Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Територіальний устрій та місцеве самоврядування Республіки Польща (1945-2000 рр.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Територіальний устрій та місцеве самоврядування Республіки Польща (1945-2000 рр.)

Анотації 

Марчук Микола Іванович. Територіальний устрій та місцеве самоврядування Республіки Польща (1945-2000 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005.

   Дисертацію присвячено вивченню еволюції та сучасного стану територіального устрою й системи місцевого самоврядування Республіки Польща. Вказано причини, передумови і наслідки проведення найбільш суттєвих реформ державотворчого характеру. В якості суттєвих недоліків при здійсненні адміністративно-територіального поділу Польщі вказано на відсутність чітких концепцій територіальних змін та механізмів їх реалізації.
   Розглянуто досвід використання основного, допоміжного і спеціального рівнів територіального устрою, а також порядок їх реформування та ліквідації. Досліджено систему суб’єктів місцевого самоврядування за Конституцією 1997 р. та законодавством про базовий територіальний поділ РП.
   Здійснено комплексний критичний аналіз компетенції місцевого самоврядування на гмінному, повітовому та воєводському рівнях. З’ясовано правовий статус установчих і виконавчих органів місцевого самоврядування. Висвітлено питання про правові форми співпраці гмін, повітів та воєводств. Зроблено висновок про цільовий характер самоврядних об’єднань.
   Ключові слова: територіальний устрій, місцеве самоврядування, компетенція, делегування повноважень, правові форми.

Марчук Н. И. Территориальное устройство и местное самоуправление Республики Польша (1945-2000 гг.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена изучению эволюции и современного состояния территориального устройства и системы местного самоуправления Республики Польша.
   Польша, как социалистическое государство представляла собой нетипичный пример регионализации, несовместимый с советской моделью, поэтому ее обходили во многих научных исследованиях советских времен. Этим объясняется тот факт, что работы как польских, так и советских ученых-государствоведов по теме исследования имеют разноплановый характер и нуждаются в систематизации.
   На польскую научную литературу значительное влияние оказали территориальные разделы страны. Они наложили свой отпечаток как на понятийный юридический аппарат, так и на отдельные традиции территориального самоуправления. Большинство дефиниций, касающихся территориального деления Польши, имеют скорее социологический, чем юридический характер. С этим чем и связана их многозначительность.
   Автором указаны причины, основания и последствия проведения наиболее значимых реформ государствообразующего характера. В качестве существенных недостатков при проведении административно-териториального деления Польши указано на отсутствие четких концепций территориальных изменений и механизмов их осуществления.
   Доказано, что в процессе становления децентрализованного польского государства возникает потребность дальнейшего развития демократических институтов, что неминуемо приводит к разработке новых научных подходов по сосуществованию органов территориального самоуправления и правительственной администрации. Все они нашли свое отражение как в законодательных актах того времени, так и в практических материалах.
   В ходе исследования рассмотрен положительный и негативный опыт использования основного, вспомогательного и специального уровней территориального устройства, а также порядок их реформирования и ликвидации.
   Заслуживает особого внимания тот факт, что структура самоуправления на уровне воеводства существенно отличается от аналогичной структуры на уровне гмины и уезда, поскольку на территории воеводства действует также правительственная администрация. На уровне гмины и уезда такой дуализм отсутствует, а функции правительственной администрации осуществляют органы самоуправленческой администрации.
   Исследована система субъектов местного самоуправления по Конституции 1997 г. и “устройственному” законодательству Республики Польша.
   Осуществлен комплексный критический анализ компетенции органов местного самоуправления на гминном, уездном и воеводском уровнях с указанием на доминирование компетенции гмины над компетенцией уезда и воеводства. В случае возникновения сомнений по поводу принадлежности задания к компетенции органов конкретного самоуправленческого уровня, следует руководствоваться доминирующей компетенцией гмины.
   Выяснен правовой статус учредительных и исполнительных органов местного самоуправления и отмечен тот факт, что на локальном уровне (гмина и уезд) доминирует компетенция учредительных и контролирующих органов, а на уровне региональном (воеводство) – исполнительных.
   Исследованы вопросы о правовых формах сотрудничества гмин, уездов и воеводств. Сделан вывод о целевом характере самоуправленческих объединений. Раскрыты особенности правового статуса депутатов местных советов. Рассмотрена проблема делегирования полномочий между различными органами публичной власти на местном и региональном уровнях.
   Ключевые слова: территориальное устройство, местное самоуправление, компетенция, делегирование полномочий, правовые формы.

Marchuk M. I. Territorial structure and local self-government of the Republic of Poland (1945-2000 yy.). – Kharkiv. – Manuscript.

The thesis for candidate¢ s degree in the field 12.00.01 – Theory and history of the state and law; history of the political and legal studies. – National University of Internal Affairs, 2005.

   The thesis is devoted to studying the evolution and modern status of the territorial structure and local self-governance system of the Republic of Poland. Special attention is devoted to reasons, background and consequences of major state reforms. The experience of using primary, suplementary and special levels of the territorial structure as well as the procedure for their reforming and liquidation were examined. The author studied the system of forms of direct democracy at the local level as well as the system of subjects of the local self-governance pursuant to the Constitution of 1997 and structural legislation.
   An integrated critical analysis of the competence of the local self-governance at gmina, povit, and voevodship levels was carried out. Legal status of statutory and executive authorities of local self-governance was identified. The author studied legal forms of cooperations between gmina, povit and voevodship. The conclusion was made that local self-governance associations have a mission-focused character. The peculiarities of the legal status of local council deputies were revealed.
   Key words: territorial structure, local self-governance, competence, devolution of authority, legal forms.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Територіальний устрій та місцеве самоврядування Республіки Польща (1945-2000 рр.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net