Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Котонізація короткого волокна льону на обладнанні бавовно-прядильних фабрик
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Котонізація короткого волокна льону на обладнанні бавовно-прядильних фабрик

Анотації 

Защепкіна Н.М. Котонізація короткого волокна льону на обладнанні бавовно-прядильних фабрик. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 – Технологія текстильних матеріалів. – Херсонський державний технічний університет, Херсон, 1999.

   У дисертаційній роботі розглянуто один із напрямків розвитку ресурсозберігаючих технологій – використання власної сировинної бази України для потреб текстильної промисловості.
   Згідно з “Державною програмою розвитку легкої промисловості на період до 2000 року”, де підкреслено, що одним із найважливіших напрямків розвитку легкої промисловості є зміцнення сировинної бази галузі та модернізація необхідного обладнання для переробки місцевих сировинних ресурсів.
   Розглянуто необхідні технологічні операції, які передують прядінню з короткого волокна льону низьких номерів. Надано визначення цим технологічним операціям, а також – поняттям “котонін”, види котонування, глибина котонування.
   У дисертації наводяться результати комплексних і математичних досліджень параметрів механічного котоніну, який було вироблено на різних технологічних ланцюжках різних підприємств України на бавовняному обладнанні, досліджено залежність параметрів механічного котоніну від заправних параметрів чесальної машини, вибрано оптимальний технологічний ланцюжок та вказано на залежність параметрів пряжі від параметрів котонованого волокна.
   Розкрито практичне використання досліджень дисертації.
   Ключові слова: котонін, глибина котонування, штапельна довжина волокна, тонина волокна, засміченість волокна.

Защепкина Н.Н. Котонизация короткого волокна льна на оборудовании хлопкопрядильных фабрик. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19. 03 – технология текстильных материалов.

   В диссертационной работе рассмотрено одно из направлений ресурсосберегающих технологий – использование собственной сырьевой базы Украины для нужд текстильной промышленности, в частности, переориентация хлопчатобумажных предприятий с одного вида сырья (хлопок) на другое местное сырье (лен низких номеров), согласно с “Державною програмою розвитку легкої промисловості на період до 2000 року”. В программе подчеркнуто, что одним из важнейших направлений развития легкой промышленности является укрепление сырьевой базы отрасли и модернизация необходимого имеющегося оборудования для переработки местных сырьевых ресурсов.
   Приведено экономическое обоснование меньшей стоимости сырья из короткого волокна льна низких номеров в стоимости готовых изделий в сравнении с аналогичным показателем доли стоимости сырья (шерсть, хлопок) в стоимости ткани.
   Рассмотрено: строение различных лубяных волокон и хлопкового волокон, их химический состав, свойства.
   Дан сравнительный анализ свойств и параметров волокон льна в сравнении с хлопковыми волокнами.
   Рассмотрено влияние строения и химического состава волокон хлопка и льна на качество получаемого продукта. Приведены для сравнения характеристики льняных и хлопковых волокон.
   Доказана необходимость в технологических операциях предпрядения для получения пригодного волокна из короткого волокна льна низких номеров (№2-№4) для переработки на хлопкопрядильном оборудовании текстильных предприятий.
   Рассмотрены необходимые технологические операции, предшествующие прядению волокна изо льна низких номеров. Даны определения этим технологическим операциям, понятиям “котонин”, видам “котонирования”, “глубине котонирования”.
   Из всех видов котонирования, акцент сделан на механическое котонирование по причине его дешевизны, в сравнении с другими видами котонирования потому, что механическое котонирование ориентировано на имеющееся, на текстильных производствах технологическое оборудование, существующие производственные площади, обслуживающий персонал.
   Из всех видов котонирования механическое котонирование отличается большей экологической чистотой.
   Приводятся результаты комплексных теоретических и математических исследований параметров механического котонина из короткого волокна льна низких номеров, полученного на различных технологических цепочках различных предприятий Украины, которые работают на оборудовании для хлопчатобумажных производств.
   По результатам сравнительного анализа параметров котонированного волокна (штапельная массодлина волокна, тонина волокна, засоренность волокна) выбрано технологическое оборудование, после обработки, на котором параметры котонированного волокна близки к аналогичным параметрам средневолокнистого хлопка. Это позволяет использовать в качестве сырья для хлопчатобумажных производств лен низких номеров.
   Разработаны рекомендации по составу технологических операций и оптимизации работы технологического оборудования для получения пряжи с заданными параметрами. Это способствует снижению стоимости переработки сырья, стоимости изделий, при высокой их конкурентоспособности.
   Произведен анализ влияния заправочных параметров чесальной машины на параметры получаемого механического котонина. Показана зависимость параметров котонина от заправочных параметров оборудования и зависимость параметров пряжи от параметров котонина, что позволяет задаваться параметрами котонина для получения пряжи заданных плотностей, и, задаваясь параметрами пряжи, получать котонин с заданными параметрами.
   Раскрыто практическое применение результатов исследований, приведенных в диссертационной работе. Получена пряжа заданной линейной плотности из механического котонированного волокна, полученного на отобранной оптимальной технологической цепочке, путем варьирования заправочных параметров оборудования.
   Приведены данные об экономическом эффекте от перевода прядильной фабрики с хлопка на лен низких номеров (№2- №4) для выработки изделий того же ассортимента, что вырабатывался из хлопковых волокон.
   Ключевые слова: котонин, глубина котонирования, штапельная длина волокна, тонина волокна, засорённость волокна.

Zashchepkina N.N. Cottoning of a short fibre of line on equipment to cotton-spinning factories. - Manuscript.

Dissertation on a competition of a scientific degree of the candidate of technical sciences on a speciality 05.19.03 - Technology of textile materials. - Kherson’s state technical university, Kherson, 1999.

   In dissertation one of directions of development savings resourse of technologies - use of own raw base of Ukraine for needs of a textile industry, pursuant to by “The state Program of development of a light industry on a period till 2000” is considered, where is underlined, that by one of major directions of development of a light industry there is strenghtening of raw base of branch and modernization of the necessary equipment for processing of local raw resources.
   Necessary technological operations, previous to spinning of fibre from short fibre are considered of line. Definitions these technological operations, as well as - concepts a “ kinds of a cottonin”, “cottoning”, “depth of a cottoning” are given.
   In the dissertation results of complex and mathematical researches of parameters of a mechanical cottonin are resulted, which was product on various technological chains of the different enterprises of Ukraine on cotton-spinning the equipment, dependence of parameters of a mechanical cottonin on refuelling parameters of a combing machine is investigated, optimum technological chain and dependence of parameters of a yarn is chosen on parameters cottoning of a fibre is specified. Practical application of researches of the dissertation is opened.
   Key words: a cottonin, depth of a cottoning, stapel length of a fibre, fineness of a fibre, clogging up of a fibre.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Котонізація короткого волокна  льону на обладнанні бавовно-прядильних фабрик

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net