Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Право власності політичних партій в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Право власності політичних партій в Україні

Анотації 

Мандрика Л.М. Право власності політичних партій в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005.

   Дисертація присвячена дослідженню правовідносин власності за участю політичних партій України. Автор дає дефініції суб’єктивного та об’єктивного права власності політичних партій, визначає місце права власності політичних партій в системі права власності України, його суб’єктний та об’єктний склад.
   Розгляд підстав виникнення права власності політичних партій приводить до висновку про те, що частка майна, набутого у власність від приватних юридичних осіб, повинна зменшуватися, а акцент фінансування повинен зміщуватися в бік державного фінансування діяльності політичних партій. З цією метою автор дає юридичну характеристику і обґрунтування договору підтримки, який замінюючи договір пожертви, має стати юридичною підставою набуття права власності від приватних суб’єктів без ризику потрапляння у майнову залежність від них.
   Дисертація містить рекомендації і пропозиції, що стосуються законодавчого врегулювання відносин власності за участю політичних партій, зокрема, щодо визначення правового становища об'єднань політичних партій та їх структурних одиниць, кількісного та якісного складу об’єктів права власності, порядку, підстав та механізму захисту права власності при його порушенні.
   Ключові слова: власність, здійснення права власності, майно, об’єднання громадян, політична партія, правовідносини, право власності, юридична особа, юридичний факт.

Мандрыка Л.М. Право собственности политических партий в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию правоотношений собственности при участии политических партий Украины. В соответствии с классической структурой правоотношения, автор осуществляет рассмотрение по отдельности элементов правоотношения собственности, как одной из разновидностей правоотношений.
   В начале работы даются дефиниции субъективного и объективного права собственности политических партий Украины. Определение места права собственности политических партий в системе права собственности Украины происходит путем его сопоставления с правом собственности юридических лиц и правом собственности объединений граждан. В результате этого выясняются особенности, которыми характеризируется право собственности политических партий, в первую очередь, по сравнению с правом собственности объединений граждан.
   В ходе анализа оснований приобретения права собственности поддерживается вывод о том, что доля имущества, приобретенного партиями в собственность от частных юридических лиц, должна уменьшатся, а акцент финансирования должен смещаться в сторону государственного финансирования деятельности политических партий. Для этого автор дает юридическую характеристику и обоснование договора поддержки, который, заменяя договор пожертвования, должен стать главным юридическим основанием приобретения права собственности от частных субъектов без риска попадания к ним в имущественную зависимость. Этой же цели служит определение автором структуры и свойств сложного юридического состава, как основания приобретения политическими партиям права собственности в порядке их прямого и непрямого государственного финансирования.
   В диссертации аргументируется необходимость признания факта уплаты членских взносов в качестве юридического основания приобретения партиями права собственности при исполнении ее членами уставной обязанности по уплате членских взносов, а также доказывается необходимость признания договора на оказание услуг, заказчиками в котором выступают исключительно физические лица, в качестве юридического основания приобретения имущества при проведении политической партией общественно-политических мероприятий.
   В ходе анализа субъектного состава политических партий и определения собственника принадлежащего им имущества автор приходит к выводу, что единственным собственником (в т.ч. и имущества структурных образований) должна признаваться сама партия как целостное, организационно единое и имущественно обособленное юридическое лицо. Единственным собственником имущества должен признаваться и некоммерческий союз как юридическое лицо - результат объединения политических партий.
   Доказывается, что основным фактором, влияющим на количество и характер принадлежащих политическим партиям объектов собственности, а также на порядок осуществления права собственности на них, должна быть специальная правосубъектность политических партий и специальный правовой режим принадлежащего им имущества, необходимого исключительно для достижения уставных целей политической партии.
   В заключительной части работы рассматриваются средства и механизмы защиты права собственности, результатом чего становится вывод о том, что для защиты права собственности политических партий полностью достаточно тех общегражданских средств, которые допустимы для иных участников гражданского оборота. При этом подчеркивается, что применение политическими партиями публично-массовых форм защиты права собственности не соответствует законодательству и праву и должно быть сведено к минимуму. Предпочтение применения прокурорского надзора и судебного контроля как форм защиты права собственности должно отдаваться случаям его нарушения со стороны должностных лиц и органов публичной власти.
   Ключевые слова: имущество, объединение граждан, осуществление права собственности, политическая партия, правоотношение, право собственности, собственность, юридический факт, юридическое лицо.

Mandryka L.M. Right of ownership of political parties in Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of candidate of science, speciality 12.00.03. – Civil Law and Civil Process; Family Law; International Private Law. – National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2005.

   Dissertation is devoted to research of legal relationships of ownership with participation of political parties of Ukraine. The author gives definition of subjective and objective right of ownership of political parties, determines the place of right of ownership of political parties in the system of right of ownership of Ukraine, its subjective and objective composition.
   The author comes to conclusion that the part of property acquired from private legal entities must be diminished, and the accent of financing must be turned toward the state financing of activity of political parties. Witt this the author gives legal description and characteristics of the contract of support, which must replace the contract of donation and become the legal basis of acquisition the right of ownership from private subjects without the risk of falling in property dependence, from them.
   The author gives scientific recommendations and suggestions, which touch the legislative regulation of relations of ownership with participation of political parties, and particularly devoted to determination of legal state of associations of political parties and their structural units, quantitative and qualitative composition of objects of right of ownership, order, grounds and mechanism of defence of right of ownership at its violation.
   Keywords: ownership, realization of right of ownership, property, associations of citizens, political party, legal relationships, right of ownership, legal entity, legal fact.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Право власності політичних партій в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net