Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративна відповідальність за ухилення від оподаткування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративна відповідальність за ухилення від оподаткування

Анотації 

Мацелик М.О. Адміністративна відповідальність за ухилення від оподаткування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2005.

   Дисертацію присвячено аналізу сутності адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства. У роботі аналізується поняття адміністративної відповідальності взагалі та адміністративної відповідальності у податковому праві зокрема, досліджуються її ознаки та особливості. Проведено всебічний аналіз загальнотеоретичних проблем перетворення адміністративної відповідальності у податковому законодавстві; розкрито поняття і правові засади перетворення адміністративної відповідальності та її шляхи переходу; альтернативний та імперативний. У роботі здійснено аналіз запропонованої різними вченими класифікації ухилень у сфері оподаткування та обґрунтовано і запропоновано власну. Здійснено порівняльний аналіз адміністративного і податкового законодавства, в ході якого виявлено ряд суперечностей і прогалин. Запропоновано напрями удосконалення податкової системи, яка б сприяла сплаті податку, збору. Сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення організаційно-правових засад застосування адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства.
   Ключові слова: адміністративна відповідальність, перетворення відповідальності, ухилення, приховування, класифікація.

Мацелик М.А. Административная ответственность за уклонения от налогообложения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2005.

   Диссертация посвящена анализу административной ответственности за нарушение налогового законодательства. В работе анализируются понятие административной ответственности, в общем та административной ответственности в налоговом праве вчасности, исследуются ее особенности. Проведенный всесторонний анализ общетеоретических проблем преобразования административной ответственности в налоговом законодательстве; розкрывается понятие и правовые основы преобразования административной ответственности и пути их перехода; альтернативный и императивный.
   В диссертации подробно исследуются административно-процесуальные мероприятия, которые применяются при осуществлении производства по делам про административные правонарушения в сфере налогообложения.
   Отдельно рассмотрены дискуссионные вопросы теории, связанные с методами и методикой осуществления контрольной деятельности органов государственной налоговой службы Украины за выполнением налогового законодательства. Проанализированные виды способов уклонения от уплати налогов, среди которых наиболее рассмотренными являются начисление и возврат НДС, при этом особое внимание уделено проблемам практического характера.
   Достоинством предложенного диссертантом отечественному правоведению является вариант классификации способом уклонений от налогообложения, который способен улучшить профилактику этих правонарушений и может быть использован в процессе дальнейшего усовершенствования и систематизации административных законодательных актов в налоговой сфере.
   Подчеркнута необходимость нормативной регламентации методики расследования органами государственной налоговой службы Украины уклонений от налогообложения.
   Осуществлен сравнительный анализ административного и налогового законодательства, в ходе которого выявлено ряд противоречий и пробелов нормативно-правового регулирования административной ответственности за уклонения от налогообложения, которые влияют на ефективность функционирования налоговой системы в целом.
   Предложено собственные направления усовершенствования налоговой системы, которое предотвратит уклонения от налогообложения.
   Сформировано ряд выводов, предложений и рекомендаций, направленных на усовершенствование организационно-правовых основ административной ответственности за уклонение от налогообложения.
   Ключевые слова: административная ответственность, преобразование ответственности, уклонение, маскирование, классификация.

Matselik M.O. Administrative responsibility for avoiding of taxation. – Manuscript.

Dissertation for the degree of Ph.D in Law in the 12.00.07. specialty – Management Theory; Financial Law; Information Law. The National Academy of the Internal Revenue Service of Ukraine. Irpin. 2005

   The dissertation looks into the analysis of the essence and grounds of the administrative responsibility in the sphere of taxation, particularly for the avoiding of taxation.
   The investigation of the special characteristics of the administrative responsibility for the tax offences is carried out.
   Considerable attention in the thesis is pain to the ultimate analysis of the general theoretical problem as to the transformation of the administrative responsible in the tax law.
   The definition and legal base of the above mentioned transformation are proposed, as well as the ways of it’s realization; alterative and imperative.
   The comparative analysis of administrative and tax legislation is carried out, which the row of contradictions and blanks is exposed during. Directions of improvement of the tax system, which was instrumental in payment of tax, collection, are offered.
   Keywords: administrative responsibility, transformation of responsibility, deviation, concealment, classification.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративна відповідальність за ухилення від оподаткування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net