Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Криміналістичне дослідження інформації про зовнішність особи методами та засобами інформатики
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Криміналістичне дослідження інформації про зовнішність особи методами та засобами інформатики

Анотації 

Мартиненко І.В. Криміналістичне дослідження інформації про зовнішність особи методами та засобами інформатики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. – Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005.

   Дисертацію присвячено розробці засад і структури інформаційно-аналітичної системи встановлення розшукуваного за ознаками зовнішності. Запропонована система, яка на відміну від наявних інформаційно-пошукових систем, дозволяє аналізувати повноту та вірогідність інформації, отриманої від потерпілих (свідків), встановлювати індивідуальні особливості процесу впізнавання потерпілими (свідками) та зважати на ці особливості під час матеріалізації “слідів пам’яті”, моделювати образ розшукуваного.
   Проаналізовано етапи становлення теорії криміналістичної ідентифікації, її завдання, засади класифікації об’єктів. Під час розгляду людини як одного з об’єктів криміналістичної ідентифікації уточнюються класифікації властивостей, ознак і елементів зовнішності особи, термінологія, яка сьогодні використовується при цьому в криміналістичній літературі.
   Проведено аналітичний огляд наявних методів та засобів дослідження інформації про ознаки зовнішності особи, з’ясовані причини низької якості суб’єктивних портретів розшукуваних.
   Розглянуто процесуальні аспекти використання науково-технічних засобів в кримінально-процесуальній діяльності, запропоновано відповідне доповнення чинного кримінально-процесуального законодавства України.
   Розроблено поняття інформаційно-аналітичної системи встановлення особи за ознаками зовнішності, загальні та спеціальні вимоги, яким ця система має відповідати, її основні функції, алгоритм роботи та блок-схема.
   Визначено напрями впровадження досягнень інформаційних технологій при дослідженні інформації про зовнішність особи.
   Практичні рекомендації розраховані на використання в криміналістиці і криміналістичній інформатиці як науках, навчальних дисциплінах і в практичній діяльності органів досудового слідства України.
   Ключові слова: ідентифікація особи, властивості людини, ознаки зовнішності, елементи зовнішності, інформаційні технології, функції, тенденції.

Мартыненко И.В. Криминалистическое исследование информации о внешности личности методами и средствами информатики. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальная академия внутренних дел Украины. – Киев, 2005.

   Диссертация посвящена разработке основ и структуры информационно-аналитической системы установления разыскиваемого по признакам его внешности. Предложенная система, в отличии от существующих информационно-поисковых систем, позволяет анализировать полноту и достоверность информации, полученной от потерпевших (свидетелей), устанавливать индивидуальные особенности процесса узнавания потерпевших (свидетелей) и учитывать их при материализации “следов памяти”, моделировать образ разыскиваемого.
   Проанализированы этапы становления теории криминалистической идентификации, ее задачи, основы классификации объектов. При изучении человека как одного из объектов криминалистической идентификации уточняются классификации его свойств, признаков и элементов внешности; терминология, которая сегодня используется при этом в криминалистической литературе.
   Выделены основные этапы формирования методов и средств криминалистического исследования информации о внешности человека. Рассмотрены существующие способы фиксации и воспроизведения информации о внешности человека: рисование, изготовление композиционно-рисованного, композиционно-фотографического портрета, создание видеотек. В диссертации проведен аналитический обзор технических средств, аппаратно-программных комплексов, которые использовались и используются сегодня для исследования информации о признаках внешности человека, на основе обширного эмпирического материала проанализированы причины низкого качества субъективных портретов разыскиваемых. Определены проблемы, связанные с дальнейшей автоматизацией процесса криминалистического исследования информации о внешности человека, предложены пути их преодоления.
   Рассмотрены аспекты процессуального закрепления использования научно-технических средств в деятельности органов досудебного следствия. Разработано определение научно-технических средств, условия их использования в уголовно-процесуальной деятельности. Предложено соответствующее дополнение уголовно-процессуального законодательства Украины.
   Разработано понятие информационно-аналитической системы установления личности по признакам ее внешности, общие и специальные требования, которым эта система должна удовлетворять, ее основные функции, алгоритм работы и блок-схема. Предложены методические рекомендации по использованию информационно-аналитической системы установления личности по признакам ее внешности для активизации памяти потерпевших (свидетелей) с разными формами узнавания.
   В работе определены направления внедрения достижений информационных технологий при исследовании информации о внешности человека, обоснована необходимость создания системы повышения квалификации сотрудников органов досудебного следствия с целью обучения и эффективного использования современных научно-технических средств в практической деятельности.
   Практические рекомендации рассчитаны на использование в криминалистике и криминалистической информатике как науках, учебных дисциплинах и в практической деятельности органов досудебного следствия Украины.
   Ключевые слова: идентификация личности, свойства человека, признаки внешности, элементы внешности, информационные технологии, функции, тенденции.

Martynenko I. V. Criminalistic investigation of information about person's appearance by means of computer science. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in law by speciality 12.00.09 – criminal process and criminalistics; legal expertize. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   The thesis researches the development of theoratical bases and the structure of informational and analytical system of locating wanted with the help of characteristics of their appearance. This system differs from existing search systems as it helps to analyze the completeness and the trustworthyness of information obtained from the victims (witnesses), to set individual features of the identification process by victims (witnesses) and count on them during the process of materialization of "traces of memory" while reconstructing the image of the wanted.
   Stages of development of criminalistics identification theory, its tasks and bases of objects classification are analyzed. The terminology used in modern criminalistics literature, classification of characteristic features, peculiarities and elements of person's appearance as one of the objects of criminalistics identification are specified.
   Analytical review of available methods and means of analysis of information about person's appearance is conducted. The causes of low quality of identity – kits of wanted are analyzed.
   The aspects of procedural legalization of application of scientific and technical means in the activity of law enforcement bodies are described. Corresponding supplement to the active Criminal procedural code of Ukraine is suggested.
   The notion of informational and analytical system of person's identification with the help of appearance characteristics, general and specific demands for this system, its basic functions, algorithm of work and block-scheme are worked up.
   The guide lines of applications of achievements of computer science during the analysis of information on person's appearance are determined.
   Practical recommendations may be used in criminalistics and criminalistical computer science, academic subjects and in practice of law enforcement agencies of Ukraine.
   Key words: person's identification, person's characteristic features, peculiarities of appearance, elements of appearance, computer science, functions, tendencies.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Криміналістичне дослідження інформації про зовнішність особи методами та засобами інформатики

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net