Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Механізми державного управління науково-технічними програмами та проектами соціально-економічного розвитку регіону
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Механізми державного управління науково-технічними програмами та проектами соціально-економічного розвитку регіону

Анотації 

Морозов Є.Л. Механізми державного управління науково-технічними програмами та проектами соціально-економічного розвитку регіону. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2005.

   У дисертації викладено результаті досліджень і апробації методичних підходів щодо оптимізації механізму державного управління науково-технічними програмами та проектами соціально-економічного розвитку регіону.
   Запропоновано загальну регіональну систему управління структурно-інвестиційними процесами та формування цільових програм.
   Для обґрунтування підсистем стратегічних пріоритетів і цілей комплексного розвитку регіону запропоновано методику розрахунку інтегрального коефіцієнту економічних результатів діяльності підприємств, застосування якої допоможе визначити пріоритети в фінансуванні конкретної НТО.
   Для оцінки соціально-економічної та екологічної ефективності інноваційних і інвестиційних проектів розроблена система критеріїв селекції високоефективних проектів, яка включає три блоки (соціальний, економічний, екологічний).
   З метою вдосконалення роботи державних органів, розроблені методичні рекомендації щодо створення організаційної системи управління соціально-економічним розвитком територіальної системи. Виділено основні структурні одиниці на стратегічному та проектному рівнях.
   Ключові слова: державне управління, управління проектами, соціально-економічний розвиток, науково-технічні програми.

Морозов Е.Л. Механизмы государственного управления научно-техническими программами и проектами социально-экономического развития региона. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – Механизмы государственного управления. – Донецкий государственный университет управления Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2005.

   В диссертации изложены результаты научных исследований и апробации методических подходов относительно оптимизации государственного управления социально-экономическим и научно-техническим развитием региона.
   Систематизирован опыт ведущих стран, свидетельствующий о большой эффективности механизмов управления развитием территориальных образований, базирующихся на проектной методологии. В диссертации доказано, что именно проектная методология наиболее полно отвечает сложности управления научно-техническим и социально-экономическим развитием регионов в украинских условиях.
   На основе анализа данных о состоянии науки Украины и Донецкого региона на протяжении всего переходного периода аргументирована идея об определенном влиянии науки на формирование социально-экономических параметров региона и необходимости создания адекватных механизмов эффективного привлечения возможностей науки к решению региональных проблем.
   Разработаны научно-методические основы формирования комплексных социально-экономических и научно-технических программ развития регионов на основах мониторинга, определяющего его объекты и исследуемые показатели. Для реализации данных мониторинговых исследований разработана региональная система управления структурно-инвестиционными процессами и формирования целевых программ.
   В диссертации представлена разработанная методика определения уровня приоритетности НТО и введен соответствующий интегральный показатель, применение которой обеспечивает необходимую доказательность государственной политики поддержки научных организаций, в частности, решение вопросов о направлениях, объемах, срочности их финансирования.
   С целью объективизации государственного управления сферой наука и научное обслуживание, которая требует использования разнообразных и гибких критериев оценок относительно способности НТО осуществлять инновационные разработки, спроса предприятий на такие разработки, интересов банковских учреждений финансировать научно-технические разработки при условии их рискованности (неопределенности ожидаемых результатов), в диссертации предложены блоки взаимосвязанных критериев оценки инновационных и инвестиционных проектов – социальных, экономических и экологических.
   В работе обосновано три вида организационных структур управления развитием региона – стратегической, проектный и оперативный, разработаны их функции и методы координации, которые воспроизведены в предложенной организационной структуре управления развитием территориальной системы. Преимущество этой структуры состоит в обеспечении единства управления на всех уровнях планирования, в оптимальном распределении стратегической и оперативной работы между уровнями управления, в сквозном контроле использования бюджетных средств на развитие и практическую реализацию научного потенциала региона.
   Ключевые слова: государственное управление, управление проектами, социально-экономическое развитие, научно-технические программы.

Morozov E.L. Mechanisms of the state management of scientific and technical programs and projects of the regional social-and-economic development. - Manuscript.

The thesis for candidate’s degree on state management by specialty 25.00.02 - Mechanisms of the state governace. - Donetsk state university of management of Ukraine’s Ministry of Education and a Science, Donetsk, 2005.

   The thesis states the results of scientific research and approbation of methodical approaches with reference to the optimization of mechanism of the state management of scientific and technical programmes and projects of the regional social and economic development.
   The general regional system of managing the structural and investment processes and formation of target programmes is proposed.
   For grounding the subsystems of strategic priorities and objectives of the regional comprehensive development a design procedure of estimating the integral factor of economic results the enterprises operation is proposed, the application of which will encourage determining the priorities in financing a certain STO.
   For evaluating the social economic and ecological efficiency of innovation and investment projects the system of criteria concerning the criteria of selecting the highly efficient projects comprising three blocks (social, economic, ecological) has been developed.
   With object of improving the work of the state authorities, the methodical recommendations regarding the creation of the organizational system of governing the social and economic development of a territorial system are have been worked out. The principal structural units and the strategic and design levels have been singled out.
   Key words: state administration, management of projects, social and economic development, scientific and technical programmes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Механізми державного управління науково-технічними програмами та проектами соціально-економічного розвитку регіону

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net