Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Реалізація конституційних прав та свобод громадян при проведенні невідкладних слідчих дій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Реалізація конституційних прав та свобод громадян при проведенні невідкладних слідчих дій

Анотації 

Манівлець Е.Є. Реалізація конституційних прав та свобод громадян при проведенні невідкладних слідчих дій. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09- кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. - Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2005.

   Дисертаційне дослідження містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов¢ язаних із забезпеченням конституційних прав та свобод особи при проведенні невідкладних слідчих дій. В роботі розглядаються поняття, сутність, значення невідкладних слідчих дій, їх місце в системі кримінально-процесуальної діяльності, порядок проведення невідкладних слідчих дій, сутність та значення кримінально-процесуальних гарантій, роль та місце суду у реалізації та захисті прав громадян, втягнутих до сфери кримінального судочинства.
   Автором внесені пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства відносно системи забезпечення конституційних прав громадян при проведенні невідкладних слідчих дій.
   Матеріали дисертаційного дослідження збагачують науку кримінального процесу України, можуть бути використані під час подальших наукових досліджень, при вдосконаленні чинного законодавства, у навчальному процесі.
   Ключові слова: конституційні права та свободи людини і громадянина, невідкладні слідчі дії, кримінально-процесуальні гарантії, затримання, обшук, недоторканність сфери приватного життя, механізм забезпечення прав і свобод особи, судовий контроль.

Манивлец Э.Е. Реализация конституционных прав и свобод граждан при проведении неотложных следственных действий. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09. – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза.- Национальный университет внутренних дел.- Харьков, 2005.

   Диссертация содержит комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с обеспечением конституционных прав и свобод личности при проведении неотложных следственных действий. В работе рассматриваются понятие, сущность, значение неотложных следственных действий, их место в системе уголовно- процессуальной деятельности, порядок проведения неотложных следственных действий, сущность и значение уголовно- процессуальных гарантий, роль и место суда в реализации и защите прав граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства.
   Автором внесены предложения по усовершенствованию действующего уголовно- процессуального законодательства, а именно системы обеспечения конституционных прав и свобод граждан при проведении неотложных следственных действий.
   Материалы диссертационного исследования обогащают науку уголовного процесса Украины, могут быть использованы в ходе дальнейших научных исследований, при усовершенствовании действующего законодательства, в учебном процессе.
   Ключевые слова: конституционные права и свободы человека и гражданина, неотложные следственные действия, уголовно- процессуальные гарантии, задержание, обыск, неприкосновенность частной жизни, механизм обеспечения прав и свобод личности, судебный контроль.

Manivletz E.E. The realization of constitutional rights and freedoms of citizens in fulfilling certain investigative actions. – Manuscript.

The dissertation on law degree of the candidate of legal sciences on speciality 12.00.09 – “Criminal process and criminalististics. Forensic expertise”. – National University of Internal Affairs. Kharkiv, 2005.

   The dissertation contains the complex of theoretical and practical matters, linked with ensuring the constitutional rights and freedoms of a person during the fulfilling certain investigative actions/ The work deals with the notion, meaning, and sense of certain investigative actions, their place in the system of criminal and process activity, criminal and process guarantees, the role and the place of the court in realizing and defending citizens’ rights, involved in the sphere of criminal legislature.
   The author offers some prepositions aimed to improve actual criminal and process legislature in ensuring the rights and freedoms of citizens during the fulfilling certain investigative actions.
   The materials of the dissertation contributes the science of criminal process of Ukraine, may be used at the following researches aimed to improve the actual legislature, at the studying.
   Key words: constitutional rights and freedoms, certain investigative actions, criminal and process guarantees, detention, inviolability of the sphere of the private house, mechanism of ensuring the rights and freedoms, court control.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Реалізація конституційних прав та свобод громадян при проведенні невідкладних слідчих дій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net