Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Управління зовнішніми міграціями в контексті європейської інтеграції України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Управління зовнішніми міграціями в контексті європейської інтеграції України

Анотації 

Малиновська О.А. Управління зовнішніми міграціями в контексті європейської інтеграції України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005.

   У дисертації доведено, що в умовах інтенсифікації міжнародних міграцій, урізноманітнення їх характеру та спрямованості роль і значення державного управління в цій сфері зростає. Потреба його вдосконалення зумовлена також гостротою міграційних проблем в Україні, тим, що оптимізація міграцій є важливим резервом соціально-економічного розвитку, особливо в умовах демографічної кризи.
   В основі управління зовнішніми міграціями повинно бути глибоке розуміння сутності міграційних процесів, притаманних їм закономірностей, детальний аналіз ситуації, характеристик найважливіших міграційних потоків, серед яких репатріація в Україну, трудова міграція громадян за кордон, прибуття шукачів притулку, нелегальна міграція.
   Дослідження міграційної ситуації в європейських країнах, формування міграційної політики ЄС дало змогу визначити місце зарубіжного досвіду в процесі творення системи управління міграціями в Україні, вкрай важливого в контексті курсу на європейську інтеграцію.
   Здійснено огляд формування управління міграціями в період незалежності, дано оцінку досягнутим результатам, виявлено недоліки цього процесу. Обґрунтовано концептуальні засади та завдання міграційної політики, її основоположні принципи, запропоновано конкретні управлінські рішення, визначено напрями вдосконалення правової бази та органів державного управління зовнішніми міграціями.
   Ключові слова: зовнішні міграції, міграційна політика, державне управління, європейська інтеграція.

Малиновская Е.А. Управление внешними миграциями в контексте европейской интеграции Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук государственного управления по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2005.

   В диссертации доказано, что в условиях интенсификации международных миграций, все большего разнообразия их характера и направленности роль и значение государственного управления в этой сфере возрастает. Потребность его усовершенствования обусловлена также остротой миграционных проблем в Украине, тем, что оптимизация миграций является важным резервом социально-экономического развития, особенно в условиях демографического кризиса.
   В основе управления внешними миграциями должно лежать глубокое понимание сущности миграционных процессов, присущих им закономерностей, детальный анализ ситуации, характеристик наиболее важных миграционных потоков, среди которых репатриация в Украину, трудовая миграция граждан за рубеж, прибытие искателей убежища, нелегальная миграция.
   Исследование миграционной ситуации в европейских странах, формирования миграционной политики ЕС позволило определить место зарубежного опыта в процессе создания системы управления миграциями в Украине, крайне важного в контексте курса на европейскую интеграцию.
   Сделан обзор формирования управления миграциями в период независимости, дана оценка достигнутым результатам, выявлены недостатки этого процесса. Обоснованы концептуальные подходы и задачи миграционной политики, ее основоположные принципы, предложены конкретные управленческие решения, определены направления усовершенствования правовой базы и органов управления внешними миграциями.
   Ключевые слова: внешние миграции, миграционная политика, государственное управление, европейская интеграция.

Malynovska O.A. State Management of International Migration in the Context of European integration of Ukraine. – Manuscript.

Doctoral thesis on Public Administration, speciality 25.00.02 – Mechanisms of Public Administration. – National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   The dissertation proves that the importance of public administration in the field of international migration grows along with the intensification and diversification of the latter. The need in improving state management in this field is also caused by the acuteness of migration problems confronted by Ukraine recently. Optimization of migration flows becomes also an important reserve of national socio-economic development, especially in the context of the demographic crisis in the state.
   Management of the international migrations should be based on the profound understanding of the nature of migration movements, their typical patterns, and detailed analysis of the most recent situation in the field. The dissertation analyzes migration dynamics in the independent Ukraine, characteristics of the most important migration flows, including repatriation of the Ukrainians and their descendants, also those deported because of their nationality, labor migration of Ukrainian citizens abroad, arrival of asulym seekers and illegal migration.
   We conclude that unlike in the period of 1990s of the last century, the today’s new migration challenge for Ukraine doesn’t include arrival of numerous migrants to the country. It includes population drain, in particular mass international labor migration. This creates a threat of losing a part of the national labor and intellectual potential, which is particularly dangerous in the context of eventual economic growth.
   Analysis of the migration situation in the European states and the formation of EU single migration policy allowed defining the place of the international experience in the process of developing state migration management system in Ukraine, which is crucial in terms of Ukrainian policies aiming at European integration. Specific attention was paid to the experience of Central European states, new EU members, which have achieved significant success in implementing European migration standards in their national legislation and administrative practices.
   Analysis of theory and practice of the state migration management in the EU member states enabled us to state that at this point governmental control over border crossing in the independent states and the prevention of illegal migration could be successful only when opportunities and mechanisms for legal migration are created. The premature goal of the state migration management should include “regulated transparency”, i.e. provision of regulated migration flows.
   The main focus of the dissertation is on forming migration policies and system of migration state management in Ukraine, evaluating the achieved results, revealing existing deficiencies and defining priorities for their elimination.
   We conclude that Ukraine has already defined the key priorities for its national migration policy. These include promotion of repatriation, protection of human rights of labor migrants abroad, aid provision for refugees, and prevention of illegal migration. The state has formed and adopted migration legislation, which is based on the key international legal norms and principles.
   At the same time, the current research proves that an adequate single system of migration state management is not in place in Ukraine yet. The clear concept of the state migration policy is also missing. In fact, the most numerous and socially important migration flow – temporary labor migration of Ukrainian citizens abroad – is out of reach of the state. As a result of inadequate support of repatriation we have lost a chance to replace human resources from this source. Vagueness of goals and priorities of the migration policy hampers the development of the effective organizational management mechanism in this field – the state migration service. Managerial functions are subject to unjustified sharing and are often duplicated.
   The analysis provided within the dissertation proves: the strategic goal of the Ukrainian migration policy should include preservation and replacement of human resources. Tactic objectives that come out of the strategic goal include ceasing the emigration, promotion of emigrants’ return to the motherland (aiming first of all at those who left temporarily and with the purpose of employment: production workers, professionals, scientists), as well as promotion of immigration, engagement of the population of other countries, mostly Ukrainians by origin and their descendants, who are historically and culturally linked to Ukraine.
   The top priority of the migration policy should contain development of the positive immigration environment in Ukraine for citizens from the NIS countries, support of such migrants.
   The special attention should be paid to labor migration of Ukrainian citizens, which has become the most important segment of migration processes in the country in terms of its scope and socio-economic effects. Along with the policies aiming at the end goal of ceasing labor migration and returning labor migrants to their motherland, separate programs should be developed in order to minimize negative impact of the international labor migration and, at the same time, to utilize to the maximum associated advantages.
   In accordance with the moral and legal obligations Ukraine has to improve its system of receiving, providing shelter and aid for refugees, pay attention to their integration into Ukrainian society.
   In order to prevent illegal migration of foreigners and national citizens, implementation of the Ukrainian state migration control policies should be accompanied by more flexible forms of regulating international flows of population, broadening opportunities for legal migration.
   The State Migration Service of Ukraine should be created in order to achieve the mentioned objectives. The Service would become a central body of the executive power with the local branches in the regions and would perform the overall complex of managerial functions in the field of migration. The effective mechanism for achieving goals of the state migration policy includes development and implementation of the national, and, if needed, regional or sectoral migration programs. Such programs would help to provide system response to the existing problems.
   Key terms: international migrations, migration policy, state management, European integration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Управління зовнішніми міграціями в контексті європейської інтеграції України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net