Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Застава як спосіб забезпечення банківського кредиту за цивільним законодавством України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Застава як спосіб забезпечення банківського кредиту за цивільним законодавством України

Анотації 

Мальцев Д.О. Застава як спосіб забезпечення банківського кредиту за цивільним законодавством України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2005.

   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню правової природи застави як способу забезпечення банківського кредиту за цивільним законодавством України, аналізові концептуальних положень, виявленню їх певних недоліків та відпрацюванню рекомендацій щодо удосконалення інституту застави. Дослідження містить теоретичне узагальнення положень цивільного законодавства України при застосуванні застави як способу забезпечення банківського кредиту, що дозволило зробити висновки, які мають теоретичне значення і практичну цінність. З практичного погляду, застава означає наявність у банків прав на реалізацію предмета забезпечення кредиту з метою адекватного відшкодування заборгованості позичальника і збитків кредитора за кредитним договором у разі неспроможності позичальника сповна або частково (якщо є така домовленість) погасити кредит згідно з умовами кредитного договору.
   Враховуючи існуючі недоліки у цивільному законодавстві, розглянуто можливість підвищення ефективності регулювання особливостей окремих видів застави, визначено фактори, які зумовлюють ефективність цього виду застави, максимального розвитку правових засобів, за допомогою яких банки могли б реалізовувати своє право вимоги.
   Перший розділ “Банківське кредитування та способи його забезпечення” присвячено постановці проблеми, дослідженню питань, пов'язаних зі станом вивчення проблеми, методологічного підґрунтя дослідження та визначення його ключових понять.
   Другий розділ “Застосування застави у банківському кредитуванні” присвячений теоретичному та науковому аналізові загальної характеристики регулювання досліджуваного інституту застави у різні історичні періоди в різних правових системах, тенденції зміни норм, що стосуються правового регулювання заставних зобов'язань, якої підтримуються дослідники проблем. Детально проаналізовано з позиції чинного законодавства і правничої літератури специфіку окремих видів застави, правовий механізм реалізації прав кредиторів, основні правові вимоги, що пред'являються до договору застави за участю банків.
   У третьому розділі “Застосування іпотеки як способу забезпечення банківського кредиту” розкривається механізм регулювання питань іпотечного кредитування, детально проаналізовані підстави виникнення іпотеки та вимоги, що нею забезпечуються, формування нормативно-правової бази з питань іпотеки, аналізується ефективність використання іпотеки для вирішення соціально-економічних проблем, особливості іпотеки окремих видів майна, розглядаються порядок та умови випуску та обігу цінних паперів та їх похідних, які використовуються на ринку іпотеки.
   Ключові слова: застава, забезпечення зобов'язань, банківське кредитування, застава майнових прав, застава товарів в обороті та переробці, іпотека, іпотечні цінні папери, реалізація прав банків-заставодержателів.

