Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінальна відповідальність за готування до злочину
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінальна відповідальність за готування до злочину

Анотації 

Маслак Н.В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2005.

   Дисертація присвячена проблемам кримінальної відповідальності за готування до злочину. Розглядаються загальні питання стадій злочину, поняття та види готування як самостійного виду злочину, досліджуються підстава та межі кримінальної відповідальності за вчинення таких діянь. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення відповідних положень чинного кримінального законодавства України та практики його застосування.
   Ключові слова: стадії злочину, незакінчений злочин, готування до злочину, види готування до злочину, склад готування до злочину, покарання за готування до злочину.

Маслак Н.В. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена проблемам уголовной ответственности за приготовление к преступлению. В работе формулируются выводы о приготовлении к преступлению как о самостоятельном виде преступления. Анализируются различные классификации видов приготовления к преступлению, при этом особое внимание уделено обоснованию выделения в Особенной части УК специальных видов приготовления – приготовлений, ответственность за которые предусмотрена как за самостоятельные оконченные преступления (Раздел 1).
   Исследуется основание уголовной ответственности за приготовление как за самостоятельный вид преступления – состав приготовления к преступлению и его отдельные элементы: объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект. Сформулированы выводы относительно правил квалификации различных видов приготовления к преступлению.
   Осуществляется анализ положений, предусмотренных ч.2 ст.11 (малозначительность деяния) и ч.2 ст.14 (приготовление к преступлениям небольшой тяжести не влечет уголовной ответственности) как оснований исключения уголовной ответственности за приготовление к преступлению. Исследован вопрос о добровольном отказе как основании освобождения лиц от уголовной ответственности за совершение таких деяний.
   В работе сформулированы выводы о необходимости отдельной санкции за приготовление как за самостоятельный вид преступления. Также проанализированы правила назначения наказания за совершение таких деяний. Кроме того, исследован вопрос о необходимости декриминализации тех видов приготовления, которые не достигают уголовно-правовой степени общественной опасности (Раздел 2).
   По итогам диссертационного исследования сформулированы выводы и предложения, касающиеся усовершенствования как уголовного законодательства Украины относительно уголовной ответственности за приготовление к преступлению, так и практики его применения.
   Ключевые слова: стадии преступления, неоконченное преступление, приготовление к преступлению, виды приготовления к преступлению, состав приготовления к преступлению, наказание за приготовление к преступлению.

Nataliya V. Maslak. Criminal liability for preparation of crime. – Manuscript.

Thesis for PhD in law degree in the field 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Penitentiary Law. – Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine. – Kharkiv, 2005.

   The dissertation is devoted to the questions of the criminal liability for preparation of crime. The author studies this group of crimes as an independent type of crimes with their specific objective and subjective characteristics. The offers on improvement of the appropriate rules of Criminal Code of Ukraine and practice of their application are formulated.
   Keywords: stages of crime, unfinished crime, preparation of crime, types of preparation of crime, corpus delicti of preparation of crime, punishment for preparation of crime.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінальна відповідальність за готування до злочину

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net