational needs, education, civic society, quality of education, efficiency, content of education.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Управління освітньою галуззю в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: регіональний аспект

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net