Мальцев Д.А. Залог как способ обеспечения банковского кредита в гражданском законодательстве Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. - Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2005.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию правовой природы залога как способа обеспечения банковского кредита в гражданском законодательстве Украины, анализу концептуальных положений, выявлению определенных недостатков и выработке • рекомендаций по совершенствованию института залога. Исследование содержит теоретическое обобщение положений гражданского законодательства Украины при применении залога как способа обеспечения банковского кредита, что позволило сделать выводы, которые имеют теоретическое значение и практическую ценность. С практической точки зрения, залог означает наличие у банков прав на реализацию предмета обеспечения кредита с целью адекватного возмещения задолженности заемщика и убытков кредитора по кредитному договору в случае несостоятельности заемщика полностью или частично (если есть такая договоренность) погасить кредит в соответствии с условиями кредитного договора.
   С учетом имеющихся недостатков в гражданском законодательстве, рассмотрена возможность повышения эффективности регулирования особенностей отдельных видов залога, определены факторы, которые обуславливают эффективность залога, максимального развития правовых способов, с помощью которых банки могли бы реализовать свое право требования.
   Первый раздел “Банковское кредитование и способы его обеспечения” посвящен становленню проблемы, исследования вопросов, связанных с состоянием изучения проблемы, методологического исследования и определения его ключевых понятий.
   Второй раздел “Применение залога в банковском кредитовании” посвящен теоретическому и научному анализу общей характеристики регулирования исследуемого института залога в разные исторические периоды в разных правовых системах, тенденции изменения норм, которые касаются правового регулирования залоговых обязательств. Детально проанализировано с позиции действующего законодательства и правовой литературы, специфику отдельных видов залога, правовой механизм реализации прав кредиторов, основные правовые требования, которые предъявляются к договору залога с участием банков.
   В третьем разделе “Применение ипотеки как способа обеспечения банковского кредита” раскрывается механизм регулирования вопросов ипотечного кредитования, детально проанализированы основания возникновения ипотеки и требования, которые обеспечиваются ипотекой, формирование нормативно-правовой базы по вопросам ипотеки, анализируется эффективность использования ипотеки для разрешения социально-экономических проблем, особенности ипотеки отдельных видов имущества, рассматривается порядок, условия выпуска и оборота ценных бумаг и их производных, которые используются на рынке ипотеки.
   Ключевые слова: залог, обеспечение обязательств, банковское кредитование, залог имущественных прав, залог товаров в обороте и переработке, ипотека, ипотечные ценные бумаги, реализация прав банков-залогодержателей.

D.O. Maltsev. Pledge as Means of Provision of a Bank Credit under the Civil Legislation of Ukraine. - Manuscript.

A dissertation for taking the degree of Candidate of Law in the field of 12.00.03 - Civil Law and Civil Process; Family Law; International Private Law. -Odesa National Academy of Law, Odesa, 2005.

   The dissertation is devoted to a complex research into the legal nature of the pledge as means of provision of a bank credit under the Civil Legislation of Ukraine, an analysis of conceptual provisions, detecting their certain drawbacks and a development of recommendations with regard to the improvement of the institution of pledge. The research contains a theoretical generalization of the provisions of the civil legislation of Ukraine when using the pledge as means of provision of a bank credit which has allowed to draw conclusions having a theoretical importance and a practical value. From the practical point of view the pledge means banks' rights to realize the object of the credit security for the purpose of an adequate compensation for the borrower's debt and the creditor's loss under a particular contract in case of the borrower's inability to repay the credit in full or in parts (if agreed) under the terms of the credit contract.
   Taking into account the drawbacks existing in the Civil Legislation the author has considered a possibility of improvement of the efficiency of regulating the peculiarities of separate types of pledges and has determined the factors underlying the efficiency of this type of pledge and a maximum development of legal means that could be used by banks to realize their claims.
   The first section “Bank Crediting and Means of Its provision” is devoted to a formulation of the problem, a research into the matters related to the status of the problem investigation, a methodological foundation of the research and a determination of its key notions.
   The second section “Application of the Pledge in Bank Crediting” is devoted to a theoretical and scientific analysis of the general characteristic of regulating the studied institute of pledge in various historical periods in various legal systems, tendencies of changes of the norms concerning the legal regulation of pledge obligations that is adhered to by investigators of problems. The specificity of certain types of the pledge, a legal mechanism of the creditors' rights exercising and main legal requirements to a pledge contract with banks are analyzed in detail from the point of view of the current legislation and the legal literature.
   The third section “Application of Mortgage as Means of Provision of the Bank Credit” shows a mechanism of regulating mortgage lending matters, provides a detailed analysis of the grounds for emergence of the mortgage and the requirements ensured by same as well as the formation of a mortgage laws basis. The work also analyses the efficiency of using the mortgage for settlement of social and economic problems, peculiarities of the mortgage of certain types of property; it also deals with the procedure and conditions of the issue and circulation of securities and their derivatives used on the mortgage market.
   Key words: pledge, provision of obligations, bank crediting, pledge of property rights, pledge of goods in turnover and processing, mortgage, mortgage securities, exercise of rights of plegee banks.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Застава як спосіб забезпечення банківського кредиту за цивільним законодавством України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net