Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Науково-теоретичні основи діяльності центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Науково-теоретичні основи діяльності центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій в Україні

Анотації 

Міненко М. П. Науково-теоретичні основи діяльності центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – державна служба. – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – м. Дніпропетровськ, 2005.

   У дисертації розглядаються теоретико-методологічні та практичні аспекти функціонування та розвитку системи неперервної професійної освіти державних службовців в Україні. Здійснено дослідження діяльності центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації як складової системи неперервної професійної освіти і як відкритого складного поліфункціонального системного об’єкта управління. Узагальнено й адаптовано до умов України досвід зарубіжних країн в організації підвищення кваліфікації службовців; визначено місце та роль Центрів як навчальних закладів у системі неперервної професійної освіти службовців, особливості функціонування Центрів і умови оптимізації управління ними; розроблено динамічну варіативну модель організації їх діяльності.
   Ключові слова: державна служба, неперервна професійна освіта службовців, структура, поліфункціональність, модель, професіоналізм, інтеграція позитивного досвіду, інноваційність, андрагогічний підхід.

Миненко Н. Ф. Научно-теоретические основы деятельности центров переподготовки и повышения квалификации работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.03 – государственная служба. – Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – г. Днепропетровск, 2005.

   В диссертации рассматриваются теоретико-методологические и организационно-практические аспекты функционирования и развития системы непрерывного профессионального образования государственных служащих и руководящих кадров в Украине. На основе анализа научной литературы, отечественного и зарубежного опыта обозначены место и роль системы повышения квалификации государственных служащих в общей системе профессионального образования этой категории специалистов. Деятельность центров переподготовки и повышения квалификации работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций рассматривается с точки зрения системного подхода, что позволило определить их роль в системе повышения квалификации должностных лиц и значение для обеспечения реальной непрерывности профессионального образования специалистов в области государственного управления и местного самоуправления.
   В свою очередь, центры переподготовки и повышения квалификации работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций рассматриваются как учебные заведения и системные объекты с присущими им системными признаками. В диссертации определены структура Центра и охарактеризованы системообразующие взаимосвязи ее составляющих в горизонтальной и вертикальной плоскостях; выделены и обоснованы функции Центра как системного объекта, дальнейшее развитие получила их классификация на группы: восстанавливающе-познавательная, адаптивно-диагностическая, учебно-методическая, методико-организационная, научно-исследовательская, опытно-обобщающая, информационно-пропагандистская, стимулирующе-развивающая.
   На основе структурно-функционального анализа деятельности Центров были определены особенности организации учебного процесса в системе повышения квалификации государственных служащих с учетом основных положений андрагогического подхода к обучению и специфики профессиональной деятельности специалистов в области государственного управления, что позволило сформулировать основные направления и рекомендации по усовершенствованию организации учебного процесса в системе повышения квалификации государственных служащих и руководящих кадров.
   Ключевым системным механизмом для определения путей оптимизации организации и управления Центром стала динамическая вариативная модель организации деятельности Центра, разработанная на основе соединения синергетического и системно-деятельностного подходов к теории и практике повышения квалификации специалистов в области государственного управления. Данная модель подана в диссертации по блокам (целевой, факторный, причинно-следственный, деятельностный), дочерняя модель включает два блока (ресурсный и резервный), что позволило рассматривать деятельность Центров в контексте возможностей и перспектив развития. В диссертации выделены условия функционирования модели: концептуальность, научно-методическое и материально-техническое обеспечение, а также реальность внедрения модели. В результате проведенного исследования удалось сформулировать некоторые позитивные тенденции моделирования и деятельности Центра: инновационность в решении как управленческих, так и образовательных задач, вариативность реализации модели, что дает простор для свободы выбора образовательной траектории, а также единство науки и практики, которые, как показало проведенное исследование, было задекларировано и тяжело воплощалось на предыдущем этапе развития Центров. Обосновано, что интегративным показателем жизнеспособности модели является степень эмерджентности, которая находит свое отражение в психолого-дидактических признаках системы обучения специалистов в области государственного управления.
   Доказано, что усовершенствование деятельности центров переподготовки и повышения квалификации работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций связано с прогностическими свойствами предложенной модели.
   Ключевые слова: государственная служба, непрерывное профессиональное образование должностных лиц, структура, поли- функциональность, модель, профессионализм, интеграция положительного опыта, инновационность, андрагогический подход.

Minenko M.P. Scientific – theoretical principles for activity of centers for re-training and raising the level of skill for employers of public authority, local self-governing, public enterprises, institutions and organizations in Ukraine.-Manuscript.

Dissertation for competition of scientific degree for candidate of public administration sciences on specialty 25.00.03- public service.-Dnipropetrovsk regional Institute of Public Administration in National Academy of Public Administration by the President of Ukraine.- Dnipropetrovsk, 2005.

   In the dissertation it’s described theoretical-methodical & organizational-practical aspects of functioning & development of system of continuous professional education of public servants in Ukraine. Research has been performed regarding activity of centers for raising the level of skill as a part of system of continuous professional education of specialist in public administration sphere & as open sophisticated polyfunctional system object of administration, experience of foreign countries in raising the level of skill for employees of public authority in features of their continuous professional education was generalized & adapted for conditions in Ukraine. The ways of improvement for activity of the Centers in conditions of administration reform in Ukraine were motivated; dynamic variant model of organization for activity of the Centers was developed. It’s proved that improvement of activity of the Centers is linked with forecasting features of this model, development of new administration criteria.
   Keywords: public service, continuous professional education of public servants, structure, polyfunctioning, model, professionalism, integration of positive experience, innovation, anthragogical approach.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Науково-теоретичні основи діяльності центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net